Forskning och utveckling

Undersökning Foto Sergio Joselovsky

Patientnära klinisk forskning är en självklar del i modern hälso- och sjukvård och ska praktiseras i all vårdverksamhet i Västra Götalandsregionen; på sjukhusen, vårdcentraler och på tandvårdskliniker.

Det finns en tradition att bygga vidare på och vi har ambitionen att forskningen även i framtiden ska hävda en framstående position vid nationella och internationella jämförelser.  Erfarenheter från olika samhällssektorer visar på forskningens betydelse för ekonomisk tillväxt i Västra Götaland. Därför har regionstyrelsen de senaste åren avsatt närmare 1 miljard kronor årligen till forskning och utveckling  Pengarna går både till satsningar i infrastruktur som exempelvis lokala FoU-enheter och till att stödja enskilda forskningsstudier.

Genom att stimulera forskning och utvecklingsarbete i samverkan med universitet och näringsliv hoppas vi uppnå flera mål. Utöver att ta fram nya och förbättrade behandlingsmetoder och förstärka kompetensen hos den egna personalen, är syftet även medverka till ökad ekonomisk tillväxt i Västra Götaland.

Forskning och utveckling för tillväxt

För att stärka tillväxt och utveckling i Västra Götaland initierar och medverkar Västra Götalandsregionen i forskningssamarbeten med företag, universitet och högskolor.  Prioriterade områden för satsningarna är t.ex. life science, smarta textilier och hållbara transporter.

För att underlätta samordningen av insatserna har regionstyrelsen inrättat en beredningsgrupp för FoU-frågor.

Aktuella händelser

Innovationsfonden

Nu har beslut fattats om fördelning av medel från Innovationsfonden 2017.

Mer information hittar du på Innovationsplattformens hemsida

Regionala FoU-medel

I december 2016  beslutades om anslag för 2017 till regionala samarbetsprojekt och till forskning kring patientsäkerhet. 

Länk till information om regionala FoU-medel och vilka projekt som har beviljats medel

Strategiska studier

I Västra Götalandsregionen pågår en satsning för att initiera och stödja genomförandet av studier som är strategiskt viktiga för vården. Enskilda verksamheter och forskare har möjlighet att komma med förslag.

Läs mer om satsningen

 

Kontakt

Övergripande FoU-frågor:

Bitr hälso- och sjukvårdsdirektör
Peter Lönnroth
Tel: 010-441 15 58

Postadress:
Regionens Hus
405 44 Göteborg
Besöksadress:
Lillhagsparken 5, Hisings Backa

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m