Patientsäkerhetsplan

Patientsäkerhetsplanen för 2017 hittar du nedan. 
Patientsäkerhetsplan 2017

I den del av underlaget som omfattar antibiotikaresistens stär följande:

Antibiotikaresistens

Inriktning
Antibiotika används inom alla verksamheter och är en fundamental byggsten i dagens högteknologiska vård. Den tilltagande antibiotikaresistensen påverkar alla invånare. För att möta detta hot krävs långsiktiga åtgärder inom all vård och som innefattar alla personalkategorier. Dessa åtgärder beskrivs i ”Stramas 10-punkts program” (se underlag alternativt http://www.infektion.net/strategidokument) och stämmer överens med det uppdrag som gavs till Stramagrupperna i den nationella patientsäkerhetssatsningen, 2011- 2014. Det är också basen för det arbete som bedrivs i Programråd Strama inom ramen för nationell samverkan för kunskapsstyrning (NSK) vid SKL.

Trots ett framgångsrikt arbete i Västra Götaland, främst inom primärvården, som har resulterat i en påtaglig minskning av receptförskrivningen de senaste åren, är den sammanlagda förskrivningen fortsatt hög och stora skillnader kvarstår i regionen. Stor personalomsättning med bristande kontinuitet inom primärvården kräver ständigt återkommande insatser. För att optimalt kunna värdera följsamhet till behandlingsriktlinjer krävs diagnoskopplade förskrivardata. Verktyg för att ta fram sådana data inom primärvården i Västra Götaland saknas och efterfrågas.

Inom sjukhusvården, såväl den slutna som den öppna delen, behöver Strama-arbetet intensifieras. Antibiotikaanvändningen är hög och användningen av bredspektrumantibiotika ökar. Det driver resistensutvecklingen och andelen resistenta bakterier ökar snabbare inom sjukhusvård än inom primärvård. Exempelvis ses en påtagligt högre andel multiresistenta tarmbakterier med så kallat ESBL inom sjukhusvården. Stora skillnader finns i förskrivning mellan förvaltningar och vårdenheter utan påvisade medicinska orsaker. Införandet av ett IT-baserat uppföljningssystem (Infektionsverktyget) skapar goda förutsättningar för utvärdering.

För att intensifiera arbetet inom sjukhusvården krävs fortsatta utbildningsinsatser om aktuella behandlingsriktlinjer och vårdrelaterade infektioner samt stöd till verksamheterna från Sjukhusstrama i samarbete med infektionskliniker och vårdhygienenheter. Sjukhusstramagrupperna i samverkan med respektive infektionsklinik bör initiera så kallade ” Antimicrobial stewardship-program” på enheter med hög förbrukning. Denna typ av program införs nu på flera håll i Sverige och har dokumenterat god effekt. Det innefattar bland annat så kallade ”antibiotikaronder” med regelbunden genomgång och feedback på all insatt antibiotikabehandling på en enhet. En ständig ökning av patienter med svårbehandlade infektioner inom flera verksamheter kommer dessutom att öka behovet av infektionskonsulter i behandlingen av den enskilda patienten

Ansvarsfördelning

Koncernkontoret/Regionala Strama

• Leda, samordna och bistå det strama-arbete som bedrivs i regionen inklusive inom specialiserad öppen vård, tandvård och kommunal äldreomsorg.

• Samverka på det nationella planet inom ramen för NKS och Programråd Strama, med Folkhälsomyndigheten samt andra landsting/regioners regionala stramagrupper.  

• Analysera och övervaka antibiotikaresistensläget i Västra Götaland i samarbete med de mikrobiologiska laboratorier som betjänar regionens vårdgivare.

• Analysera och övervaka förskrivning och följsamhet till behandlingsriktlinjer, ställt i relation till det lokala resistensläget, på övergripande nivå i Västra Götaland. För sjukhusvården sker det sistnämnda huvudsakligen via Infektionsverktyget. Såväl under- som överförskrivning måste bevakas, det senare med särskilt fokus på resistensdrivande behandlingar.

• Bedriva omvärldsbevakning och sprida nyheter av vikt inom Västra Götaland samt stå till tjänst med information och utbildning till beslutsfattare samt allmänheten.

Alla förvaltningar

• Arbeta utifrån de punkter som beskrivs i ”Stramas 10-punktsprogram” för att minska antibiotikaresistens (se underlag alternativt http://www.infektion.net/strategidokument).

• Öka följsamheten till behandlingsriktlinjerna genom att varje verksamhet har kunskap om resistensläget, den egna förskrivningen av antibiotika och följsamhet till aktuella behandlingsriktlinjer.

• Säkra att varje antibiotikaordination, inom all vårdverksamhet, dokumenteras med en indikation.

Primärvården

• Kontaktläkare till Strama ska finnas inom varje verksamhet och varje verksamhet ska genomföra förbättringsarbete och årligen rapportera strama-arbetet utifrån Regionala Strama riktlinjer och anvisningar i krav- och kvalitetsboken i Västra Götalandsregionen.

• Regionala Strama ansvarar för att föra ut kunskap om nya behandlingsriktlinjer och analysera följsamheten till dessa i samarbete med Stramas kontaktläkare.

• Stramas kontaktläkare ska uppmärksamma kollegor och chefer inom den egna verksamheten på nya behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och följsamheten till riktlinjerna.

Sjukhusvården (sluten och öppen vård)

• Respektive förvaltning ansvarar för att Sjukhusstramagrupper ges ett långsiktigt uppdrag samt förutsättningar att genomföra uppdraget inom den egna förvaltningen.

• Sjukhusstrama ansvarar för strama-arbete inom sjukhusvården, med stöd från Regionala Strama

• Sjukhusstrama ska övervaka och analysera lokala resistens- och förskrivardata samt följsamhet till behandlingsriktlinjer på förvaltningsnivå med särskilt fokus på resistensdrivande behandlingsalternativ. I arbetet ingår att identifiera verksamheter med hög antibiotikaanvändning och i samarbete med respektive infektionsklinik bidra med riktade insatser till dessa. ”Antimicrobial stewardship” program”, med antibiotikaronder, bör ingå som del i dessa insatser.

• Kontakt-/verktygsläkare (motsvarande) till Sjukhusstrama och infektionsverktyget utses inom varje verksamhet och i samarbete med Sjukhusstrama ges uppdrag och 15 förutsättningar att öka följsamheten till behandlingsriktlinjer inom den egna verksamheten

• Sjukhusstrama ansvarar för att föra ut kunskap om nya behandlingsriktlinjer och analysera samt öka följsamheten till dessa i samarbete med verksamheterna. Infektionsverktyget är ett viktigt instrument i detta arbete.

Närsjukhusvården (specialistsjukhusvården)

• Kontaktläkare till Strama ska finnas inom varje verksamhet.

• Regionala Strama ansvarar för att föra ut kunskap om nya behandlingsriktlinjer och analysera följsamheten till dessa i samarbete med Stramas kontaktläkare.

• Stramas kontaktläkare ska uppmärksamma kollegor och chefer inom den egna verksamheten på nya behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och följsamheten till riktlinjerna.

Tandvården

• Antibiotikaansvarig tandläkare bör införas för tandvården. Denne ska uppmärksamma kollegor och chefer om aktuella behandlingsriktlinjer, det lokala förskrivarmönstret och följsamheten till riktlinjerna.

• Tandvården ansvarar för att föra ut kunskap om aktuella behandlingsriktlinjer och analysera följsamheten till dessa i samarbete med Regionala Strama.

Mikrobiologiska laboratorierna

• De mikrobiologiska laboratorier som anlitas av regionens vårdgivare ansvarar för att bistå med epidemiologiska resistensdata i relation till lokalt rekommenderad empirisk behandling av våra vanligaste infektioner samt för att upptäcka särskilt oönskad resistensutvecklingKoncernstab

Mål
• Att antibiotikaförskrivningen på recept minskar till en nivå motsvararande 250 recept/1000 invånare och år i regionen som helhet.
• Att användningen av antibiotika på rekvisition inom sjukhusvården minskar. Minskning av total antibiotikaanvändning (DDD/vårddygn och år) bör vara minst 10 % under 2016-2017 jämfört med 2015
• Att antibiotikaronder införs på minst en verksamhet med hög antibiotikaförskrivning per sjukhusförvaltning.
• Att förskrivning av resistensdrivande och bredspektrum antibiotika minskar så att:

  • andel kinoloner av urinvägsantibiotika som förskrivs till kvinnor inom primärvården respektive öppen specialistvård underskrider 10 % 
  • färre än 10 % av patienter inom sjukhusvård med afebril urinvägsinfektion initialt behandlas med kinoloner 
  • antalet patienter som antibiotikabehandlas för afebril UVI inom sjukhusvården minskar genom att behandling av asymtomatisk bakteriuri minskar

Kontakt

Christina (Tinna) Åhrén
Regionläkare, medicinsk rådgivare,
Ordförande Regionala Strama
 
Tfn: 0702-18 28 14

uiqt|wBkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ipzmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mqli5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m