Fysisk aktivitet hos barn och unga

För dig som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fetma hos barn och unga

Hälsosamma aktivitetsvanor har en avgörande betydelse för barns utveckling, tillväxt och hälsa vidare i livet. Målet med det hälsofrämjande arbetet är att få in mer rörelse i familjens vardag och att lyfta fram hälsovinsterna med att minska stillasittandet och vara mer fysiskt aktiv.

Fysisk Aktivitet: Fysisk aktivitet inbegriper bland annat vardagsaktiviteter, transport till fots eller med cykel, friluftsliv, lek, fysisk belastning i arbetet, motion och fysisk träning. Intensitetsnivån är låg till måttlig .
Fysisk träning: Fysisk träning innebär en klar målsättning att öka prestationsförmågan. Det önskade resultatet av den fysiska träningen är att t.ex. öka kondition eller muskelstyrka.

Folkhälsomyndigheten - Vad är fysisk aktivitet?

Nationell rekommendation enligt FYSS 2015

Barn 0–5 år

Barn i denna ålder är fysiskt aktiva som en del i utforskandet av omvärlden och sig själva. Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas, och endast i undantagsfall begränsas.

Barn och ungdomar 6–17 år

  • Alla barn och ungdomar ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
  • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär (pulshöjande träning) och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
  • Minst 3 gånger i veckan bör barnet utföra fysiska aktiviteter som ger en markant ökning av puls och andning (hög intensitet).
  • Minst 3 gånger i veckan bör barnet utföra muskel- och skelettstärkande aktiviteter. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.

Allmänna råd om fysisk aktivitet

Du som i ditt arbete deltar i gruppdiskussioner eller träffar familjer i enskilda samtal, har stora möjligheter att stimulera till hälsosamma vanor kring fysisk aktivitet. Prioritera gärna att förmedla följande allmänna råd vid olika samtal:

  1. Aktiviteten ska vara lustfylld!
  2. Daglig fysisk aktivitet 60 min
  3. Träning 2-–3 ggr/vecka
  4. Minska stillasittande genom rörelsepauser
  5. Begränsa skärmtid
  6. Sömn är viktigt för barn som växer – balans mellan aktivitet och vila.

Nätverk

Det är föräldrarna som har huvudrollen när det gäller det enskilda barnets rutiner och aktivitetsmönster. Vid samtal är det därför viktigt att använda sig av ett familjeperspektiv. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och förstå innehållet av samtalet. Fokusera på konkreta samtalsämnen och målsättningar.

Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil i tidig ålder är ett arbete som behöver ske på alla samhällsnivåer. Det är därför viktigt att samverkan sker mellan olika arenor som hem, förskola, skola, föreningsliv och kommun.

Självkänsla och fysisk aktivitet

Vid samtal om fysisk aktivitet är det viktigt att ta stor hänsyn till självkänsla kopplat till fysisk aktivitet och barnet eller ungdomens tidigare erfarenheter. Att arbeta genom självtillit och tron på den egna förmågan är mycket viktig.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod med fokus på individen och syftar till ett hälsofrämjande förändringsarbete. Råd ges utifrån behov som framkommer under samtalet. I det motiverande samtalet används bland annat öppna frågor och sammanfattningar.

Läs mer om MI genom länk längst ner i dokumentet/under material.

Material

Det finns bra material för dig inom Västra götalandsregionen som vill arbeta mer med hälsofrämjande och förebyggande insatser inom kost och matvanor.

Länkar:

Nationella rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga 2015

FAR barn och unga VGR

Aktivitetskataloger Göteborg

Lätta tips (Aktiva tips är inkluderat)

Ideficsfoldrarna - ger familjer information om Vatten som törstsläckare, Frukt och grönsaker, Lek och rörelse, Skärmtid och Sömn.

Hälsoraketen - Praktisk metodhandbok som beskriver hur man kan arbeta hälsofrämjande i kommuner.

Motiverande Samtal

uiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m