Modellen Mobil närvård

En god sammanhållen nära vård utan onödiga sjukhusvistelser

Mobil närvård bygger på att kommunen står för basverksamheten och dygnet runt-funktionen samt arbetar tätt tillsammans med specialistteam och hemsjukvårdsläkare. Vården ges i hemmet och utgår alltid från individens behov. Syftet är att skapa ökad upplevelse av trygghet och nöjdhet, bättre utnyttjande av gemensamma resurser och att minska undvikbar slutenvård.


 

Modellen grundar sig i personcentrerad vård

• Patienten som medaktör i vård och omsorg.
• Respekt för patientens individuella behov, preferenser och värderingar.
• Samordning och kontinuitet såväl inom som mellan vård och omsorg.
• Helhetssyn på patienter som människor med både medicinska, sociala, emotionella och andliga behov.
• Involvering av familj och närstående i vården enligt patientens önskemål.

Primärt syfte

• Patienten ska få en god vård på rätt vårdnivå dvs. hemsjukvård med god läkartillgång, hög kontinuitet och välfungerande team.
• Förmedlingslogiken av vård utgår från patientens behov, inte utifrån diagnos/er.
• Samverkan på ledningsnivå med målsättning en sömlös vård- och omsorg.
• En välfungerande vårdkedja.

Sekundärt syfte

• Minska den undvikbara slutenvården och återinskrivningarna.

 

 

Kontakt

Karin Fröjd,  
Enhetschef , Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Rose-Marie Nyborg,  
Strateg, Enhet kunskapsstöd för somatik, Koncernkontoret

Marianne Alärd,  
Projektledare, Mobil närvård Västra Götaland

Delregionala kontaktpersoner

XS010
Medverkan i teambesök och gruppteambesök

Insats som utförs av  hälso- och sjukvårdspersonal som ingår ivårdteam och utgör del av teambesök eller gruppteambesök. Registreras på vårdenhet som utför medverkan i teambesök /gruppteambesök.

uiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muizqivvm5itizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m