Fysisk aktivitet hos barn och unga

För dig som arbetar behandlande med övervikt och fetma hos barn och unga

Läs gärna avsnittet om fysisk aktivitet för dig som arbetar hälsofrämjande eller förebyggande med fetma hos barn

Hälsosamma aktivitetsvanor har en avgörande betydelse för barns utveckling, tillväxt och hälsa vidare i livet. Målet med behandlingen är att få in mer rörelse i familjens vardag och att lyfta fram hälsovinsterna med att minska stillasittandet och vara mer fysiskt aktiv.

Det är vanligt att barn och ungdomar med övervikt och fetma växer upp till vuxna med överviktiga eller fetma. Både barn och vuxna med övervikt och fetma har en ökad risk för ortopedisk, metabol och kardiovaskulär ohälsa, beroende på grad av övervikt och fetma. Blodtryck, blodfetter och endotelfunktion (kärlfunktion) kan visa på avvikelser redan i tidig ålder.

Barn och unga som utövar regelbunden fysisk aktivitet får flera generella hälsoeffekter, så som förbättrad kondition, muskelstyrka, skeletthälsa, kardiovaskulär hälsa och insulinkänslighet, stärkt mental hälsa samt förbättrar skolprestation och kognition.

Nationella rekommendationer enligt FYSS 2015

Barn 0–5 år

Barn i denna ålder är fysiskt aktiva som en del i utforskandet av omvärlden och sig själva. Daglig fysisk aktivitet hos barn 0–5 år ska uppmuntras och underlättas, och endast i undantagsfall begränsas.

Barn och ungdomar 6–17 år

  • Alla barn och ungdomar ska uppmuntras till daglig fysisk aktivitet. Hälsovinster uppnås vid sammanlagt minst 60 minuters fysisk aktivitet per dag.
  • Den fysiska aktiviteten bör vara av främst aerob karaktär och intensiteten måttlig till hög. Måttlig intensitet ger en ökning av puls och andning, medan hög intensitet ger en markant ökning av puls och andning.
  • Fysiska aktiviteter som ger en markant ökning av puls och andning (hög intensitet) bör ingå minst 3 gånger i veckan.
  • Muskelstärkande och skelettstärkande aktivitet bör ingå minst 3 gånger i veckan. Sådana aktiviteter kan utföras som en del i lek, löpning och hopp.

Intensitet och grad av ansträngning

Det är viktigt att prata om intensitet i samband med fysisk aktivitet hos barn och ungdomar då det i rekommendationen för fysisk aktivitet beskrivs att intensiteten ska vara måttlig till hög.
Visuella verktyg såsom Borgskalan och Upplevelseskalan kan användas i samtal om fysisk aktivitet. Skalorna är framtagna av Stockholms läns landsting respektive FaR-teamet i centrala och västra Göteborg. Följ gärna länkarna nedan för att läsa mer om skalorna.

Borg-RPE-skalan för barn och ungdomar
Borg-RPE-skala för barn och ungdomar

Vårdgivarguiden - FaR-dagbok Borgskalan

FaR-dagbok Borgskalan, FaR-teamet, centrala och västra Göteborg

Upplevelseskalan

 Upplevelseskalan

Vårdgivarguiden - FaR-dagbok upplevelseskalan

FaR-dagbok upplevelseskalan, FaR-teamet, centrala och västra Göteborg

Allmänna råd om fysisk aktivitet

Du som i ditt arbete deltar i gruppdiskussioner eller träffar familjer i enskilda samtal, har stora möjligheter att stimulera till hälsosamma vanor kring fysisk aktivitet. Prioritera gärna att förmedla följande allmänna råd vid olika samtal:

  1. Aktiviteten ska vara rolig!
  2. All rörelse räknas! Hur ser din dag ut, kan du t.ex. cykla till skolan eller gå till din kompis?
  3. Minska stillasittande genom rörelsepauser. Sitt inte för länge i sträck, rör på dig genom att t.ex. ställa dig upp minst en gång/timma.
  4. Fysisk aktivitet (måttlig intensitet) minst 60 min/dag, tiden kan delas upp i mindre delar under dagen.
  5. Fysisk träning (hög intensitet) 2-3 gånger/vecka – hög puls och/eller trött muskler!
  6. Sömn är viktigt för barn som växer – balans mellan aktivitet och vila

Nätverk

Det är föräldrarna som har huvudrollen när det gäller det enskilda barnets rutiner och aktivitetsmönster. Vid samtal är det därför viktigt att använda sig av ett familjeperspektiv. Både barn och föräldrar ska vara delaktiga och förstå innehållet av samtalet. Fokusera på konkreta samtalsämnen och målsättningar.

Att uppmuntra och skapa förutsättningar för en hälsosam livsstil  i tidig ålder är ett arbete som behöver ske på alla samhällsnivåer. Det är därför viktigt att samverkan sker mellan olika arenor som hem, förskola, skola, föreningsliv och kommun.

Självkänsla och fysisk aktivitet

Vid samtal om fysisk aktivitet är det viktigt att ta stor hänsyn till självkänsla kopplat till fysisk aktivitet och barnet eller ungdomens tidigare erfarenheter. Att arbeta genom självtillit och tron på den egna förmågan är mycket viktig.

Motiverande samtal

Motiverande samtal är en metod med fokus på individen och syftar till ett hälsofrämjande förändringsarbete. Råd ges utifrån behov som framkommer under samtalet. I det motiverande samtalet används bland annat öppna frågor och sammanfattningar. 

Läs mer om MI genom länk längst ner i dokumentet/under material.

Material

Det finns bra material för dig inom Västra götalandsregionen som vill arbeta mer med behandlande insatser inom kost och matvanor.

Länkar:

Nationella rekommendation om fysisk aktivitet för barn och unga 2015

FaR barn och unga VGR

Aktivitetskataloger Göteborg

Lätta tips (Aktiva tips är inkluderat)

Ideficsfoldrarna - ger familjer information om Vatten som törstsläckare, Frukt och grönsaker, Lek och rörelse, Skärmtid och Sömn.

Hälsoraketen - Praktisk metodhandbok som beskriver hur man kan arbeta hälsofrämjande i kommuner.

Motiverande Samtal


 

uiqt|wBivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{mivvqsi5vqt{{wv4ozmmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m