Samarbete med Göteborgs Universitet

Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet (Sahlgrenska Akademin) arbetar tillsammans för att utifrån vetenskaplig grund och beprövad klinisk erfarenhet utveckla ny kunskap, som kan omsättas till en god vård för medborgarna i Västra Götaland.  En gemensam vision ligger till grund för samarbetet och det regleras i avtal mellan parterna.

Avtalet om läkarutbildning och forskning (ALF)

ALF är ett avtal mellan staten och vissa landsting om samarbete för utbildning av läkare, klinisk forskning och utveckling av sjukvården. Mellan Västra Götalandregionen och Göteborgs Universitet finns ett regionalt ALF-avtal som utgår från det statliga avtalet.

Samarbetsorganisation

Det finns fyra samarbetsorgan som har till uppgift att arbeta med gemensamma frågor som rör forskning, utvecklingsarbete och utbildning (FoUU).

Hälso-SAM är det övergripande samarbetsorganet mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs Universitet inom hälso- och sjukvårdsområdet och tandvårdsområdet.

Medi-SAM bereder samarbetsfrågor som rör ALF-avtalet och består av två beredningsgrupper, en för forskningsfrågor och en för frågor som rör läkarutbildningen.

Odont-SAM för frågor inom tandvårdsområdet

Vård-SAM för frågor inom det vårdvetenskapliga området

 

 

uiqt|wBjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{mjqzoq||i5jz%yvomt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m