Patientsäkerhetsplan

Under perioden 2011- 2014 dominerades patientsäkerhetsarbetet inom Västra Götalandsregionen av insatser inom ramen för den nationella satsningen för ökad patientsäkerhet. Från och med 2015 har regionen haft ökade möjligheter att själv avgöra mål och inriktning för det samlade systematiska patientsäkerhetsarbetet. Detta uttrycktes för år 2015 i den första regionala patientsäkerhetsplanen.
2016 års plan är en vidareutveckling av tidigare plan och innehåller ett nytillkommet insatsområde som avser patientsäkerhetsutbildningar.

I patientsäkerhetsplanen 2016 definieras strategiområden, arbetsmetoder och insatsområden för patientsäkerhetsarbetet.
Inriktning och ansvarsfördelning definieras. Där det är möjligt anges övergripande regionala mål, som sedan ska brytas ned till enskild förvaltning utifrån den verksamhet som bedrivs.
Uppföljning av mål och aktiviteter som de anges i patientsäkerhetsplanen sker i regionens patientsäkerhetsberättelse som publiceras senast den 1 mars efterföljande år.

Patientsäkerhetsplan och riktlinjer för patientsäkerhet 2017

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde 28 september2016 patientsäkerhetsplan för 2017.

Syftet med arbetet är att stärka patientsäkerheten och minska förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador, med strävan mot en nollvision för vårdskador. Planen och riktlinjerna ska vara till stöd för alla medarbetare inom hälso- och sjukvårdsorganisationen i deras egna kontinuerliga patientsäkerhetsarbete.

Nytt för 2017 är att planen delats upp i en kortare och mer fokuserad plan, medan mer omfattande riktlinjer samlats i ett separat dokument, Riktlinjer för patientsäkerhetsarbetet 2017.
Målsättningen är att få en tydligare fokusering för att få bättre och snabbare resultat av arbetet. Mycket gott arbete görs men förbättringarna sker inte i den takt som är önskvärd. Perioden 2013-2015 uppvisar tyvärr en ökande trend gällande vårdskadorna i Västra Götaland.

Fokus på fem områden

I Patientsäkerhetsplan 2017 ges en översikt över strategier, insatsområden och regiongemensamma mål. Av planen framgår också mätetal och målvärden.

Fokus läggs på fem prioriterade områden:

  • Vårdrelaterade infektioner
  • Trycksår
  • Fallvårdskador
  • Läkemedelsrelaterade skador
  • Antibiotikaresistens

I riktlinjerna beskrivs bakgrunden för arbetet, med övergripande strategiområden, verktyg och metoder samt insatsområden.
Av riktlinjerna framgår också ansvarsfördelningen för vilka aktiviteter som koncernkontoret respektive utförare av hälso- och sjukvård (förvaltning inom vårdgivaren Västra Götalandsregionen eller privat utförare som har avtal med landstinget Västra Götalands län) ansvarar för.
Här beskrivs även målen och indikatorer för uppföljning.

I riktlinjerna har Undernäring lyfts in som ett nytt insatsområde för 2017. Undernäring är ett välkänt problem och kan utgöra en vårdskada i sig men även öka risken för uppkomst av några av de vanligaste vårdskadorna.

Kontakt

Regionchefläkare
Karin Möller
 
0700 - 20 66 00

Koncernstab Hälso-och sjukvård
Avdelning patientsäkerhet 
Koncernkontoret
Västra Götalandsregionen

uiqt|wBsizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{msizqv5si5uwttmzH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m