Regional samordning och erfarenhetsutbyte

Inriktning
Inom Västra Götalandsregionen bedrivs ett aktivt arbete för att förebygga vårdskador inom alla utförarförvaltningar såväl som inom koncernstaben. För få avsedd effekt i den direkta sjukvårdsverksamheten måste en stor del av arbete ske på förvaltnings- och verksamhetsnivå. Stora vinster finns dock att göra med erfarenhetsutbyte och samverkan inom ramen för ledningsarbetet inom hälso- och sjukvården. Koncernstaben måste här ha en aktiv roll dels i arbetet med att utveckla system för samverkan och erfarenhetsutbyte, dels genom att direkt sprida erfarenheter och ta initiativ till förbättringsarbete.

För att säkra kontakterna mellan utförarförvaltningar och koncernstaben sker regelbundna avstämningar i form av chefläkarmöten och nätverksträffar inom olika insatsområden

Arbetet med att utveckla regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete utgör en betydande del i detta arbete.

Ansvarsfördelning

Koncernstab

  • Driver chefläkarmöten och nätverksträffar för ansvariga befattningshavare inom patientsäkerhetsarbetet
  • Sprider erfarenheter av patientsäkerhetsarbete genom t.ex. analyser, konferenser, utbildningar
  • Samordnar arbetet med att utforma patientsäkerhetsberättelser på regional- och förvaltningsnivå
  • Ansvarar för kontakter med tillsynsmyndigheter på översta vårdgivarnivån
  • Tar initiativ till att regionala riktlinjer utformas med utgångspunkt i erfarenheter från risk- och händelseanalyser samt statlig tillsyn
  • Utvecklar regionens ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Förvaltningar

  • Deltar i regionalt erfarenhetsutbyte
  • Sprider erfarenheter från övriga regionen inom egen organisation
  • Utvecklar sina egna ledningssystem inom ramen för det regionala arbetet

Kontakt

Thomas Brezicka
Regionläkare, medicinsk rådgivare
 
Tfn: 0702-03 98 30

uiqt|wB|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{m|pwui{5jzm%zqksiH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{m{}{ivvm5{|zivvmzliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m