Strategiområden

I patientsäkerhetsplanen finns följande strategiområden:

Patientsäkerhetskultur
Med säkerhetskultur menas gemensamma förhållningssätt och normer hos en organisations medarbetare vad gäller risker och säkerhet i syfte att uppnå hög tillförlitlighet för verksamheten. En god patientsäkerhetskultur är en förutsättning för att skapa en säker vård. Det innebär att vårdpersonalen ges förutsättningar och verktyg att hantera oväntade vårdsituationer utan att allvarliga händelser behöver inträffa.

Mätning av patientsäkerhetskulturen ger inte bara värdefull information om organisationens styrkor och svagheter inom området, utan även ett underlag för att lyfta frågor som attityder, värderingar och oskrivna regler vilka grundar i mänskliga beteenden som alla medarbetare kan påverka.

Mätningar av patientsäkerhetskultur ska genomföras i Västra Götalandsregionens utförarförvaltningar vart annat år. Nästa mätning kommer att genomföras år 2017, och då om möjligt samordnas med medarbetarenkäten. 

Patientdelaktighet
Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter på hälso- och sjukvården är värdefulla. De kan uppfatta sådant som hälso- och sjukvårdspersonalen inte själva upptäckt. Patienter och närstående bör därför vara delaktiga så att deras uppgifter blir en del av underlaget i det fortlöpande förbättringsarbetet. Patienterna kan delge sina synpunkter på den vård de fått via i huvudsak fyra olika kanaler: direkt till vårdgivaren, eller via patientnämnden, IVO eller LÖF. Synpunkterna ska beaktas av vårdgivaren dels utifrån ett bemötandeperspektiv (enligt patientlagen) dels utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv (patientsäkerhetslagen). Många gånger kan dessa perspektiv vara överlappande, så att t ex bemötandet har betydelse även för patientsäkerheten

Inom Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga vårdskador inom alla utförarförvaltningar såväl som inom koncernstaben. För att få avsedd effekt i den direkta sjukvårdsverksamheten måste en stor del av arbete ske på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Stora vinster finns att göra med erfarenhetsutbyte och samverkan inom ramen för ledningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Koncernstaben måste ha en aktiv roll dels i arbetet med att utveckla system för samverkan och erfarenhetsutbyte, dels genom att direkt sprida erfarenheter och ta initiativ till förbättringsarbete.

För att säkra kontakterna mellan utförarförvaltningar och koncernstaben sker regelbundna avstämningar i form av chefläkarmöten och nätverksträffar inom olika insatsområden.

Arbetet med att utveckla regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör en betydande del i detta arbete. 

Regional samordning och erfarenhetsutbyte
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga vårdskador inom alla utförarförvaltningar såväl som inom koncernstaben. För få avsedd effekt i den direkta sjukvårdsverksamheten måste en stor del av arbete ske på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Stora vinster finns dock att göra med erfarenhetsutbyte och samverkan inom ramen för ledningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Koncernstaben måste här ha en aktiv roll dels i arbetet med att utveckla system för samverkan och erfarenhetsutbyte, dels genom att direkt sprida erfarenheter och ta initiativ till förbättringsarbete.

För att säkra kontakterna mellan utförarförvaltningar och koncernstaben sker regelbundna avstämningar i form av chefläkarmöten och nätverksträffar inom olika insatsområden

Arbetet med att utveckla regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör en betydande del i detta arbete.

Kontakt

Patientsäkerhetskultur
Agneta Resare
Regionutvecklare
 
Tfn:  0700 - 81 65 92
Regional samordning och erfarenhetsutbyte, Patientdelaktighet
Thomas Brezicka
Regionläkare
 
Tfn: 0702-03 98 30

Funktionsgrupp chefläkare
Koncernstab Hälso-och sjukvård
Avdelning patientsäkerhet 
Koncernkontoret

Västra Götalandsregionen

uiqt|wBozikqmti5kizt{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wBiovm|i5zm{izmH%vzmoqwv5{miovm|i5zm{izmH%vzmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m