Infrastruktur för forskning

I Västra Götalandsregionen arbetar vi för att skapa miljöer och verktyg som ska göra det lättare att bedriva vetenskaplig forskning av hög kvalitet inom olika verksamheter och forskningsområden. Exempel på sådana satsningar:

Regiongemensamma IT-investeringar

Västra Götaland har 1,6 miljoner invånare och att kunna lagra och administrera stora mängder av patientdata har avgörande betydelse för den kliniska forskningen. Arbete pågår fortlöpande för att utveckla och förbättra digitala patientjournalsystem och databaser. En elektronisk databas för röntgenbilder används sedan flera år och ett motsvarande arbete pågår för laboratoriemedicin. Verksamheten planeras komma i gång under 2016.

Regionalt Bild och interventionscentrum

För att kunna erbjuda säkrare diagnoser och mer kvalificerad vård och behandling påbörjade Västra Götalandsregionen 2012 bygget av Bild och interventionscentrum. Gemensamt för den verksamhet som ska rymmas i byggnaden är användandet av avancerad teknisk utrustning för bilddiagnostik. Ett exempel är de så kallade hybridsalarna där det ska bli möjligt att utföra operationer kombinerade med bilddiagnostik t.ex. datortomografi.  I och med utvecklingen av Bild och interventionscentrum skapas också helt nya och unika möjligheter för forskning och forskningssamarbete i Västra Götalandsregionen. I  maj 2016 hade flera verksamheter etablerats och började att ta emot patienter. Uppbyggnaden kommer att fortsätta och förväntas vara klar 2018.

Öka och utveckla samarbetet med andra

Samarbetet med Göteborgs Universitet har funnits sedan Västra Götalandsregionen bildades 1999. Andra samarbetspartners är  högskolorna i Västra Götaland och det privata näringslivet framför allt med läkemedelsindustri, biomedicin och medicinteknik, samt med andra samarbetspartners inom life-scienceområdet. Samarbetet har bland annat resulterat i etableringen av Gothia Forum, en gemensam mötesplats och resurs för alla som arbetar med klinisk forskning och klinisk prövning. Andra samarbetspartners är institut och stiftelser. 

De lokala FoU-enheterna har till uppgift att förbättra förutsättningarna för forskning i sitt geografiska område eller verksamhet. Genom att stötta och handleda medarbetarer på sjukhus, vårdcentraler och folktandvårdskliniker som är intresserade av  forskning och utvecklingsarbete lägger man grunden för ökad kompetens och förbättrad kvalitet för god och säker vård. Delar av arbetet sker i samarbete med kommuner, högskolor, institut och forskningscentra.

Underlätta kompetensutveckling och kunskapssökande

Västra Götalandsregionen arrangerar tillsammans med Göteborgs Universitet kurser i forskningsmetodik.  Tillsammans med andra landsting i Sverige prenumererar Västra Götalandsregionen genom E-biblioteket på internationella vetenskapliga tidskrifter och artiklar i elektronisk form. Alla medarbetare har tillgång till tjänsten.

Underlätta spridning och kommunikation av forskningsresultat

Västra Götalandsregionen arbetar för att göra den forskning som pågår mer tillgänglig. Ett exempel är projektdatabasen FoU i VGR. Där finns beskrivningar av pågående och avslutade forskningsprojekt, kliniska prövningar och utvecklingsarbeten. Informationen vänder sig inte enbart till forskare och vårdpersonal, utan också till patienter, politiska företrädare och andra intresserade.

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m