Arbeten i utmaning Ökat arbetsdeltagande

Socioekonomiskt bokslut som underlag för prioritering

Erfarenheter visar att endast ett fåtal personer med aktivitetsersättning kommer ur sin marginalisering och får arbete som innebär egen försörjning. Enheten för folkhälsofrågor tog, tillsammans med Samordningsförbundet Delta på Hisingen i Göteborg, initiativet att göra en jämförelse mellan vad det kostar att satsa på en aktivitet för unga personer med aktivitetsersättning för att bryta deras utanförskap och att inte göra något alls. Jämförelsen gjordes genom ett så kallat socioekonomiskt bokslut*. Den grupp som ligger till grund för beräkningarna består av 15 unga personer på Hisingen som har beviljats aktivitetsersättning på grund av psykisk ohälsa.

Resultatet visar att aktiva rehabiliterande insatser lönar sig såväl för individ som för samhälle. Förutsättningen är samverkan och helhetssyn och ett långsiktigt perspektiv på insatsernas kostnader. Med ett socioekonomiskt bokslut kan politiker få ett redskap för prioritering genom att man kan jämföra kostnader för en insats för en viss grupp med om inget görs för att bryta ett utanförskap.

Rapporten Utanförskapets kostnader för en grupp unga vuxna med psykisk ohälsa på Hisingen, Nytt fönster, november 2010 (138,3 Kb)

*Socioekonomiskt bokslut är en metod som redovisar samhällets kostnader för personer som av olika anledningar befinner sig i ett utanförskap och jämför dessa med samhällets kostnader när ungdomarna är aktiva i någon form av verksamhet.

Kontaktpersoner: Eva Mattsson-Elofson,  , tel 010-441 20 10, Annika Nilsson-Green,  , tel 010-441 20 15, Maria Gäbel,  , tel 010-441 20 14

 


Hälsofrämjande arbete på folkhögskolor

 Syfte och mål med projektet Folkhögskolor för jämlik utbildning och hälsa är att skapa förutsättningar för ett långsiktigt hälsofrämjande arbete på folkhögskolorna i Västra Götaland. Ett prioriterat område att arbeta med på folkhögskolorna är den psykiska ohälsa som många elever upplever och som ökat de senaste åren.

I projektet ingår kompetens- och metodutveckling för att pedagogerna ska kunna ge eleverna det stöd som krävs för att klara sina studier och därmed få större möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Varje folkhögskola tar fram sin egen handlingsplan utifrån respektive skolas förutsättning. Exempel på insatser som skett under 2014 är nätverksarbete, utbildningsinsatser, samverkan mellan folkhögskolorna, processtöd och uppföljning av skolornas handlingsplaner är. Idag ingår 16 av 20 folkhögskolor i Västra Götaland i projektet. Målet för 2015 är att alla 20 finns med.

Samverkanspart är Västra Götalands Bildningsförbund.

Kontaktperson
Marlene Nilsson,  , tel. 010-441 06 82
Anna Svensson,  , tel. 010-441 20 19

uiqt|wBm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{mm%vi5ui||{{wv4mtwn{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muizqi5oijmtH%vozmoqwv5{muiqt|wBuiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiztmvm5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5{5{%vmv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tiz{5|pwzH%vozmoqwv5{mtiz{5|pwzH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{mmtq{ijm|p5zipujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBnwtspit{iH%vozmoqwv5{mnwtspit{iH%vozmoqwv5{m