Information om mallar för patientsäkerhetberättelse

En årlig patientsäkerhetsberättelse ska upprättas och finnas tillgänglig senast den 1 mars varje år. De krav som gäller rörande patientsäkerhetsberättelse och dess innehåll anges i 3 kap 9-10 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), samt i 7 kap 2-3 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits  och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses (SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §). 

En likformighet i uppställningen underlättar för den läsare som vill ta del av berättelser från flera vårdgivare.

För att underlätta arbetet med att skriva  patientsäkerhetsberättelsen har två alternativa mallar tagits fram.

Den mer omfattande malllen är i första hand framtagen för för den offentligt drivna vården, men kan naturligtvis också användas av privata vårdgivare. Den förenklade mallen är framtagen för mindre privata vårdgivare.

Observera att texten under varje rubrik skall tas bort när patientsäkerhetsberättelsen skrivs och att Västra Götalandslandslogotypen byts ut mot den egna loggan för privata vårdgivare.

uiqt|wB&pmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{mpmtmvm5nwz{jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m