Ny etablering - vad du behöver veta

Här får du som nyss skaffat en ersättningsetablering en översikt över vad du behöver känna till av lagar, regler och riktlinjer för ersättningsetableringer inom Västra Götalandsregionen. Du får information om exempelvis blanketter och kontaktuppgifter, men här finns även länkar till fackliga organisationer och intresseföreningar med mera. I vänstermenyn hittar du fler sidor med information som riktar sig till dig som privat vårdgivare.

Adressändring

Blanketter

Ersättningssystemen

Fackliga organisationer och intresseföreningar

Försäkringar

Heltidskrav

Information till invånarna

IT-system

Journaler, signering och arkivregler

Koder

Kontaktpersoner

Lagar och förordningar

Läkemedel

Medicinska riktlinjer

Medicinska sektorsråd

Patientavgifter

Patientsäkerhetsberättelse

Radiologisk undersökning

Fysioterapeuter, särskilt arvode

Tolk

Vikariat

 

Adressändring

Vid adressändring måste de nya uppgifterna anmälas till Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.
Detta görs med hjälp med av blankett. 
Blankett: Ändring av kontakt- och utbetalningsuppgifter

Blanketter

I samband med överlåtele/övertagande av ersättningsetablering och andra förändringar ska du kontakta Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Blanketter för anmälan/ansökan om ersättningsetablering, ansökan om vikarie, arvoden, beställning av frikort, upphörande av etablering och andra blanketter du kan behöva hittar du här.

Ersättningssystemen

Inom Västra Götalandsregionen används idag ersättningssystemet Privera för att hantera ersättningar och utbetalningar till vårdgivare som inte tillhör VG Primärvård. Systemet används för närvarande av åtta landsting i Sverige. Vårdgivaren rapporterar in underlag och godkänner sedan sin ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer. På varje lokalt kontor inom Hälso- och sjukvårdskansliet finns kontaktpersoner för Privera som utifrån sitt geografiska område hjälper vårdgivaren. På portalen för Privera återfinns kontaktuppgifterna till dessa personer.
Portalen för Privera

Fackliga organisationer och intresseföreningar

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF)
Yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, vilka huvudsakligen är verksamma inom den privata vårdsektorn.
Webbplats

Göteborgs Privatläkarförening (GPLF)

Lokalavdelning av Svenska Privatläkarföreningen
Webbplats

Fysioterapeuterna

Förbund för av Socialstyrelsen legitimerade fysioterapeuter samt studenter på grundutbildningen till fysioterapeut.
Webbplats

Försäkringar

Patientförsäkringen täcker ersättning för skador som omfattas av Patientskadelagen (1996:799). Västra Götalandsregionens patientförsäkring omfattar hälso- och sjukvård som privat vårdgivare utför enligt avtal med försäkringstagaren (Västra Götalandsregionen). Med avtal menas uppdrag åt enskild vårdgivare att på entreprenad fullgöra vårduppgifter. Samverkansavtal enligt lagen om läkarvårdsersätting räknas inte hit och omfattas alltså inte av patientförsäkringen. Läkare/sjukgymnast verksam enligt lag om läkarvårdsersättning bör därför teckna en egen patientskadeförsäkring. Vårdgivare kan utöver detta behöva en ansvarsförsäkring.

Heltidskrav

Lagstiftningen innehåller begränsningar i rätten att genomföra ersättningsetablering. Läkaren/sjukgymnasten måste arbeta på heltid, vilket motsvarar arbete i 35 timmar per vecka.

Information till invånarna

De kontaktuppgifter du uppger till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli registreras i Västra Götalandsregionens katalogtjänst Katalog i Väst (KIV), som även är kopplad till den nationella HSA-katalogen. KIV ligger till grund för kontaktuppgifter 1177.se samt till andra kontaktmöjligheter för befolkningen med dig som vårdgivare. Det är därför mycket viktigt att du ser till att Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har korrekta uppgifter. Eventuella ändringar anmäls via blankett.
Formulär med uppgifter till KIV

IT-system

Alla vårdenheter med vilka Västra Götalandsregionen har tecknat ett vårdavtal med ansvarar själva för utrustning, program och licenser. Vårdenheterna ska också teckna nödvändiga avtal med IT-leverantörer om support, nät, utrustning med mera. Vårdenhetens kostnadsansvar omfattar även IT och detta innefattar även de obligatoriska tjänster där Västra Götalandsregionen är leverantör.
De vanligaste systemen/tjänsterna i Västra Götalandsregionen

Journaler, signering och arkivregler

Om Patientdatalagen och Nationell patientöversikt i Västra Götaland

Koder

När du tecknar avtal med Västra Götalandsregionen får du en avtalskod och en arbetsplatskod (gäller läkare).
Avtalskoden används som identifikation i ersättningssystem samt vid kontakt med labb- och röntgenleverantörer.
Arbetsplatskoden behövs för att få subvention vid läkemedelsförskrivning (läs mer under Läkemedel)

När du begär läkarvårdsersättning eller ersättning för sjukgymnastik används också koder för olika typer av åtgärder, se aktuella listor här.

Kontaktpersoner

Har du frågor eller ärenden som rör din ersättningsetablering ska du vända dig till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli. Kontaktuppgifter finns i högerspalten.

Lagar och förordningar

Hemsidan har en egen sida för lagar och riktlinjer. Vill du läsa mer om detta; följ länken nedan.

Lagar och förordningar

Läkemedel

REKlistan är ett dokument för gemensamma läkemedelsrekommendationer och terapiråd i Västra Götalandsregionen. Årsaktuell REKlistan finns att ladda ner i länken nedan hos Vårdgivarestödet i Västra Götalandsregionen.

Läkemedel i Västra Götaland - Vårdgivarstödet

Medicinska riktlinjer

Socialstyrelsens Nationella riktlinjer är ett stöd vid prioriteringar och ger vägledning om vilka behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och omsorg bör satsa resurser på.
Västra Götalandsregionen har även regionala vårdprogram och medicinska riktlinjer.
Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Regionala vårdprogram och medicinska riktlinjer

Medicinska sektorsråd

Sektorsråden fungerar som ett forum för samråd och informationsutbyte dels inom respektive specialitet och dels mellan olika specialiteter.
Mer om medicinska sektorsråd i Västra Götaland

Patientavgifter


Patientavgiftshandboken

Patientsäkerhetsberättelse

Från och med 2010 har alla vårdgivare enligt Patientsäkerhetslagen skyldighet att årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Föregående års patientsäkerhetsberättelse ska finnas tillgänglig från 1 mars.

Patientsäkerhetslagen

Mall för patientsäkerhetsberättelse 

Radiologisk undersökning

Patienter ska remitteras för radiologisk undersökning till vårdgivare med upphandlade vårdavtal. Klicka på länken för att läsa mer och se tabell över upphandlade  leverantörer.

Läs mer

Fysioterapeuter, särskilt arvode

Som fysioterapeut med specialistkompetens inom särskilt tids- och kostnadskrävande områden kan du ansöka om att få tillämpa särskilt arvode enligt förordning om ersättning för fysioterapeut (1994:1120). Ansökan görs i förväg via blankett som du skickar in till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli.
Förordning om ersättning för fysioterapeuter (1994:1120)
Blankett: Ansökan om särskilt arvode

Tolk

Tolk beställs via Tolkförmedling Väst. Tjänsten är kostnadsfri för vårdgivare med samverkansavtal (nationella taxan).

Tolkförmedling Väst

Vikariat

Komplett ansökan (inklusive handlingar som styrker frånvaron) skall vara inkommen till hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli senast en månad (30 dagar) innan vikariatet ska börja gälla. I samband med akut sjukdom får ansökan inlämnas i efterhand, dock snarast efter vikariatsstarten.
Ansökningsblankett och information om regler kring vikariat

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m