Etiska principer och förhållningssätt

Många som arbetar inom sjuk- och hälsovård upplever att det är svårt att ta upp frågor kring övervikt och fetma med patienter och brukare. Det finns en oro för att överträda gränserna för den personliga integriteten. Bland vårdpersonal liksom bland befolkningen i övrigt förekommeer ibland också uppfattningar om att den som inte är smal har misskött sin hälsa och svikit någon slags moral på det viset och att fetma hör ihop med dumhet, dålig karaktär, frosseri och lättja.

En etisk plattform som bygger på fyra principer

En fortlöpande diskussion bland kollegor och/eller teammedlemmar är värdefull för att kunna öka tryggheten och arbetstillfredställelsen bland personalen och för att utveckla arbetet även på detta område. Här föreslås en begreppsuppsättning att använda som stöd för överväganden kring etiska frågor. Denna etiska plattform kallas Prima Facie (”vad man ska göra först”) och bygger på fyra principer:

 • göra gott
 • icke skada
 • autonomi
 • rättvisa

Det är etiskt försvarbart att frångå de skyldigheter som principerna föreskriver endast när principerna står i konflikt med varandra.

De fyra principerna är:

 • Autonomi:  ”praktiska möjligheter att realisera sin livsplan” (Liss 2001 s 104). Vi kan respektera en persons autonomi dels genom att förbättra hennes/hans handlingsförmåga och dels genom att förbättra de yttre möjligheterna för handling.
 • Icke skada: vi har skyldighet att inte skada människor, till exempel att inte göra intrång i personens integritet.
 • Göra gott: innebär skyldighet att förebygga eller minska skada samt främja det goda.
 • Rättvisa: Vi ska behandla människor rättvist, vilket i det här fallet ska tolkas som efter behov (HSL). Detta kan innebära exempelvis att alla har rätt till rådgivning om kost anpassad till den egna matkulturen.

Ibland kan det bli konflikt mellan principerna

När man informerar om bakgrund till fetma och de risker för hälsan som sjukdomen medför, kan principerna "göra gott" och "icke skada" komma i konflikt med varandra. Vi tänker oss att göra gott men vi bryter ibland därigenom mot icke-skadaprincipen, eftersom vi väcker en del frustration och kanske även ångest. Vi måste vara medvetna om att vi därigenom tar på oss ett ansvar, vilket vi kan göra med stöd av principen om autonomi som föreskriver att vi ska försöka underlätta individers praktiska möjligheter att realisera sin livsplan genom att ge förmåga och tillfälle till detta.

De individer som kan undvika sjukdom och komplikationer stärker sin handlingsfrihet och sin förmåga att i framtiden förverkliga sina mål.

Den etiska plattformen i behandlingsarbetet står sida vid sida med förhållningssätt som vägleder medarbetare med det hälsofrämjande arbetssättet:
Tilltron till människans egna resurser att utveckla sin hälsa och sitt välbefinnande när stöd och verktyg erbjuds på ett respektfullt sätt.

Detta innebär konkret att i det rådgivande samtalet baserat på MI (Motivational Interviewing), vad vi i dagligt tal kallar motiverande samtalsteknik, är grunden i mötet med individen:

 • att försöka etablera ett klimat av samarbete
 • att förmedla respekt för individens autonomi
 • att i sin hållning sträva efter att locka fram individens egna tankar om förändring.
uiqt|wBui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5%x5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mui|{5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m