Patientsäkerhet

___________________________________________________________________________
Under april 2017 får vgregion.se nytt utseende vilket gör att även vår hemsida kommer att förändras. Det kan innebära att du som har länkat till oss från din hemsida behöver göra nya länkar.
___________________________________________________________________________ 

 

Med patientsäkerhet menas att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.

Som stöd i patientsäkerhetsarbetet finns:

Avvikelserapportering
Grunden för arbetet med patientsäkerhet är avvikelserapportering. Om en händelse inträffar som avviker från det normala ska detta rapporteras i ett särskilt avvikelsesystem. Beroende på hur allvarlig händelsen är går vi sedan vidare med djupare analyser och en eventuell Lex Maria anmälan. Det gäller händelser som faktiskt orsakar en skada, men också tillbud som skulle kunna ha orsakat skada.

Lex Maria
Enligt Patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att anmäla händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada, ”Lex Maria”. Det är sjukhusets chefläkare som beslutar om händelsen ska anmälas enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Händelseanalyser
I alla Lex Maria fall bedöms om en händelseanalys ska göras. Ambition är att göra en händelseanalys i merparten av fallen. Men även när något inträffat som inte är tillräckligt allvarligt för en Lex Maria anmälan
kan händelseanlayser göras. En händelseanalys innebär att det i detalj utreds när något har gått fel eller nästan har gått fel, för att undvika att det händer igen.

Riskanalyser
Görs  bland annat i samband med förändringar, för att försäkra oss om att förändringen inte innebär några säkerhetsrisker.

Markörbaserad journalgrankning
Vid strukturerad journalgranskning granskas avslutade patientjournaler efter minst 30 dagar. I journalen identifieras markörer, det vill säga uppgifter som tyder på att en skada kan ha inträffat. Därefter görs en bedömning av om något inte avsett har inträffat, det vill säga om en skada har uppstått. Om en skada har uppstått, bedöms typ, allvarlighetsgrad och om skadan var undvikbar.

Patienter som drabbats av vårdskada
Kan klaga hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) samt göra anmälan till Patientförsäkringen och /eller Läkemedelsförsäkringen.
Om patienten vill prata med en oberoende aktör om sina upplevelser och synpunkter, kan patienten vända sig till någon av Västra Götaldsregionens fyra patientnämder. 

                 

uiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m