IT-system i vården

Alla vårdenheter med vilka Västra Götalandsregionen har tecknat ett vårdavtal med ansvarar själva för utrustning, program och licenser. Vårdenheterna ska också teckna nödvändiga avtal med IT-leverantörer om support, nät, utrustning med mera. Vårdenhetens kostnadsansvar omfattar även IT och detta innefattar även de obligatoriska tjänster där Västra Götalandsregionen är leverantör. Nedan återfinns de vanligaste system/tjänsterna inom Västra Götalandsregionen.

eTjänstekort

Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen eTjänstekort. eTjänstekort, Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalandsregionen erbjuder. Till höger kan du läsa mer om eTjänstekort.

KIV (Katalog i Väst)

KIV är en katalogtjänst i VGR med koppling till den nationella HSA-katalogen. I KIV registreras uppgifter om vårdenheten, med ingående enheter och funktioner, samt om den personal som arbetar där.
Här hittar du kontaktpersoner för KIV.

SAMSA (Samordnad vård och omsorgsplanering)

SAMSA är ett IT-stöd för att stödja kommunikationen mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götalandsregionen.
Tjänsten omfattar både omsorgsperspektivet samt betalningsperspektivet.
Användares enhet utanför Västra Götalandsregionen behöver åtkomst till Västra Götalandsregionen via Sjunet alternativ via Kommunikationstorget, Telia (sistnämnda gäller enbart kommun).

Information om IT-stödet och kontaktuppgifter återfinns på hemsidan.

1177 Vårdguidens e-tjänster

1177 Vårdguidens e-tjänster används för att kommunicera med invånare elektroniskt på ett säkert sätt via Internet. Invånarna kan till exempel boka/av- och omboka tid, förnya recept, begära intyg samt se sin journal.
Mer information och kontaktuppgifter för e-tjänsterna.   

Pascal

Pascal ordinationsverktyg är ett första steg för att höja kvaliteten och effektivisera läkemedelsprocessen. Uppdraget för projektet Pascal är att utveckla och implementera ett ordinationsverktyg för att ordinera dosdispenserade läkemedel och ska ersätta nuvarande e-dostjänsten. Ordinationsverktyget ska användas för att nå det nationella dosregistret, alla landsting/regioner, privata vårdgivare och kommuner kommer kunna använda den.

Privera

Inom Västra Götalandsregionen används idag ersättningssystemet Privera för att hantera ersättningar och utbetalningar till vårdgivare som inte tillhör VG Primärvård. Systemet används för närvarande av 8 landsting i Sverige. Vårdgivaren rapporterar in underlag och godkänner sedan sin ersättning via Priveraportalen. Inrapporteringen sker enligt aktuella filspecifikationer. På hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli återfinns kontaktpersoner för Privera som utifrån sitt geografiska område hjälper vårdgivaren. På portalen för Privera återfinns kontaktuppgifterna till dessa personer.

Sjunet

Anslutningen till Sjunet utgör en förutsättning för många av de obligatoriska tjänster där Västra Götalandsregionen är leverantör. Sjunet beställs av vårdgivaren från Inera. På Ineras hemsida presenteras de olika möjliga anslutningarna. Efter att avtal har tecknats ska vårdgivaren översända en kopia till Västra Götalandsregionen av Sjunet-avtalet med aktuella ip-adresser. Kostnaden för anslutning till Sjunet står vårdenheten för. För anslutning till IT-tjänster i Västra Götalandsregionen tillkommer en kostnad för trafik på VGR:s nät. Observera att anslutningsförfarandet kan ta tid.
Kontaktperson: Patrik Eriksson,   , telefon 0521-57 25 87

Västfolket

Västfolket är ett befolkningsregister med information om personer folkbokförda i Västra Götalands och Hallands län. En systemkoppling till Skatteverkets (SKV) befolkningsregister finns vilken möjliggör sökning på personer folkbokförda i andra län. Västfolket erbjuds i olika former till vårdgivaren. För mer information, se Västfolkets hemsida.
Kontakt: Västfolket brevlåda,   

uiqt|wBxi|zqs5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{mxi|zqs5mzqs{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vi{|nwtsm|5%vozq|H%vozmoqwv5{m%vi{|nwtsm|5%vozq|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m