Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård

Regeringen har föreslagit att en ny lag träder i kraft den 1 januari 2018: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av slutenvård så snart som möjligt ska kunna lämna sjukhuset på ett snabbt och tryggt sätt.

Sammanfattningsvis handlar lagförslaget om:

  • Att stärka patientens delaktighet och självbestämmande
  • Ökad samverkan och högre krav på information och informationsöverföring mellan kommuner och landsting
  • Ny planeringsprocess där enheter som är involverade i patienten snabbare får kännedom om och kan börja planera för insatser utifrån patientens behov
  • Fristdagarna ändras och blir samma för alla
  • Kommunernas betalningsansvar villkoras

Vilka patienter omfattas?

Lagförslaget omfattar de patienter som, efter att de skrivits ut från sluten vård, kan komma att behöva insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården eller den landstingsfinansierade öppna vården. Lagen ska även omfatta utskrivning av patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård.  De patienter som omfattas av den nya lagen har oftast stora behov av trygghet, kontinuitet och samordning.

Förslaget ersätter till viss del nuvarande betalningsansvarslag.

Ny planeringsprocess

I den nya lagen föreslås en ny planeringsprocess där de enheter som är involverade i patienten snabbare får kännedom om och kan börja planera för insatser utifrån patientens behov. Alla parter har ansvar för att kunna genomföra effektiva planeringsprocesser. Parterna ska tillhandahålla resurser och informationsöverföring så att patienten kan komma hem på ett tryggt sätt efter en slutenvårdsvistelse. Arbetet ska organiseras på ett sådant sätt att samordnad individuell planering (SIP) utgår från patientens behov och att arbetet med SIP påbörjas utan dröjsmål.

Förberedelser

Huvudmännen ska ta fram gemensamma riktlinjer om samverkan. Det gäller till exempel rutiner för informationsöverföring, vad som ska vara åtgärdat innan patienten skrivs ut, vem som ansvarar för vad och hur patienten ska följas upp. Parterna ska komma överens om tidpunkt för kommunens betalningsansvar och vilka belopp som ska betalas.

Verksamheterna förväntas utveckla arbetssätt för att möta upp de kommande kraven i lagförslaget.

uiqt|wBqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{mqli5%wmzvmzmlH%vozmoqwv5{muiqt|wB&i{i5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{mi{i5mtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m