För vårdgivare på nationella taxan

Denna rutin för beställning av eTjänstekort gäller för vårdgivare som går under Lagen om läkarvårdsersättning (Nationella taxan). För de vårdgivare som redan finns registrerade i KIV för både vårdenhet och anställning går det att gå till Steg 2. Det går dock bra att skicka in uppdaterade uppgifter om verksamhetschef och vårdenhet enligt Steg 1.

Steg 1

Vårdgivaren skickar in uppgifter för vårdenheten och verksamhetschef för registrering i KiV. Detta görs genom att fylla i blankett KiV övriga privata vårdgivare, som återfinns till höger. Det är viktigt att fylla i namn och personnummer för verksamhetschefen i formuläret då dessa uppgifter ligger till grund för individens eTjänstekort. Formuläret skickas till det hälso- och sjukvårdskansli man tillhör. Kanslierna registrerar sedan in uppgifterna i KIV åt vårdgivaren.

Om det finns mer personal än verksamhetschef på vårdenheten så får uppgifter om dessa personer mailas till katalogadministratören på det kansliet vårdenheten tillhör. Kontaktuppgiferna till katalogadministratörerna finns under länken KiV i högerspaltens Läs mer.

Det går ej att gå vidare utan att ha genomfört Steg 1, så att vårdenhet och personer är registrerade i KiV.

Steg 2

Vårdgivaren skickar in ansökan om anslutning till eTjänstekort till det hälso- och sjukvårdskansli vårdgivaren tillhör. Uppgifter om postadress och e-postadress för ansökan återfinns på blanketten. Ansökan om anslutning till eTjänstekort hittas under Dokument till höger.

Kanslierna skickar sedan vidare uppgifter till TjänsteID-service som efter registrering kan ta emot beställningar av eTjänstekort från vårdgivaren. TjänsteID-service utfärdar inga eTjänstekort för vårdgivare som inte har skickat in ansökan till hälso- och sjukvårdskanslierna.

Hälso- och sjukvårdskanslierna kommer inte att skicka någon bekräftelse på mottagande av Ansökan om anslutning till eTjänstekort. Vårdgivaren kan därför direkt gå vidare till steg 3 och skicka in sin beställning på eTjänstekort till TjänsteID-service.

Steg 3

Vårdgivaren hämtar beställningsblankett för eTjänstekort på TjänsteID-service. Samtliga uppgifter i ansökan ska vara ifyllda för att ansökan ska kunna hanteras korrekt. För att TjänsteID-service ska kunna utfärda ett eTjänstekort måste uppgifterna om vårdenhet och person finnas i KIV i enlighet med Steg 1. Det är verksamhetschefen hos vårdgivaren som skickar in beställningen till TjänsteID-service. Det går att skicka in beställningen via e-post om vårdgivaren skickar in en inscannad underskriven beställningsblankett. E-post eller postadress finns angivet på beställningsblanketten från TjänsteID-serivce. Observera att denna blankett ej ska skickas till hälso- och sjukvårdskanslierna för behandling utan till TjänsteID-service. Kontaktuppgifter till TjänsteID-service finns i högerspalten under Läs mer.

Steg 4

TjänsteID-service beställer eTjänstekort av Telia och informerar verksamhetschefen när beställning är utförd. Från det att beställningen har inkommit TjänsteID-service tar det mellan 3 till 5 veckor tills att kortet går att hämta ut. När eTjänstekortet är tillverkat skickas ett kodkuvert hem till kortinnehavarens folkbokföringsadress.

Steg 5

När kortinnehavaren har fått sitt kodkuvert kontaktar denne på beställningen angivet utlämningsställe. Har du valt utkörning kontaktar man TjänsteID-service. För uppgifter om utlämningsställen i regionen se TjänsteID-service webbsida under Läs mer till höger.

Steg 6

Utlämning sker enligt fastställd rutin med legitimationskrav. TjänsteID-service kan ej lämna ut eTjänstekort till någon om legitimationskravet ej är uppfyllt. Ta även med kodkuveret vid uthämtning av eTjänstekort. För information om aktuella legitimationskrav se TjänsteID-service till höger.

uiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m