Regionuppdrag

Regionen har under de senaste åren utvecklat ett arbetssätt för att ta hand om och implementera nya nationella riktlinjer från Socialstyrelsen i vården. Regionuppdrag beslutas av regionstyrelsen och ges till utförarstyrelser och hälso- och sjukvårdsnämnder. De är ett sätt att skapa en tydlig gemensam inriktning på hälso-och sjukvården i regionen, främja vård på lika villkor samt ge vägledning för en kunskapsbaserad hälso- och sjukvård. Genom en systematisk uppföljning av regionuppdragens implementering stödjs en ökad följsamhet och fortsatt utveckling. Arbetssätt med regionuppdragen ska vara en integrerad del i regionens ledningssystem för hälso-och sjukvården. 

Uppdragshandling

För varje regionuppdrag ska det finnas en uppdragshandling som är fastställd av hälso- och sjukvårdsdirektören. Förslag till struktur för uppdragshandlingen

Konsekvensbeskrivning

När nya nationella riktlinjer redovisas i sin preliminära form ska en regional konsekvensbeskrivning utarbetas. Denna beskriver skillnaderna mellan de nya riktlinjerna och existerande vårdpraxis i regionen. Konsekvensbeskrivningen ska uppdateras när slutversionen av de nationella riktlinjerna redovisas.
Förslag till struktur för konsekvensbeskrivning

Regionuppdragens struktur och innehåll

Regionuppdragen innehåller sex delar, inledning, generellt uppdrag, särskilda åtgärder, stöd för implementering, kostnader samt genomförande och uppföljning.

 • I inledningen ingår bland annat en kort beskrivning av regionuppdraget, dess syfte och innehåll samt vilka regionuppdraget riktar sig till. En sammanfattning av den regionala konsekvensbeskrivningen görs
 • Generellt uppdrag  ger en tydlig beskrivning av det generella uppdraget till utförare och beställare, till exempel att implementera de nya nationella riktlinjerna. 
 • Särskilda åtgärder beskriver de större förändringar av vårdpraxis som behöver genomföras. Här anges de delar av vården som behöver utvecklas och öka i omfattning liksom de delar som behöver minskas och utmönstras ur rutinsjukvården. Nya läkemedel, metoder och riktlinjer kopplas till ordnat införande om det finns behov av introduktionsfinansiering.
 • Stöd för implementering redovisar i förekommande fall de särskilda tidsbegränsade åtgärder som föreslås för att stödja implementeringen av de nya riktlinjerna.
 • Under kostnader och finansiering redovisas de samlade beräknade tillkommande kostnaderna för regionuppdraget och vem som föreslås finansiera vad, kort- och långsiktigt.
 • Genomförande och uppföljning beskriver de samlade uppdragen till beställare, utförare och regionkansli samt en tidplan för genomförandet. Uppföljningen anger hur mål och åtgärder i regionuppdraget kommer att följas upp. Struktur för regionuppdragen

Process för arbetssättet Regionuppdrag

Regionuppdragsprocessen innehåller elva delpreocesser. Beskrivning av de olika delprocesserna

Process för hantering av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen
Process för hnatering av nationella riktlinjer från Socialstyrelsen

Regionuppdrag som håller på att arbetas fram

 • MS/Parkinson
  Kontaktperson: Maria Dahlström Roos

Beslutade regionuppdrag

 • Astma/KOL
  Kontaktperson: Anna Wallman
 •  Bröst-, tjock- och ändtarms-samt prostatacancer 
  Kontaktperson: Anna Karevi Verdoes, Koncernstab hälso-och sjukvård
 • Hjärtsjukvård
  Kontaktperson: Wenche Jenssen, utvecklingsledare HSA
 • Palliativ vård 
  Kontaktperson: Ingrid Nielsen, Koncernstab hälso-och sjukvård
 • Sjukdomsförebyggande metoder
  Kontaktperson: Erica Sandberg, PiaHaikka, Koncernstab hälso-och sjukvård
 • Diabetesvård
  Kontaktperson: Anna Wallman, Koncernstab hälso-och sjukvård
 • Ätstörning 
  Kontaktperson: Mia Harty, Koncernstab hälso-och sjukvård
 • Komplement till aktuellt regionuppdrag för vård vid depression- och ångestsyndrom LÄNK (Dnr RS 797-2009) med förstämingssyndrom, tvångssyndrom och PTSD   
  Kontaktperson: Elna Persson  och Mia Harty, Koncernstab hälso-och sjukvård 
uiqt|wBz{5p{i5s}v{six{ji{mzil%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&jzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{mjzq||4uizqm5t5vqt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m