Ersättning för särskilda åtaganden

Det finns särskilda åtaganden för vilka rehabenheten och uppdragsgivaren kan träffa särskilda avtal. Dessa åtaganden är till sin natur unika och ersättning av dem förutsätter alltid någon form av manuell hantering. Utbetalning kan därmed ske med viss fördröjning. Den ersättning som kan utgå för nämnda uppdrag beskrivs närmare nedan.

Åtagande inom utbildningsuppdraget

I det uppdrag som samtliga rehabenheter åtar sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för kompetensförsörjning. Åtagandet finansieras i huvudsak inom ovan beskrivna ersättningsmodell, men för några delar kan särskild ersättning utgå:

a)  ersättning med schablonbelopp då handledare av studenter i vårdutbildning genomgår utvalda utbildningar med godkänt resultat

b) ersättning med schablonbelopp då personal handleder studenter eller elever under verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Utbetalning av ersättning för VFU

Studierektorerna för VFU bevakar antalet studenter som haft utbildningsplatser och på vilka rehabenheter de varit. Sammanställning görs terminsvis och utbetalning sker därefter till rehabenheten. För utbetalning av ersättning vid kompetenshöjning enligt handledarmodellen ska blanketten "Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtal" fyllas i före planerad utbildning och sändas till studierektor. Utbetalning sker terminsvis till rehabenheten.

Beslut om ersättningsnivåer till vårdcentraler och rehabenheter för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2016

Ansökan om ersättning för kompetenshöjande utbildningar enligt RGS-avtalet

För mer information om VFU se länk nedan till studierektorsenheten för primärvårds hemsida:

Länk till Studierektorsenheten för primärvård 

Deltagande i vissa regionövergripande grupper

Särskild ersättning kan utgå för deltagande i särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de rehabenheter där representanter för Vårdval Rehab är anställda. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra.

(Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad

(Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad

(Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad

Vilka grupper som avses och vilken nivå de bedöms tillhöra fastställs i särskild ordning och kommer att framgå på denna plats.

Uppgift om representation för Vårdval Rehab kommer att hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de aktuella grupperna.

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga enheter inom Vårdval Rehab. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga rehabenheter om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas.


uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m