Frågor och svar om eTjänstekort

Nedan hittar du frågor och svar om eTjänstekort som är uppdelade i olika rubriker:

Allmänt
Beställning
Priser
Uthämtning
Avregistrering
Övriga frågor

 

Allmänt om eTjänstekort och SITHS

 

Vad är SITHS och eTjänstekort?

SITHS är en del av den tekniska infrastrukturen som ingår i den nationella IT-strategin. Denna säkerhetslösning bygger på att alla anställda inom vård och omsorg har ett personligt elektroniskt ID-kort med elektronisk legitimation som möjliggör säker identifiering och kryptering av känslig information. När patientuppgifter ska flyttas inom eller utom en organisation krävs därför att sändare och mottagare kan identifiera sig. Med hjälp av SITHS kan en vårdgivare identifiera sig och ge bevis för sin behörighet, oberoende av organisatoriska och geografiska gränser. SITHS kopplas till den nationella HSA-katalogen, som KIV är en del av, och därigenom identifieras personen. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare och är ett kort med e-legitimation och SITHS-certifikat.

SITHS Nationell Identifieringstjänst är beställd av SKL - Sveriges Kommuner och Landsting och CeHis – Center för eHälsa i samverkan, förvaltas nationellt av Inera AB. Landsting, många kommuner och privata vårdgivare kommer att införa SITHS-kort. Vill du läsa mer om SITHS finns mer information på Inera. Mer information finns också i broschyren SITHS ett säkert kort under Dokument till höger.

Varför ska vi ha ett eTjänstekort?

Västra Götalandsregionen har ett ansvar för att alla invånare erbjuds en god vård. Den goda vården kräver smidiga lösningar av åtkomst till relevant information och en säker identifiering. Regionen har flera projekt som kommer att kräva en hög grad av säkerhet, exempelvis Nationell Patientöversikt (NPÖ) och Pascal (ersätter e-dos). Kraven från de nationellt framtagna systemen följer den standard som har tagits fram av Sveriges landsting gemensamt. I detta samarbete har den nationella standarden satts till SITHS. eTjänstekort är tjänsten som Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare för att de ska få tillgång till SITHS.

Mer information om kraven och förutsättningarna för Nationella Patientöversikt (NPÖ) finns på sidan om Patientdatalagen.

Här kan du läsa mer om Pascal (fd. e-DOS)

Här kan du läsa mer information om Mina vårdkontakter.

För att deltaga i den nationella utvecklingen inom hälso- och sjukvård bör samtliga privata vårdgivare med avtal med Västra Götalandsregionen förse nödvändig personal med ett tjänstekort med SITHS vid årsskiftet 2011/2012.

För dig som är vårdgivare på nationella taxan gäller dessutom:
För vårdgivare på nationella taxan ska anslutning ske när en av vårdgivaren använd tjänst kräver SITHS.

Varför e-legitimation?

SITHS kräver en kvalitetsgranskad utgivningsrutin för att säkert veta vem som sitter på andra sidan Internet och ett spårbarhetskrav för åtkomst över huvudmannagränserna. Fundamentet i SITHS är att den baserar sig på en giltig e-legitimation vilket innebär att en extern oberoende part har rätt att ställa upp regelverk. Därför står TeliaSonera med sin e-legitimation som garant för att processer och rutiner följs samt genomför revision av samtliga ingående landsting, kommuner och privata vårdgivare. eTjänstekort innehåller en elektronisk legitimation från TeliaSonera. Legitimationskraven för att få ut en legitimation är striktare än att legitimera sig i samband med kreditkortsköp med mera. Mer information om legitimationskrav finner du i rutinen för uthämtning av eTjänstekort på sidan om TjänsteID-service.

Vad är det för skillnad på SITHS, tjänstekort, e-tjänstekort och säkra kort? 

Det finns många olika namn för eTjänstekort både inom Västra Götalandsregionen och utom. Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Det som är gemensamt för alla dessa kort är att de alla innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat.

eTjänstekort är det namn som har valts av Västra Götalandsregionen för den tjänst som erbjuds till de privata vårdgivarna.

Vad innehåller eTjänstekortet? 

eTjänstekortet som erbjuds av Västra Götalandsregionen innehåller en e-legtimation utfärdad av Telia och SITHS-certifikat. Kortet är också utrustat med RFID och magnetremsa. För mer information om eTjänstekortet och dess tekniska aspekter se dokumentet Teknisk översiktsdokument eTjänstekort till höger.

Även programvaran NetID ingår när man köper ett eTjänstekort av Västra Götalandsregionen. Kontakta TjänsteID-service via e-post, så kommer de att skicka ut programvaran. 

Till vad används ett eTjänstekort?

eTjänstekortet kan användas för många olika områden, såsom säker inloggning i IT-system eller inpasseringskontroll. Västra Götalandsregionen erbjuder vårdgivare att köpa eTjänstekort för sin personal, men användningsområdena på den lokala enheten för eTjänstekortet sätts av köparen. Kortet hanterar inte rättighetsfrågorna utan det hanteras av de system som använder eTjänstekort för identifiering. När det gäller säker identifiering mot IT-system tillhandahållna av Västra Götalandsregionen kommer information skickas från systemansvariga om hur eTjänstekort ska användas. Från februari 2012 kommer vårdgivare ha möjlighet att använda eTjänstekort för att legitimera sig för Mina vårdkontakter. I Pascal  (ersätter e-DOS) kommer den gamla inloggningssätten att ersättas med SITHS-inloggning i mars/april 2012. För mer om information om införandet av NPÖ, se hemsidan.

Vem kan få ett eTjänstekort utfärdat av Västra Götalandsregionen?

Västra Götalandsregionen kan endast utfärda eTjänstekort till personer som har svenskt personnummer, svensk folkbokföringsadress och en anställning som överstiger 6 månader.

För personer med skyddad identitet finns för närvarande ingen möjlighet att utfärda ett eTjänstekort. En nationell rutin håller på att tas fram, så inom kort kommer även personer med skyddad identitet kunna få ett eTjänstekort.

För personer med utländska personnummer så behöver personen registrera sig så att den kan få ett samordningsnummer utfärdat av Skatteverket. En nationell lösning på detta tas fram, men det finns inget datum för när en lösning utan samordningsnummer är på plats.

För samtliga gäller dock legitimationskravet vid uthämtande av eTjänstekort som går att läsa mer om på TjänsteID-service.

Varför ser kortet ut som det gör? Vem har bestämt layouten? 

Layouten har bestämts av ansvarig för eTjänstekort inom Västra Götalandsregionen. Anledningen till att korten ej innehåller foto på person eller logotype för företaget är att detta ej kan administreras av Västra Götalandsregionen.

Hur länge är ett eTjänstekort giltigt?

eTjänstekortet är giltigt i maximalt 5 år. På eTjänstekortet återfinns giltighetsdatum. Efter denna tidsperiod ska kortet bytas ut genom att vårdgivaren beställer ett nytt kort enligt rutin för beställning.

Ett eTjänstekort är ej heller giltigt efter det att vårdavtalet med Västra Götalandsregionen har gått ut.

Hur lång tid tar det att få ett eTjänstekort?

För närvarande tar det mellan 3 till 5 veckor för att få sitt eTjänstekort.  

Går det att beställa eTjänstekort till personer som kommer att börja hos oss?

Det går att beställa eTjänstekort till framtida anställda så länge personen uppfyller kravet för att få ett eTjänstekort. Personen kan hämta ut sitt eTjänstekort när anställningen har påbörjats. 

Vem behöver ett eTjänstekort?

Inom hälso- och sjukvård kommer kraven på hanteringen av patientuppgifter att öka. Personal som hanterar patientuppgifter kommer att behöva ha ett eTjänstekort eller motsvarande för att uppfylla Patientdatalagens krav. I takt med att fler system kräver SITHS-signering/inloggning kommer allt fler behöva ett eTjänstekort för sin yrkesutövning.

Från februari 2012 kommer inloggning med SITHS att införas i Mina vårdkontakter.

Från mars 2012 kommer samtliga som förskriver dos att behöva ett SITHS-kort för att kunna använda den nya tjänsten Pascal.

Vad är det för villkor som gäller för eTjänstekort? 

Se Telias e-ligitmationsvillkor och kvittens under Dokument till höger.

Vad är jag som verksamhetschef skyldig att informera mina kortinnehavare om? 

Verksamhetschefen är skyldig att informera kortinnehavaren om Telias e-legitimationsvillkor och kvittens, se under Dokument till höger. Det är viktigt att tydliggöra för kortinnehavaren att eTjänstekortet innehåller en personlig legitimation.

Hur hanterar vi ST och AT?

När det gäller ST-läkare ska anställning registreras i KIV och eTjänstekort kan beställas. När ST-läkaren "randar" ska de kunna använda sitt kort på de olika vårdenheterna. Om mottagande vårdenhet önskar att de använder annat kort kommer detta meddelas individen.

Hanteringen av AT-läkare är ej klarlagd.

Information om hanteringen av ST och AT kan komma att förändras, men aktuell information presenteras alltid här.

Hur hanteras en vikarie på nationella taxan?

Hanteringen för vikarier för vårdgivare på nationella taxan är ej klarlagd gällande KIV och eTjänstekort. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har ställt frågan vidare inom Västra Götalandsregionen för att ansvariga ska ta beslut i frågan. Information om hanteringen kan komma att förändras och aktuell information kommer att presenteras här.

Beställning

 

Hur beställer jag ett eTjänstekort?

Hur man beställer ett eTjänstekort finns förklarat i rutinen för beställning av eTjänstekort. Det är endast angiven verksamhetschef i KIV som har rätt att beställa ett eTjänstekort.

Vem är verksamhetschef?

Under fliken översikt i KIV framgår det vem som är registrerad verksamhetschef för en vårdenhet. 

Hur byter vi verksamhetschef i KIV?

Genom att använda blanketten Ansökan om administratörsrättigheter för vårdenhet i KIV kan man meddela en ny verksamhetschef. Se även under frågor och svar för KIV för mer information.

För vårdgivare på nationella taxan får man kontakta katalogadministratören för KIV på det lokala hälso- och sjukvårdskansliet för att få informationen.

Var skickar jag ansökan om anslutning till eTjänstekort?

Ansökan om anslutning till eTjänstkort skickas till det kansli vilket vårdenheten tillhör. Kontaktuppgifter finns på ansökan.

För vårgivare på nationella taxan är verksamhetschefen den som har etableringen.

Var skickar jag beställningen av eTjänstekort?

Beställningsblanketten skickas till TjänsteID-service.

Priser

 

Vad kostar ett eTjänstekort?

Priset för ett tjänstekort är för närvarande 650 kronor. eTjänstekortet kommer att innehålla en personalig e-legitimation utfärdad av Telia samt SITHS-certifikat. Priset är detsamma som enheter inom Västra Götalandsregionen får betala då köper sina tjänstekort av TjänsteID-service.

Vad kostar utkörning av eTjänstekort?

Regionservice erbjuder även vårdgivaren utkörning av eTjänstekort. Det är dock samma regler som gäller vid utlämnandet att personen måste själv legitimera sig för att få sitt tjänstekort. Kostnaden för utkörning av tjänstekort återfinns i beställningsblanketten för eTjänstekort. För närvarande är kostnaden 1000 kronor.

Utlämning

 

Var ska jag hämta ut mitt eTjänstekort?

I samband med att eTjänstekortet tillverkas skickas koderna för tjänstekorten hem till personens folkbokföringsadress. När man har fått kodkuveret ska man kontakta det utlämningsställe man har önskat på beställningsblanketten och boka en tid för uthämtning. Det är obligatoriskt att ha med sig en godkänd och giltig svensk fotolegitimation för att hämta ut sitt eTjänstekort. Ta även med kodkuveret vid uthämtning. Kortet kan ej lämnas ut om personen saknar giltig legitimation vid utlämningstillfället och inga undantag är möjliga. Möjlighet finns för intygsgivning vid utlämnandet för de personer som för stunden ej har någon godkänd legitimationshandling. Intygsgivning görs genom att verksamhetschefen tillsammans med personen åker till uthämtningsstället och intygar personens identitet.

För adresser till de platser där eTjänstekort kan utlämnas se TjänsteID-service.

När ska jag hämta ut mitt eTjänstekort?

I samband med att eTjänstekortet tillverkas skickas koderna för tjänstekortet hem till personens folkbokföringsadress. När man har fått kodkuveret ska man kontakta det utlämningsställe man har önskat på beställningsblanketten och boka en tid för uthämtning.

För adresser till de platser där eTjänstekort kan utlämnas se TjänsteID-Service.

Varför kan inte mitt eTjänstekort skickas till mig?

Tjänstekortet innehåller din e-legitimation och följer därför samma krav som gäller för körkort, pass osv. Det är därför viktigt att säkerställa att personen som hämtar ut legitimationen verkligen är den som legitimationen avser.

Varför behöver man legitimera sig för att få sitt nya eTjänstekort?

Tjänstekortet innehåller din e-legitimation och följer därför samma krav som gäller för körkort, pass osv. Det är därför viktigt att säkerställa att personen som hämtar ut legitimationen verkligen är den som legitimationen avser.

Vilka legitimationskrav gäller för att hämta ut sitt eTjänstekort?

För att få lämna ut eTjänstekort som innehåller en e-legitimation, krävs "Fullgod identitetshandling”. Godkända identitetshandlingar är i dagsläget Svenskt körkort, Svenskt vinrött pass, Svenskt nationellt id-kort samt SIS-märkt företags-, tjänste- eller identitetskort.

För att någon av ovanstående identitetshandling ska godtas krävs att den är giltig, eller att giltighetstiden inte gått ut mer än tre månader före beställningen av eTjänstekort (SBC151 - Särskilda bestämmelser för certifiering av identitetskort, Utgåva 14).

Utländska EU-pass och Skatteverkets nya ID-kort gäller alltså inte i dagsläget som legitimation för att hämta ut ditt eTjänstekort.

Om personen inte har någon godkänd legitimationshandling kan intygsgivning godtas. Detta görs genom att verksamhetschefen tillsammans med personer åker till uthämtningsställe och intygar personen. För mer information om detta kontakta valt utgivningsställe.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt kort?

Tillverkningen av korten sker hos Telia i deras bergrum i Stockholm. Den höga säkerhetsnivån vid tillverkning av kort beror på att kortet innehåller en legitimationshandling. Det tar upp till 5 veckor från att beställning från vårdgivaren inkommer till TjänsteID-service till att eTjänstekortet kan hämtas ut. PIN-koden som tillhör kortet skickas separat till den adress du är folkbokförd. Denna kod kommer cirka 7 arbetsdagar efter kortbeställning är genomförd av TjänsteID-service.

Avregistrering

 

Hur avregistrerar jag mitt eTjänstekort?

När anställningen upphör måste verksamhetschefen meddela TjänsteID-service detta. Detta görs enligt rutin Avregistrera eTjänstekort.

Det är viktigt att denna hantering sköts korrekt då eTjänstekortet innehåller en personlig e-legitimation, som om det kommer i orätta händer med koder kan användas för exempelvis identitetsstöld.

Övriga frågor

 

Varför står det felaktigt namn på mitt kort?

Namn hämtas från Sveriges befolkningsregister i samband med tillverkning av kortet. Det/de namn som då finns i befolkningsregistret kommer att användas på ditt kort. Har du inget markerat tilltalsnamn kommer det förnamn som står först i befolkningsregistret att användas. Det går i KIV att kontrollera namnordningen. Kontakta din lokala KIV-administratör på vårdenheten för att kontrollera namnordning. För att ändra tilltalsnamn görs detta genom att du kontaktar Skatteverket.

Varför ser jag ibland flera certifikat, och vilket ska jag välja?

Ditt eTjänstekort innehåller flera olika certifikat. Där finns din e-legitimation och där finns två certifikat som du använder i ditt arbete. Det ena av dessa certifikat använder du när du ska bekräfta din identitet, det vill säga legitimerar dig elektroniskt, det andra använder du när du signerar något, motsvarande att du skriver under något med din namnteckning. När man ska använda sitt certifikat får man upp en fråga vilket man ska använda och då ser man på certifikatsbeskrivningen vilket som ska användas.

Varför måste personalen finnas i Katalog i Väst (KIV)?

Grunden för eTjänstekortet är personens HSA-id som genereras när personen skapas i KIV eller i en annan del av den nationella HSA-katalogen. Väljer man att anta erbjudandet om eTjänstekort från Västra Götalandsregionen måste personalen vara registrerad i KIV. Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli ansvarar för att lägga upp vårdenheten och en KIV-administratör per vårdenhet i KIV. KIV-administratören hos vårdgivaren får sedan lägga upp personalen och skapa anställningar. För enheter inom VG Primärvård är detta redan driftsatt sedan starten av vårdvalsmodellen inom primärvården. Övriga vårdgivare med avtal med hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli har hittills inte haft någon personal registrerad i KIV, då behovet ej har funnits.

Vårdgivare ej aktiva inom VG Primärvård, som vill utnyttja erbjudandet om säkra kort från Västra Götalandsregionen, ska fylla i ansökan, om administratörsrättigheter för vårdenhet i KIV, se dokument till höger. Vårdgivaren måste ha en Sjunet-uppkoppling för att kunna administrera sin personal i KIV. Katalogadministratörerna på kanslierna lägger då upp användarkonton för personen och skickar ut inloggningsuppgifter.

Vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen, men ej har någon Sjunet-uppkoppling, ska kontakta sin lokala katalogadministratör på hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli för mer information kring uppläggning i KIV.

Utbildning i användandet av KIV sker genom att KIV-administratören på vårdenheten läser de manualer som presenteras på sidan Frågor och svar om KIV och visst stöd ges även av katalogadministratörerna på varje kansli.

Om jag inte kan få en e-legitimation?

För en utländsk medborgare kan vi utfärda ett speciellt kort med enda skillnaden att det inte innehåller e-legitimation och baserar sig på samordningsnummer från skatteverket istället för personnummer. Tjänstecertifikatet, utseende och övriga funktioner är fortfarande detsamma som för ordinarie kort.

Om jag har en skyddad identitet?

För personer med skyddad identitet finns för närvarande ingen möjlighet att utfärda ett eTjänstekort. En regional rutin är under framtagande, så inom kort kommer även personer med skyddad identitet få ett eTjänstekort.

Vad behöver vi göra för att vi ska kunna använda eTjänstekortet?

För att kunna använda eTjänstekortet behöver varje dator ha en kortläsare och programvaran för NetID installerat. Information om vad som krävs för utrustning finner du i dokumentet Teknisk översiktsdokument eTjänstekort till höger.

För att få NetID kontaktar vårdenheten TjänsteID-service som tillhandahåller programvaran kostnadsfritt till vårdgivare som väljer att köpa tjänsten eTjänstekort. 

Vad gör jag om jag har tappat mitt tjänstekort?

Kortet är en värdehandling på samma sätt som ditt körkort eller ID-kort. Kommer någon obehörig person åt ditt kort och tillhörande PIN-koder kan den personen gå in på Internet och uppge sig för att vara du. Detta kan ställa till problem för dig och därför ska kortet spärras så fort du ser att du inte har kontroll över ditt eTjänstekort. För information om hur du spärrar ditt eTjänstekort se se sidan om TjänsteID-service.

Mitt eTjänstekort fungerar inte?

Följande felsökning bör göras innan man kontaktar sin IT-leverantör.

  • Kontrollera att kortläsare är inkopplad på ett korrekt sätt.
  • Kontrollera att kortet är rättvänt i läsare.
  • Kontrollera att din dator har NetID installerat.
  • Gå in exempelvis på Skatteverkets hemsida och försök använda någon av deras e-tjänster.

Fungerar detta så är det inte fel på eTjänstekort eller läsare. Kontakta då applikationsförvaltaren (exempelvis journalsystem) för felsökning gällande behörighet och anslutning till applikation.

Kommer man inte åt e-tjänsterna hos Skatteverket kontakta din IT-leverantör för att felsöka kortläsare och installationer.

Vad gör jag om jag har tappat bort mina koder?

För att beställa nya koder till ditt eTjänstekort gå till TjänsteID-service.

Hur får jag NetID?

Programvaran NetID ingår när man köper ett eTjänstekort av Västra Götalandsregionen. Kontakta TjänsteID-service via mejl, så kommer de att skicka ut programvaran. Frågor angående installation ska tas med egen organisation för IT-frågor då TjänsteID-service endast tillhandahåller prorgamvara. 

Kan man få ett reservkort utfärdat?

För närvarande finns det ingen rutin för reservkortshanteringen för privata vårdgivare i Västra Götalandsregionen. När rutinen finns kommer även privata vårdgivare ha möjlighet att beställa reservkort.

Vad är ett reservkort?

Ett reservkort är tidsbegränsat och kan gälla i maximalt 6 månader. Ett reservkort innehåller endast SITHS-certifikat och ingen e-legitimation. Ett reservkort kan utfärdas på kort tid och hämtas på vanliga uthämtningsställen.

uiqt|wB|riv{|mql{mz%vqkmH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{mrwzomv5i5ivlmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m