Databas för anmälda händelser till tillsynsmyndigheten

Sedan januari 2012 införs systematiskt alla anmälningar, utredningar och beslut som rör Vårdgivaren Västra Götaland i en databas.

Syftet med databasen är att få underlag för generering av fakta och kunskap om patientsäkerhetsläget i regionen. Ur databasen är det möjligt att få underlag för sammanställningar inom många olika områden som rör allvarliga oönskade händelser i vården och om klagomål. Samanställningarna kan användas vid t ex beredning inför strategiska beslut i patientsäkerhetsfrågor på regionövergripande och förvaltningsnivå.

Baserat på innehållet i databasen har ett flertal rapporter framställts och som är publicerade på patientsäkerhetsenhetens hemsida. Databasen är också användbar för att ta reda om händelser upprepas vilket är av betydelse för bl a ställningstagande till initiering av riskanalyser.

Förfrågningar om innehållet i databasen kan göras internt inom vårdgivaren Västra Götalandsregionen. De frågor som kan ställas framgår av dokumentet ”Kategorisering av anmälningar till IVO” som finns under rubriken dokument.

Databasen är inte tillgänglig för sökning utanför patientsäkerhetsenheten. Databasen är ett arbetsdokument och inte en upprättad handling. Databasen innehåller bara uppgifter som rör händelser och klagomål som uppkommit vid någon av Västra Götalandsregionens enheter som bedriver hälso- och sjukvård. Databasen är anmäld till regionens personuppgiftsombud. (Observera att databasen inte är sökbar på basen av namn eller personnummer på enskilda patienter.)

Kontakt

Thomas Brezicka 
Regionläkare, medicinsk rådgivare
0702 - 03 98 30 

 

Koncernstab hälso-och sjukvård
Avdelning patientsäkerhet
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen  

uiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{mozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m