Ersättning för viktade vårdkontakter

Ersättning utgår per kontaktpoäng, vilka beräknas utifrån de vårdkontakter som sker.

Besök på mottagning, fysioterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter)

1,0 poäng

Besök på mottagning, arbetsterapeut

2,0 poäng

Kort besök på mottagning, arbetsterapeut (ungefärlig tidsåtgång 30 minuter)

1,2 poäng

Hembesök

3,0 poäng

Besök på hjälpmedelscentral    

3,0 poäng

Teambesök (en patient möter flera yrkeskategorier samtidigt)  3,0 poäng

Gruppbaserad behandling, per deltagande patient 

0,3 poäng

Gruppbaserad patientutbildning, per deltagande patient  0,6 poäng

Gruppteambesök (flera patienter möter flera yrkeskategorier samtidigt) per deltagande patient 

0,8 poäng

Telefonkontakt/digital kontakt med medicinsk bedömning

0,2 poäng

 

Rehabenheten ska erbjuda gruppbaserad patientutbildning och gruppbaserad behandling. Rehabenheten ska för de gruppbaserade patientutbildningarna och gruppbaserade behandlingarna ta fram en dokumenterad plan för varje gruppkoncept. Målgrupp, syfte och mål, övergripande beskrivning och metod beskrivs enligt mall på Vårdval Rehabs webbplats: Gruppbaserad patientutbildning och behandling 
Utifrån patientens behov kan de båda grupptyperna kombineras under en behandlingsperiod. Rehabenheten ska endast tillhandahålla gruppbaserad behandling som kräver hälso- och sjukvårdens kompetens. Vid behandling av flera patienter parallellt med helt eller delvis individuellt utformade program (parallellbehandling) ges poäng som vid mottagningsbesök om högst tre patienter behandlas samtidigt per 60 minuter. Om fler än tre patienter behandlas samtidigt ska dessa registreras som gruppbesök och ersätts detta som gruppbaserad behandling. 

Några faktorer medför, när de förekommer i samband med ett enskilt besök, ett tillägg till besökets vikt. Dessa faktorer är

Patientens första besök vid enheten under 365 dagar

+ 0,5 poäng

Tolkmedverkan vid besöket

+ 0,5 poäng

Patient 75 år och äldre        

+ 0,5 poäng

Patienten är yngre än 12 år

+ 0,5 poäng

Rehabilitering till följd av neurologisk sjukdom

Se förteckning över Neurodiagnoser på denna länk

+ 0,5 poäng

 

Ett enskilt besök kommer maximalt att ge 4,0 kontaktpoäng vid beräkning av ersättning, oavsett om summeringen av grundpoäng och tilläggsfaktorer ger ett högre antal.

Ersättningen per kontaktpoäng uppgår till 429 kronor.

 

Takkonstruktion

Ersättningen per kontaktpoäng sänks för rehabenheter där det genomsnittliga antalet enskilda besök per patient under sex månader överstiger 6.

För de besök som överstiger denna nivå uppgår ersättningen till 250 kronor per poäng. Om genomsnittligt antal besök per patient överstiger 8, sänks ersättningen ytterligare och de besök som överstiger denna nivå ersätts med 125 kronor per poäng. Om det genomsnittliga antalet besök per patient under sex månader överstiger 10 utgår ingen ersättning för överstigande besök. Besök över taknivån antas ge det genomsnittliga antalet poäng per besök vid den aktuella enheten den senaste månaden.    

 

Avdrag för andelen besök hos arbetsterapeut <5 %

Om andelen enskilda besök som sker hos arbetsterapeut understiger 5 procent av det totala antalet enskilda besök vid rehabenheten reduceras den ersättning som utgår för viktade vårdkontakter med 5 procent.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m