Patientdelaktighet

Inriktning
Patienters och närståendes upplevelser och synpunkter på hälso- och sjukvården är värdefulla. De kan uppfatta sådant som hälso- och sjukvårdspersonalen inte själva upptäckt. Patienter och närstående bör därför vara delaktiga så att deras uppgifter blir en del av underlaget i det fortlöpande förbättringsarbetet.

Patienterna kan delge sina synpunkter på den vård de fått via i huvudsak fyra olika kanaler: direkt till vårdgivaren, eller via patientnämnden, IVO eller LÖF. Synpunkterna ska beaktas av vårdgivaren dels utifrån ett bemötandeperspektiv (enligt patientlagen) dels utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv (patientsäkerhetslagen). Många gånger kan dessa perspektiv vara överlappande, så att t ex bemötandet har betydelse även för patientsäkerheten. I patientsäkerhetsplanen  fokuserar vi  i första hand på sådant som har direkt betydelse för patientsäkerheten, där mycket kvarstår när det gäller att ta tillvara patienternas och närståendes synpunkter. Synpunkter som kommer till vårdgivarens kännedom, oavsett hur, bör hanteras i samma avvikelsehanteringssystem som personalrapporterade avvikelser (MedControl). Detta gör att de tas tillvara på ett systematiskt sätt.

Genom samarbete med Patientnämnden kan klagomål analyseras och användas så att patientens förtroende för vården och patientsäkerheten stärks.

Patienten och närstående ska aktivt ges möjligheter och goda förutsättningar att delge sin syn på händelseförloppet, orsaker och förbättringsområden när händelseanalyser görs.

Synpunkter från patienter och patientorganisationer är värdefulla i arbetet med de riskanalyser som görs för att höja vårdens kvalitet och säkerhet. Patienter, närstående, invånare och patientorganisationer bör därför systematiskt bjudas in att delta i riskanalysarbetet.

Patientfokuserat patientsäkerhetsarbete utgår bl.a. från SKL:s framtagna informationsmaterial och verktyg. Förstå mig rätt är en metod där vårdpersonal tar ansvar för att patienten förstår informationen som ges kring hälsa och behandling. Sådan förståelse är inte sällan kritisk för att minska risken för uppkomsten av skador.  

Ansvarsfördelning
Koncernstab

  • Stödja patientdelaktighet i patientsäkerhetsarbete på alla nivåer i organisationen
  • Underlätta för invånarna att framföra klagomål och synpunkter

Förvaltningar

  • Skapa och förbättra system för att systematiskt ta emot och hantera synpunkter från patienter och närstående oavsett hur synpunkterna kommit till vårdgivarens kännedom (direkt eller via andra aktörer).
  • Använda MedControl för att rapportera, utreda, och följa upp patienters och närståendes erfarenheter och synpunkter
  • Skapa system för att systematiskt sammanställa och ta tillvara patienters och närståendes erfarenheter och synpunkter i förbättringsarbeten
  • Skapa rutiner för ett strukturerat omhändertagande av patient och närstående i samband med en oönskad händelse som medförde vårdskada. Detta, inbegriper delaktighet i de händelseanalyser som görs

Förstå mig rätt ett sätt att minska missförstånd

För att patienten ska kunna vara delaktig i sin behandling, ta ansvar för sin hälsa och fatta beslut om sin vård är det viktigt att patienten får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.

Kunskapscentrum för jämlik vård har tagit hjälp av den så kallade Teach backmetoden och utarbetat en samtalsmetod för att minska missföstånd i patientmötet. Metoden kallas Förstå mig rätt. Den innebär att vi som personal möjliggör att patienten förstår den information vi vill ge kring hälsa och behandling.

4 Steg

4 Steg för erfarenhetsbaserad verksamhetsutveckling är en metod som gör det möjligt att ta tillvara patienternas och personalens erfarenheter i syfte att öka patienttillfredsställelse och patientsäkerhet. 4 Steg riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare och andra engagerade medarbetare och fokuserar på patientens känslomässiga upplevelser av mötet med vården i olika delar av vårdprocessen.

 

Kontakt

Thomas Brezicka
Regionläkare, medicinsk rådgivare
 
Tfn: 0702-03 98 30

uiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wB{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m