Kort om RMR

Regionala medicinska riktlinjer (RMR) riktas till vårdpersonal, förvaltning- och verksamhetschefer. Behov av att utjämna skillnader i vården, sprida nytillkommen kunskap eller anpassa nya nationella riktlinjer är vanliga skäl till att en riktlinje tas fram.

Inför varje riktlinjearbete formas en lämplig arbetsgrupp bestående av kliniskt verksamma experter som tillsammans ansvarar för innehållet. Experterna är ofta knutna till något av Västra Götalands medicinska eller odontologiska sektorsråd eller till något av de diagnosrelaterade råden som Diagnostikrådet, Strokerådet eller Diabetesrådet. I arbetsgruppen utses ett råd som ansvarar för återkommande revidering av riktlinjen.

Innan en RMR fastställs av hälso- och sjukvårdsdirektören går det på remiss till regionens förvaltningar, berörda sektorsråd, STRAMA, Kunskapscentrum för psykisk hälsa, Jämlik vård och Diagnostikrådet samt vid behov till skolhälsovården.

Remissmottagaren tar även ställning till organisatoriska och ekonomiska konsekvenser av den blivande riktlinjen.

En RMR revideras vartannat år eller vid behov, till exempel när ny kunskap tillkommer.

 

Ser du behov an en ny RMR?

Vänd dig till enheten för kunskapsbaserad vård, antingen via funktionsbrevlådan rs.hsa.kunskapsbaseradvardgregion.se eller direkt till Karin Fröjd, enhetschef kunskapsbaserad vård, telefonnummer 0736-60 16 97.

Enheten för kunskapsbaserad vård tar ställning till ditt förslag och lämnar klartecken inom två veckor. Nedan läser du om den fortsatta processen för att ta fram en riktlinje och hur du går till väga i varje moment.  


uiqt|wBz{5p{i5s}v{six{ji{mzil%vizlozmoqwv5{muiqt|wBivvmtqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mivvmtqm5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&uiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m