Infrastruktur för forskning

I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att skapa miljöer och verktyg som ska göra det lättare att bedriva vetenskaplig forskning av hög kvalitet inom olika verksamheter och forskningsområden. Exempel på sådana satsningar:

Investeringar i IT och avancerad medicinteknisk utrustning

Västra Götaland har 1,6 miljoner invånare och att kunna lagra och administrera stora mängder av patientdata har avgörande betydelse för den kliniska forskningen. Arbete pågår fortlöpande för att utveckla och förbättra digitala patientjournalsystem och andra databaser.

Ett regionalt bild- och interventionscentrum har etablerats där det finns avancerad teknisk utrustning för bilddiagnostik  som gör det möjlig att erbjuda säkrare diagnoser och mer kvalificerad vård och behandling. Ett exempel är de så kallade hybridsalarna där det är möjligt att utföra operationer kombinerade med till exempel datortomografi. 

Samarbete med andra aktörer

Samarbetet med Göteborgs Universitet har funnits sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999. Andra samarbetspartners är  högskolorna i Västra Götaland och det privata näringslivet framför allt med läkemedelsindustri, biomedicin och medicinteknik, samt med andra samarbetspartners inom life-scienceområdet. Samarbetet har bland annat resulterat i etableringen av Gothia Forum, en gemensam mötesplats och resurs för alla som arbetar med klinisk forskning och klinisk prövning. Andra samarbetspartners är institut och stiftelser. 

De lokala FoU-enheterna har till uppgift att förbättra förutsättningarna för forskning i sitt geografiska område och verksamhet. Genom att stötta och handleda medarbetare på sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker som är intresserade av  forskning och utvecklingsarbete lägger man grunden för ökad kompetens och förbättrad kvalitet för god och säker vård. Delar av arbetet sker i samarbete med kommuner, högskolor, institut och forskningscentra.

Kompetensutveckling och kunskapssökande

Västra Götalandsregionen arrangerar tillsammans med Göteborgs Universitet kurser i forskningsmetodik. Tillsammans med andra landsting i Sverige prenumererar Västra Götalandsregionen genom E-biblioteket på internationella vetenskapliga tidskrifter och artiklar i elektronisk form. Alla medarbetare har tillgång till tjänsten.

Spridning och kommunikation av forskningsresultat

Västra Götalandsregionen arbetar för att göra den forskning som pågår mer tillgänglig. Ett exempel är projektdatabasen FoU i VGR. Där finns beskrivningar av pågående och avslutade forskningsprojekt, kliniska prövningar och utvecklingsarbeten. Informationen vänder sig inte enbart till forskare och vårdpersonal, utan också till patienter, politiska företrädare och andra intresserade.

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m