Riksavtalet för utomlänssjukvård

Information till privata vårdgivare med avtal

Den 1 maj 2011 träder ett reviderat Riksavtal för utomlänsvård i kraft. Avtalet innebär viktiga förändringar för privata vårdgivare med kontrakt med Västra Götalandsregionen.

För att få betalt för utförd vård gäller följande: 

  • Patienter från Västra Götaland tas emot på samma sätt som tidigare
  • För patienter från andra regioner/landsting måste vårdgivaren ha en remiss/betalningsförbindelse från patientens hemlandsting.  Remissen/betalningsförbindelsen ska vara vidareförmedlad av Västra Götalandsregionens kontaktfunktion vid hälso- och sjukvårdskansliet i Uddevalla.
  • Remiss/betalningsförbindelse krävs från första kronan för utomlänspatienter.
  • Remiss/betalningsförbindelse behövs inte för akut specialiserad vård eller för primärvård.

Vårdgivare som har kontrakt med andra regioner/landsting kontaktar dessa för information om vad som gäller.

 

Information för personal med rätt att skriva remiss/betalningsförbindelse för vård hos privat vårdgivare med kontrakt med annan region/landsting:

Förändringarna i avtalet innebär krav på remiss/betalningsförbindelse för alla patienter vid vård av privat vårdgivare som inte Västra Götalandsregionen har eget kontrakt med. Den akuta vården och primärvården berörs inte.

Alla regioner/landsting inrättar en kontaktfunktion för vidareförmedling av externa remisser/betalningsförbindelser riktade till privata vårdgivare med kontrakt. En remiss/betalningsförbindelse för vård får endast skickas till en privat vårdgivare av den region/landsting som har kontrakt med den privata vårdgivaren.

Det vill säga:

  • Remiss/betalningsförbindelse mellan offentliga vårdgivare fungerar på samma sätt som tidigare.
  • Remiss/betalningsförbindelse till privata vårdgivare som Västra Götalandsregionen har kontrakt med fungerar på samma sätt som tidigare.
  • Remiss/betalningsförbindelse till privata vårdgivare i andra regioner/landsting måste skickas till kontaktfunktionen för den region/landsting som har kontrakt med den privata vårdgivaren.
  • Remiss/betalningsförbindelse ska innehålla uppgifter om medicinsk frågeställning och eventuella åtgärder. Dessutom ska det framgå vilket avtal (avtalsnummer) som avses samt giltighetstid för remiss/betalningsförbindelse.   
  • Remiss/betalningsförbindelse krävs för alla patienter hos privata vårdgivare då den tidigare ”fria gränsen” på 20.000 kronor försvinner.

Läs mer på vgregion.se/utomlansvard. Vid frågor kontakta ditt hälso- och sjukvårdskansli eller avtalspart. För frågor om andra regioners/landstings kontrakt, kontakta kontaktfunktion i respektive region/landsting.

uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m