Ersättningsmodellen för Vårdval Rehab

I Vårdval Rehab tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga rehabenheter, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan enheter i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata rehabenheterna.

Ersättningsmodellen för Vårdval Rehab består av följande delar:

 

1. Viktade vårdkontakter, inklusive takkonstruktion

2. Målrelaterad ersättning för rehabenhetens uppfyllelse av angivna kvalitetsindikatorer  

3. Särskild ersättning för rehabenhetens geografiska och socioekonomiska förutsättningar

4. Ersättning för eventuella särskilda uppdrag/tilläggsuppdrag
 

Var och en av dessa ersättningsdelar beskrivs närmare under flikarna i vänstermenyn.

Ersättning för besök gjorda av personer som inte är folkbokförda i Västra Götaland utgår enligt särskilda regelverk. Särskilda riktade statsbidrag samt regionala satsningar och uppdrag i form av pilotprojekt kan tillkomma. Det finns ingen möjlighet att lyfta ytterligare ersättning för det avsedda uppdraget utöver vad som framgår i Krav- och kvalitetsboken och på denna hemsida.

Rehabenheterna kan däremot åta sig andra uppdrag från annan huvudman, exempelvis samordningsförbund och försäkringskassan, och uppbära särskild ersättning därifrån för detta.

Västra Götalandsregionen har rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen. Västra Götalandsregionen kan vid varje nytt budgetbeslut besluta att den totala resursen för Vårdval Rehab ändras med hänsyn tagen till nya ekonomiska förutsättningar. 

Kontakt

Frågor angående Vårdval rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m