Regler för vikariat

• Vikariatgivaren ska uppfylla bestämmelserna i lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (LOL)  alternativt lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (LOF) inklusive kravet om heltidsverksamhet. 

• Ersättningen betalas ut till vikariatsgivaren.

• Ersättning för åtgärder utförda av vikarie utgår längst tolv hela kalendermånader från det datum anmälan inkommit till och bekräftats av Västra Götalandsregionen

• Ersättning för åtgärder utförda av vikarie under vikariatgivarens semester utgår med maximalt 30 dagar per kalenderår. 

• Semester kan endast tas ut i heldagar och inte del av dag eller i procent.

• Endast anmälningar i original och på korrekt anmälningsblankett behandlas. Ofullständigt ifylld anmälan återsänds till vårdgivaren.

• Vikariatstagaren ska ta emot patienter på vikariatsgivarens mottagningsadress.

 

Intyg/handlingar behövs vid:

• Sjukdom

• Forskning eller vidareutbildning 

• När vikariatstagaren är anställd inom något landstings hälso- och sjukvård (intyg om tjänstledighet krävs)

• Politiskt eller fackligt uppdrag 

Vikariatsgivaren ska på begäran av Västra Götalandsregionen redovisa och styrka att någon av de i 10 § LOL alternativt LOF angivna frånvaroanledningarna föreligger samt visa att detta medför hinder för vårdgivaren att tillfälligt helt eller delvis bedriva sin verksamhet.

Samtliga handlingar avseende vikariat ska finnas ordnade hos vårdgivaren, t.ex. inhämtade uppgifter från Socialstyrelsen, intyg rörande frånvaroanledning (sjukdom, forskning eller vidareutbildning, politiskt eller fackligt uppdrag) etc.

Om vikariat lämnats på felaktiga grunder kommer Västra Götalandsregionen återkräva ersättningen.

 

Om en vårdgivare på grund av sjukdom, semester, ledighet för vård av barn, förestående ålderspensionering, vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet, politiskt eller fackligt uppdrag är helt eller delvis förhindrad att bedriva sin verksamhet, får en annan läkare/fysioterapeut vikariera under frånvaron.

Sjukdom

Arbetsoförmåga på grund av sjukdom ska styrkas med giltigt läkarintyg. Intygsutfärdaren får inte vara jävig. För att minimera risken för jäv accepteras inte sjukintyg läkare verksam vid samma mottagning som vårdgivaren. Även intyg från läkare som har en annan relation till vårdgivaren där risk för jäv kan bedömas som möjligt kommer att underkännas. Vid bedömning av rätten till vikarie på grund av sjukdom tar Västra Götalandsregionen hänsyn till vårdgivarens möjlighet att återgå till arbetet. Vikariat på grund av hel sjukersättning som inte är tidsbegränsad accepteras inte. Västra Götalandsregionen förbehåller sig rätten att på regionens bekostnad anvisa särskild läkare för undersökning och prövning av anmälan om vikariat.

Semester

Semester ska företrädesvis tas ut i sammanhängande perioder, maximalt 30 dagar per kalenderår. Notera att semesterdagar alltid tas ut på heltid.

Ledighet för vård av barn

För vård av barn kan vikariat tillämpas upp till heltid till dess barnet är 18 månader och därefter maximalt upp till 25 procent till dess barnet fyllt 8 år.

Förestående ålderspensionering

Vikariat med anledning av förestående ålderspensionering kan tillämpas sammanlagt i högst två år och för ett år i taget. Avbryter vårdgivaren vikariatet anses denna möjlighet vara förverkad och nytt vikariat av samma skäl ät inte tillåtet.

Vidareutbildning eller forskning inom yrkesområdet

Vikariat med anledning av forskning eller vidareutbildning ska kunna styrkas genom särskilda handlingar. Vikariat får ej lämnas för längre sammanhängande eller närliggande perioder om sammanlagt tre år om inte särskilda skäl föreligger. Vidareutbildning ska avse förkovran med koppling till den egna specialiteten. Efter avslutat uppdrag eller avslutad utbildning ska dokument som styrker detta kunna redovisas på begäran av Västra Götalandsregionen.

Politiskt eller fackligt uppdrag

Vikariat med anledning av politiskt eller fackligt uppdrag ska styrkas med intyg.

Kontakt

 

uiqt|wBxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{mxzq%vi|i%vizloq%vizmH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{mrwvi|piv5vm{mtzw|H%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m