Vanliga frågor och svar

Vad är en ersättningsetablering?

Om en läkare eller fysioterapeut som verkar enligt Lagen om läkarvårdsersättning (LOL) eller Lagen om ersättning för fysioterapi (LOF) vill överlåta sin verksamhet kan läkaren/fysioterapeuten i samband med detta säga upp sin rätt till ersättning enligt den nationella taxan. Det gör det möjligt för den som övertar verksamheten att få rätt till ersättning genom att teckna ett samverkansavtal med landstinget. Begreppet ersättningsetablering innebär att rätten till ersättning övergår från säljaren till köparen.

Kan jag som vill överlåta min praktik själv utse min efterträdare?

Nej, det går inte. Lagändringen innebär att tecknande av samverkansavtal måste konkurrensutsättas. Detta är nödvändigt eftersom ersättningsetableringarna annars kommer att strida mot EU:s lagstiftning. En konsekvens av detta för den enskilde läkaren och fysioterapeuten som vill överlåta sin verksamhet är att de inte själva kan utse sin efterträdare.

Är det regionen som utser min efterträdare?

Nej, men Västra Götalandsregionen har som uppgift att genomföra processen med att under sekretess ta fram den sökande som uppfyller fastställda villkor och som erbjuder det högsta priset på en verksamhet.

Hur lång tid kommer det att ta att genomföra en ersättningsetablering?

När Västra Götalandsregionen tagit emot en komplett anmälan om ersättningsetablering tar det ca tre månader tills nytt avtal kan tecknas. 

Var finns anmälningsblankett och till vem skall jag skicka den?

Blanketten Sälj ersättningsetablering läkare/fysioterapeut finns på Västa Götalandsregionens hemsida www.vgregion.se/privatavardgivare (under fliken Blanketter). Där finns också information om vilka uppgifter som krävs. Blanketten kan laddas ner och ska sedan skickas till hälso- och sjukvårdsnämndernas kanslis kontor där etableringen är geografiskt belägen.

Var finns regionens annonser? Vart skickar jag min ansökan?

Annonseringen avseende ersättningsetableringar kommer att ske på regionens webbsida, www.vgregion.se/privatavardgivare, och www.visma.se. I varje publicerad ansökningsinbjudan finns uppgifter om var sökanden ska lämna sin ansökan. Västra Götalandsregionen friskriver sig från anbudsgivarens alla ersättningsanspråk som har sitt ursprung i nedlagt arbete vid anbudsgivningen.

Får jag annonsera själv, exempelvis i olika tidningar?

Det står vårdgivaren fritt att annonsera ut sin avsikt att överlåta verksamheten, exempelvis i tidningar och tidskrifter, gärna med hänvisning till landstingets hemsida. Kostnader för detta svarar vårdgivaren själv för.

Vad kommer Västa Götalandsregionens annons (ansökningsinbjudan) att innehålla?

Av Västra Götalandsregionens annons (ansökningsinbjudan) ska det framgå uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas, exempelvis information om eventuella inventarier, lokal eller övrigt. Här finns också information om de villkor som ska gälla för det samverkansavtal som ska träffas med den övertagande läkaren/fysioterapeuten, samt de krav som en sökande ska uppfylla för att ingå samverkansavtal. En ansökningsinbjudan anger också vilket kriterium som Västa Götalandsregionen ska tillämpa vid valet av sökande, beskrivning om hur en ansökan ska se ut, samt information om vilken dag som ansökan senast ska ha kommit in till regionen.

Hur länge publiceras en ansökningsinbjudan?

En ansökningsinbjudan publiceras i sex veckor från den dag då den offentliggörs. Uppgiften om sista dag för att lämna in en ansökan kommer att framgå av ansökningsinbjudan.

Kan jag som sökande lämna ett pris enbart på etableringsrätten?

Uppgifter om vilken verksamhet som ska överlåtas kommer att framgå i varje ansökningsinbjudan. Inlämnad pris avser den verksamhet som är till försäljning. Närmare uppgifter om den verksamhet som ska överlåtas ska inhämtas hos säljaren.

Hur kommer jag i kontakt med den som vill överlåta sin etablering?

Av den ansökningsinbjudan som offentliggörs på regionens webbsida kommer säljarens kontaktuppgifter att framgå.

Är det pris i ansökan som jag lämnar in för en verksamhet bindande?

Ja, du som köpare är bunden av den ansökan som du lämnat in. Betalningen som sedan sker efter att tilldelningsbeslut är fattat ska ske mellan den person som köper och den person som säljer verksamheten.

Vad innebär vidimerad kopia?

Vidimerad kopia innebär att en annan person än dig själv intygar att kopian överensstämmer med uppvisat original, genom att direkt på kopian skriva namnunderskrift, namnförtydligande samt adress eller telefonnummer.

Får man flytta en mottagning som man tagit över?

Mottagningen får flyttas inom Västra Götalandsregionen.

När jag övertagit en ersättningsetablering, vad gäller då för ersättningstak?

Du övertar överlåtarens kvarvarande ersättningstak för kvarvarande tiden av året. Ett ersättningstak räknas alltid per kalenderår.

Går det att ta reda på vilka som ansökt om en viss verksamhet?

Nej, Vid ett ansökningsförfarande rörande ersättningsetablering gäller absolut sekretess.

När skriver man ett samverkansavtal?

Ett samverkansavtal kommer att tecknas med köparen när rätten till ersättning enligt lagen sägs upp av säljaren samt original av aktuellt köpekontrakt visats för Västa Götalandsregionen som tar kopia av detta.

Har jag rätt att återkalla min anmälan om försäljning av ersättningsetablering?

Säljaren har rätt att fram till dess att det nya samverkansavtalet har ingåtts, skriftligen återkalla sin anmälan. Västra Götalandsregionen får i sådant fall fatta ett beslut att avskriva ärendet.

Får jag överklaga landstingets tilldelningsbeslut?

Ja. Du har rätt att inom 10 arbetsdagar från att du har fått del av beslutet överklaga detta till Förvaltningsrätten. Överklagan ska lämnas till Förvaltningsdomstolen i Göteborg.

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m