Förtydligande i regelverket för telefonkonsultation av fysioterapeuter

Följande text är en tolkning av regelverket, inte regelverket i sig:

Vid fysioterapeutisk insats i form av telefonkonsultation som utförs av fysioterapeut, till exempel rådgivning och ordinationer på grund av förändrad status eller avseende ordinerad egenträning, utgår ett lägre enkelt arvode för telefonkonsultation enligt 6 a § FOF. 

Sådant arvode lämnas endast om det handlar om en befintlig patient under pågående behandlingsperiod och under förutsättning att det är den behandlande och debiterande fysioterapeuten själv som har utfört konsultationsinsatsen genom att tala med patienten - eller i vissa fall vårdnadshavare/närstående.

Insatsen ska alltid journalföras i patientens journal. Arvode för telefonkonsultation utgår inte om telefonkontakten skett i syfte att boka, omboka eller avboka besök. Sådant arvode utgår inte heller för administrativa ärenden, till exemple vid utfärdande av intyg eller för kontakter med annan myndighet som till exempel försäkringskassan, arbetsförmedlingen eller annan sjukvårds- eller omsorgshuvudman.

För debitering med arvode för telefonkonsultation skall av patientjournalen tydligt framgå:

  1. Datum för telefonsamtalet.
  2. Vem som talat med patienten (och i förekommande fall vårdnadshavare/närstående enligt ovan).
  3. Orsaken till konsultationen, inklusive uppgifter som styrker att den är fysioterapeutiskt motiverad
  4. Fysioterapeutisk bedömning och insats. 
uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m