Frågor och svar

Välj bland följande områden:

 

Val av rehabenhet 

Vad gäller vid patientens val av rehabenhet och vad är sjukvårdspersonal skyldig att informera patienten om?

Det är patientens val som styr vilken rehabenhet patienten ska få sin vård på. Patienten gör sitt vårdval genom att kontakta den rehabenhet hen vill gå till, ingen remiss behövs.

När en patient är i behov av rehabilitering ska patienten enligt hälso- och sjukvårdslagen:

1) Få information om att det är patientens val som styr vid val av rehabenhet. Patientens val ska även styra vid överrapportering i Klara/SVPL.

2) Få information om vilket utbud som finns och hur man kommer i kontakt med rehabenheterna. Listan över valbara rehabenheter inom Vårdval Rehab finns på denna webbsida:www.vgregion.se/vardvalrehab och uppdateras varje månad.

Om patienten inte vill eller kan göra ett aktivt val ska sjukvårdspersonal hänvisa patienten till den rehabenhet som ligger närmast patientens folkbokföringsadress. På denna webbsida: www.vgregion.se/vardvalrehab/sokrehabenhet finns en kartfunktion där närmaste rehabenhet vid en angiven adress hittas.

Mer information om Vårdval Rehab samt en informationsfolder som kan beställas eller skrivas ut till patienterna finns på webbsidan ovan. 

Hur byter man rehabenhet och hur ofta kan man byta?

Valet sker när kontakt tas med en rehabenhet. Det är fritt att byta hur ofta man vill. En patient kan välja en vårdgivare för en åkomma och en annan för en annan åkomma. Se kap. 4 i Krav- och kvalitetsboken.

Upp

 

Neurovårdteam 

Vilka högskolekurser kan tillgodoräknas för att uppfylla Krav- och kvalitetsbokens kompetenskrav för neurovårdteam?

Kurserna ska vara relevanta för de patientgrupper som omfattas av uppdraget i neurovårdteam samt ha en koppling till professionerna arbetsterapeut och fysioterapeut.

Vilken kompetens ska ett neurovårdteam ha?

Ett neurovårdteam ska ha legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut med vidareutbildning inom neurologi på högskolenivå om 15 hp samt minst ett års klinisk erfarenhet inom neurologisk rehabilitering. Legitimerad logoped ska ha minst två års klinisk erfarenhet av patienter med neurologiska och eller kognitiva funktionshinder. (se Krav- och kvalitetsboken 2.11.3)

Kan alla rehabenheter ta emot neuropatienter och då få en högre ersättning?

Alla rehabenheter ska ta emot patienter med neurologiska diagnoser. För patienter med diagnos enligt listan på Vårdval Rehabs webbplats utgår högre ersättning (0,5 p) för samtliga av dessa patienter oavsett om rehabenheten har tilläggsuppdrag neurovårdteam eller inte. För de enheter som har tilläggsuppdrag neurovårdteam betalas den högre ersättningen (1,0 p) endast ut när patienten behandlas inom ramen för neurovårdteamets verksamhet.  

Om kravet på neurovårdteam sänktes till 10 patienter/år från 25 patienter/år skulle även mindre enheter kunna ha neurovårdteam. Kan man sänka kravet?

Det behövs ett visst patientflöde för att upprätthålla kompetensen i teamet, därför är kravet 25 patienter/år. För att klara detta är neurovårdteamens upptagningsområden större än för basuppdraget (se Krav- och kvalitetsboken bilaga 2:1).

Kan det finnas fler än ett neurovårdteam/nämndområde?

Ja, det kan finnas flera team i samma område, dock finns volymkravet på 25 patienter/år.

Är logopeder ett måste i neuroteam eller är det Ok med andra yrkesgrupper? Detta med tanke på logopedbrist.

Tillgång till logopedi är obligatoriskt.


Kommer det att finnas ekonomisk hjälp till mindre enheter att utbilda neurovårdteam?

Utbildning är en fråga för respektive leverantör, uppdragsgivaren kommer inte att ge särskilt ekonomiskt stöd för utbildning till leverantörerna.

Upp

 

Uppdraget

Hur ska ett FaR-recept vara utformat?

Enligt regionala medicinska riktlinjer för fysisk aktivitet vuxna, ska behandlaren utifrån patientens nuvarande aktivitetsnivå och motivation till förändring formulera en individuellt doserad ordination.

Använd FYSS och REK listans beskrivna rekommendationer som hjälp, se länk RMR fysisk aktivitet vuxna

Västra Götalandsregionen har tagit fram ordinationsblankett och manual som stöd, se länk till FYSS

 

Ersätter den nya åtgärdskoden för Artrosskola GB020, UX401?

Nej. UX401 är en regional åtgärdskod som styr ersättning för de gruppbesök som är gruppbaserad patientutbildning. GB020 är en ny nationell åtgärdskod som är ett sätt att specifikt följa upp artrosskola enligt BOA-konceptet. Upp till sex olika KVÅ-koder kan användas vid ett och samma besök.

Hur ska träningen som rekommenderas i BOA-konceptet genomföras?

Den kan genomföras som egenträning, träning individuellt eller i grupp.

Vart vänder man sig vid problem med KLARA SVPL?

Det finns samordnare som är väl insatta i KLARA SVPL, se länk: http://www.vgregion.se/svp

Är kravet om 40 timmar/vecka öppettid exklusive eller inklusive lunch? 

Kravet är att en rehabenhet ska vara öppen alla vardagar samt minst 40 timmars öppethållande per vecka. Om en rehabenheten väljer att hålla lunchstängt räknas detta inte som öppethållande. (Se Krav- och kvalitetsboken 2.6)

Vad menas med att patienten ska tas omhand inom 7 dagar?

Patientens ska erbjudas tid för bedömning/behandling inom 7 kalenderdagar.

Ibland är det patienten som inte vill ha tid inom 7 dagar. Vad gäller då?

Om patienten inte önskar tid inom 7 dagar så gäller patientens önskemål. Det viktiga är att patienten erbjuds tid inom 7 dagar om patienten så önskar.

Kravet om öppethållande 40 tim/v, gäller det fysioterapeut resp arbetsterapeut eller enheten?

 

Enheten. Arbetsterapeut och/eller fysioterapeut ska finnas på enheten under hela öppethållandet. Se Krav- och kvalitetsboken 2.6.

Om brister i vårdkedjan medför akuta besök, finns det någon konsekvens för sjukhusen om de brister i sitt åtagande?

 

Om inte sjukhusen uppfyller sin del av vårdkedjan får avvikelse upprättas.

 

Vid förskrivning av enklare hjälpmedel gör vi utredning via telefonsamtal. Vi beställer sedan hjälpmedel med viss leveranstid och utför sedan 1:a besöket. Hur ska vi tillgodose regeln om att ta emot patienten inom 7 dagar?

De vanligaste hjälpmedlen ska finnas tillgängliga i buffertförråd för snabb tillgång till hjälpmedel. Exempel på vad som ska finnas i förråd finns på vårdvalsenhetens hemsida. I ett fall där ”ställtid” uppstår i väntan på hjälpmedelsleverans kan det anses att kontakt är skapad och behandling påbörjad.

 

Hur fungerar det med gränssnittet om en patient utanför kommunen söker och vill välja vår rehabenhet för att få bedömning ang hjälpmedel?

Patienten kan välja vilken rehabenhet som de önskar inom regionen och rehabenheten har skyldighet att även ta emot patienter från andra kommuner/stadsdelar och andra regioner utanför Västra Götaland. Om utprovningen kräver hembesök, t.ex. för att se hemmiljön, så har rehabenheten endast skyldighet att göra hembesök inom den kommun/stadsdel som rehabenheten är belägen(undantaget neurovårdteam vars upptagningsområde skiljer sig). Rehabenheten har i sådant läge skyldighet att överrapportera patient till rehabenhet i den kommun/stadsdel där patienten är bosatt. (Se Krav- och kvalitetsboken 2.2, 2.12.5 samt bilaga 2:1)

Akutbesök hos fysioterapeut, vad innefattas? Att patient anser det som akut eller det medicinska behovet?

Akuta besök avser patienter vars tillstånd kräver omedelbar bedömning samt vård som inte kan anstå. Vårdgivaren avgör vad som är akut.

Vilket ansvar har rehabenhet för att göra hembesök? 

Hälso- och sjukvårdsavtalet styr gränssnittet mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna. I uppdraget för Vårdval Rehab  ingår hembesök till patienter med tillfälligt behov av rehabilitering i hemmet samt i de fall där hembesök krävs för att uppnå full effekt av insatta åtgärder. Patienter med varaktigt behov av rehabilitering i hemmet är enligt hälso- och sjukvårdsavtalet ett kommunalt ansvar.

Ingår förebyggande åtgärder i insatser som kräver "rehabenhetens kompetens"?

Förebyggande insatser som kräver rehabenhetens kompetens ingår. Däremot ingår inte en screening av alla idrottsungdomar eller liknande. I ett hälsofrämjande förhållningssätt ingår att uppmuntra patienter till att ta ansvar för sin egen hälsa, t.ex. genom att slussas ut till gym. Både gamla och unga ska, så fort de kan, själva ansvara för sin träning. 

På 1177 står att hembesök kan göras om medicinsk anledning finns. Vem avgör?

Hälso- och sjukvårdsavtalet gäller. Om patienten har ett varaktigt behov av rehabilitering i hemmet så är det ett kommunalt ansvar enligt hälso- och sjukvårdsavtalet. Västra Götalandsregionen ansvarar för personer som normalt kan besöka regionens verksamhet, men där ett tillfälligt vårdbehov förhindrar patienten att besöka regionens verksamhet. Vårdgivaren avgör i samråd med patienten.

Får man bedriva verksamhet på vårdcentraler?

Ja, rehabenheter kan ha verksamhet/finnas på vårdcentraler. Registrering i journaler måste kunna hållas isär.

Upp

 

Asyl och tolk


Hur går jag tillväga när patient har behov av tolk?

Tolk ska beställas från Tolkförmedling Väst, i enlighet med gällande Krav- och kvalitetsbok 3.3 Tolk. Västra Götalandsregionen står för tolkkostnaden när Tolkförmedling Väst anlitas.

Nystartad rehabenhet meddelar Tolkförmedling Väst att man är ny Vårdval Rehabenhet och blir då tilldelad ett kundnummer. Vid beställning av tolk hos Tolkförmedling Väst anges kundnummer. Tolkförmedling Väst har uppgifter om beställar-ID och fakturaadress kopplat till kundnumret.

Mer information finns på www.tolkformedlingvast.se

 

Hur registreras tolkbesök?

KVÅ-kod ZV020 registreras i samband med att auktoriserad tolk anlitas och genererar adderande faktor 0,5 kontaktpoäng. Denna kod används inte när annan person tolkar, t ex anhörig. Då utgår ingen extra ersättning.

Om man har patienter som är asylsökande, ger detta extra poäng? 

Nej, men det kan innebära högre CNI och då ge viss ersättning för socioekonomi.

Hur får man ersättning för vård av personer från andra länder?

Det finns en webbplats med information om hur man får ersättning för vård av personer från andra länder:Länk till webbsidan om ersättning för vård av personer från andra länder  

Hur går jag tillväga när patient har behov av tolk?

Tolk ska alltid beställas från Tolkförmedling Väst, i enlighet med gällande Krav- och kvalitetsbok 3.3 Tolk.

Vid beställning av tolk hos Tolkförmedling Väst anges endast kundnummer.

Nystartad rehabenhet meddelar Tolkförmedling Väst att man är ny Vårdval Rehabenhet och blir då tilldelad ett kundnummer.

Tolkförmedling Väst har uppgifter om beställar-ID och fakturaadress kopplat till kundnumret.

Mer information finns på www.tolkformedlingvast.se

Hur registreras tolkbesök?

ZV020, Användande av tolk ska användas när tolk från Tolkförmedling Väst anlitas. Denna kod används inte när annan person tolkar, t ex anhörig. Då utgår ingen extra ersättning.

Frågor om patientavgifter besvaras av Regionservice. 

Upp

 

Bemanning 

 

Hur ska man lösa situationen då personal är sjuk?  

Enstaka tillfällen som vårdgivaren inte kan styra över är inget som leder till sanktioner. Enheten ska ha en plan för hur korttidsfrånvaro ska hanteras för att säkerställa kraven.

Kravet på tre års yrkeserfarenhet; gäller det både för arbetsterapeut och fysioterapeut eller är det sammanlagt?

För respektive profession gäller att minst 50 % har klinisk erfarenhet från öppenvårdsverksamhet motsvarande minst tre år, heltid, under de senaste fem åren.

Upp

 

Krav- och kvalitetsbok 2017

Inom kort kommer frågor och svar gällande förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2017 att publiceras. Se dokumentet Sammanfattningen av förändringar i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab 2017 på följande länk, Länk till Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Vad innebär införandet av 1177/e-tjänster för rehabenheten?

Beslutet innebär att alla mottagningar ska erbjuda fler ärendetyper samt att ärenden ska besvaras inom 2 arbetsdagar.

Beslutet i sin helhet hittar ni på: www.vgregion.se/1177etjanster

Hur beräknas ersättningen för e-tjänster och kontaktpoäng? 

Ersättning utbetalas till de rehabenheter som uppfyller kraven, se avsnitt 2.7 i Krav- och kvalitetsboken med ett engångsbelopp om 12 000 kr samt 2,50 kr per kontaktpoäng (samtliga kontaktpoäng i ersättningsunderlaget den månad som beräkningen sker). Ersättningen utbetalas vid ett tillfälle och avser hela året.

1.       Vilket geografiskt område gäller för besök utanför rehabmottagning?
Rehabenheten kan registrera besök utanför mottagning i samma geografiska område som kontraktet, dvs. samma kommun eller stadsdel för Göteborg.

2.       Hur registreras besök utanför mottagning?
Vid besök utanför mottagning ska kontaktyp U anges. För mer information om registrering se följande dokument: Besöksregistrering Vårdval Rehab 2016 
Alla besök utanför mottagning ska registreras på respektive rehabenhet:s enhetskod. Om besök sker på filial ska besöket registreras på filialens enhetskod.

Vad innebär det att 10 % av enhetens totala vårdkontakter får ske utanför mottagningen?

Besök utanför mottagningen (exklusive gruppbehandling) får uppgå till högst 10 % av enhetens totala vårdkontakter under en tolvmånaders period. I rehabenhetens totala vårdkontakter ingår vårdkontakter vid filial samt andra kontakter t.ex. hembesök och telefon. Förstagångsersättning, tolkmedverkan och andra tillägg är inga vårdkontakter utan endast tillägg. Besök utanför mottagning sker företrädesvis på vårdcentral och i syfte att ge en bättre och effektivare vård genom snabb bedömning, för mer information se Krav- och kvalitetsboken 2.7.2.

Vid besök utanför mottagning anges i krav- och kvalitetsboken 2.7.2 att ”företrädesvis på vårdcentral, kan ske i syfte att ge bättre och effektivare vård....-ska uppfylla VGRs tillgänglighetskrav. Är om endast vårdcentral eller kan annan verksamhet inom VGR räkans in? Kan kommunal badanläggning eller en gymanläggning vara en sådan plats?

Krav- och kvalitetsboken anger att besök utanför mottagning företrädesvis sker på vårdcentral  i syfte att göra en första bedömning, inte planerad behandling. Planerade behandlingsåtgärder som behöver ske utanför mottagning är bassängträning då denna vanligtvis inte finns på rehabenheten. Ett annat exempel kan vara ett enstaka besök vid patientens ordinarie gymanläggning i syfte att stödja patienten till övergång till egenvård.

Intentionerna med att ge verksamheten möjlighet till besök utanför rehabenheten syftar till att öka samverkan med vårdcentral, andra vårdinrättningar bedöms inte aktuella. De lokaler som används vid besök utanför mottagningen ska uppfylla regionens krav på tillgänglig.Om patienten besöker vårdcentral eller andra vårdinrättning och har behov av rehabiliteringsinsatser är verksamheten skyldig att lämna information om vårdvalet. Mer information finns på webbsidan: Vårdval Rehab

Upp

 

Uppföljning

Nybesök inom 7 dagar. Hur ska detta följas upp?

Med nuvarande journalsystem kan det inte följas via journal. I dagsläget är det med hjälp av stickprov samt uppgifter från patienter som detta kan följas.

BOA - Var hämtas uppgifterna ifrån? 

Data hämtas från BOA-registret och från VEGA.

 

Ersättning och registrering

Hur ser tidplanen för filuppladdning ut för 2016?

Nedan finns årsplanen gällande Vårdval Rehabs ersättningssystem 2016.
Vid frågor, kontakta funktionsbrevlådan:  

Hur ser tidplanen ut för 2017?

Hur registrerar jag gruppbehandling där 2 professioner är delaktiga vid två tillfällen och där en profession är delaktig vid de andra besöken i en patientutbildning?

Vid registrering av gruppbehandling med en profession ska Besöksform Gruppbesök användas och åtgärdskod UX401 om det är en patientutbildning.Vid registrering av gruppbehandling där två professioner är delaktiga i ett grupptillfälle ska Besöksform Gruppteambesök användas och åtgärdskod UX401 om det är en patientutbildning.se mer information om registrering i dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 2016; IT-stöd för VG Primärvård och Vårdval Rehab 

I planen för gruppbaserad behandling och gruppbaserad patientutbildning som dokumenteras enligt mall på hemsidan; Gruppbaserad patientutbildning och behandling ska det framgå vilka professioner som deltar och ansvarar för grupptillfället.

Ska diagnosregistrering innehålla punkt eller inte?

Alla diagnoskoder ska registreras utan punkt eller kommatecken för att systemen ska kunna hantera dessa. Exempelvis F438 och inte F43.8.

 

Kan man rapportera förstagångsbesök vid gruppbehandling?

Nej, ett gruppbesök kan inte rapporteras som ett förstagångsbesök. För att delta i gruppträning vid en rehabenhet, måste det finnas ett besök som innefattar bedömning av patientens behov och ett upprättande av en rehabplan.

Hur räknas de 365 dagarna som ska passera innan ett nytt förstagångsbesök kan rapporteras?

Perioden räknas från det sista besöket som patienten gjort på enheten.

Hur kan man se vid vilken utbudspunkt ett besök har skett?

Det ska framgå i journalen vid vilken enhet behandlingen skett. Rehabenheten får en enhetskod för alla utbudspunkter utöver huvudenheten.

Vad är ersättningen för ett utomlänsbesök?

Ersättningen per utomlänsbesök baseras på utomlänsprislistan, Västra Götalandsregionen gör ett avdrag för administration av fakturor till andra landsting.  

Hur kommer fakturering och utbetalning att ske?

Fakturor till andra landsting för besök inom Vårdval Rehab hanteras samlat av Västra Götalandsregionen.

Ersättning för utomlänsbesök utbetalas till rehabenheter inom Vårdval Rehab inom det IT-stöd som finns. Utbetalningen sker med samma periodicitet som för inomlänsbesöken, det vill säga ersättning för besök gjorda i september kommer att utbetalas i slutet av oktober.

Ligger utomlänsbesöken separat eller inkluderas de i statistikunderlaget?

I Krav- och kvalitetsboken framgår att ersättning för besök gjorda av patienter bosatta i andra län än Västra Götaland utgår enligt särskilt regelverk. Dessa besök ligger helt separat och ingår inte i beräkning av exempelvis taknivåer. Utomlänsbesöken redovisas på en egen rad i utbetalningsunderlaget.

Kan man addera flera olika faktorer då man räknar kontaktpoäng?

Ja, flera adderande faktorer kan tillkomma på ett besök. Ett enskilt besök kan dock generera max 4,0 poäng.

Om rehabassistenter tar emot patienter får vi ersättning då?

Nej, ersättning utgår vid besök hos arbetsterapeut och fysioterapeut samt logoped hos enheter med neurovårdteam. Ersättningsmodellen väger inte in om rehabassistenter har egna patientkontakter, men ersättningsnivån avses täcka kostnader för den personal som behövs för att fullgöra uppdraget på ett bra sätt. 

Vad gäller vid registrering av nybesök? 

Förstagångsersättning utgår endast en gång på tolv månader vid patients besök på enheten, oavsett om patienten söker för nya besvär, diagnos eller annan profession.  

Skillnad på mottagningsbesök (kort) arbetsterapeut = 1,2 och mottagningsbesök arbetsterapeut = 2,0

När en arbetsterapeut behöver ca 30 min till ett besök räknas det som ett kort besök.

Om man tar hand om strokepatienter utan neurovårdteam. Vilken poäng får man då?

Alla enheter har i uppdrag att ta hand om patienter med neurodiagnoser. Neurologiska diagnoser viktas upp 0,5 poäng utan neurovårdteam. Vilka neurologiska diagnoser som ersätts med extra vikt finns på Vårdval Rehabs webbplats. Länk till Diagnos- och åtgärdsregistrering 

Hur ska teambesök och gruppteambesök registreras? 

Teambesök – patienten möter ett vårdteam
Vårdkontakt registreras som teambesök. Patienten betalar en avgift enligt patientavgiftshandboken. Alla vårdgivare registrerar vårdkontakt teambesök och gör en journalanteckning där åtgärd framgår. När ersättning beräknas används endast en kontakt teambesök(de andra räknas bort).

Gruppteambesök – fler än en patient möter ett vårdteam
Vårdkontakt registreras som gruppteambesök. Det räcker att en vårdgivare registrerar vårdkontakt, däremot ska det framgå i journal vilka professioner som träffat patienten samt vilka åtgärder patienten fått.

Kan man bedriva en patientutbildning som har tillfällen med flera vårdgivare samt tillfällen med en vårdgivare?

Ja, en gruppbehandling kan ha olika besöksformer under en behandlingsperiod. Gruppteambesök med vårdteam eller gruppbesök med en vårdgivare. Ersättningen styrs av besöksformen. Är gruppbehandlingen en gruppbaserad patientutbildning ska åtgärdskod UX401 anges.

Gruppbehandlingens dokumenterade plan ska finnas på rehabenheten:

Länk till gruppbaserad behandling och patientutbildning

Mer information om korrekt registrering i redovisningsfilen finns att läsa på Vårdval Rehabs webbsida, se dokumentet Besöksregistrering Vårdval Rehab 2016 som finns  på länken:

Länk till IT-stöd för VG Primärvård och Vårdval Rehab

Hur ersätts och registreras vårdplanering och SIP - samordnad individuell plan?

Samordnad vårdplanering med patient i hemmet eller på vårdcentral ska registreras som ett teambesök. Patientavgiften är 80 kronor.

Samordnad vårdplanering med patient på sjukhus ingår i uppdraget. Sker vårdplaneringen på sjukhuset via Skype ska detta också registreras som notat om patient. Extra ersättning utgår inte.

Hur ersätts och registreras avstämningsmöte med Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen?

Dessa möten ingår i uppdraget och ska dokumenteras i journal som notat om patient. Extra ersättning utgår inte.

Aktivitets och funktionsbedömningar som underlag till läkarintyg inför sjukskrivning, finns det med i KoK-boken och hur ersätts bedömningen?

Ja, de ingår i uppdraget, se Krav – och kvalitetsbok 2.3 Intyg. Ersättning utgår enligt 6.1.1 för respektive besökstyp. 

Hur ersätts utredande besök vid sjukskrivning till läkare t ex Tippa och körkortsbedömning?

De ingår i uppdraget, se Krav – och kvalitetsbok 2.3 Intyg. Ersättning utgår enligt 6.1.1 för respektive besökstyp. 

Hur skiljer sig takkonstruktionerna åt i Vårdval Rehab jämfört med nationella taxan?

Takkonstruktionerna i Vårdval Rehab återfinns under 6.1.1 i Krav- och kvalitetsboken. Takkonstruktionen för nationella taxan återfinns i Lag- och förordning om ersättning för fysioterapi. 

Hur beräknas andelen besök hos arbetsterapeut?

I Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab anges i 6.1.1 att ”Om andelen besök som sker hos arbetsterapeut understiger 5 procent av det totala antalet besök vid rehabenheten reduceras den ersättning som utgår för viktade vårdkontakter med 5 procent.” I Krav- och kvalitetsboken för Vårdval Rehab specificeras inte närmare hur beräkning kommer att ske. En tillämpningsanvisning som beskriver beräkningen finns nu på Vårdval Rehabs hemsida: www.vgregion.se/kravochkvalitetsbokrehab Beräkning av andel besök hos arbetsterapeut av samtliga besök på rehabenheten kommer att ske varje månad baserat på definitiva data för tre månader. 

 

Utbetalas ersättning om en patient lämnar återbud?

 

Vid återbud kan inget besök registreras och då utgår ingen ersättning.

 

Hur sker uträkningen av det socioekonomiska tillägget? Får enheterna som har högst belastning dela på tillägget?


Det socioekonomiska tillägget baseras på beräkning av CNI utifrån de patienter som har besökt rehabenheten under en period om tre månader. Utifrån patientdata från enheter inom Vårdval Rehab har ett tröskelvärde fastställts. En beräkning sker varje månad baserad på tre månaders patientdata. Vid varje utbetalning delar de rehabenheter som har högst belastning på tillägget.

 

Vad är skillnaden på gruppbaserad behandling och patientutbildning?

 

För gruppbaserad behandling och patientutbildning ska det finnas en dokumenterad plan enligt mall som finns på webbsidan: Länk till Gruppbaserad patientutbildning och behandling

För ytterliga förtydligande, se Krav- och kvalitetsboken avsnitt 2.5.

 

Ingår patienter hos neurovårdteam i takkonstruktionen? Ger de extra poäng?

 

Nej, patienter med neurologisk diagnos som behandlas av neurovårdteam ingår inte i beräkningarna till takkonstruktionen.

Dessa besök hos neurovårdteam viktas upp med 1,0 p.

 

Hur räknas grupper i takkonstruktionen?

 

Grupper är undantagna, takkonstruktionen avser enskilda besök.


Upp

 

Ekonomi

Förtydligande ekonomisk granskning Vårdval Rehab

Ekonomisk stabilitet, bankgaranti/lånelöfte etc.

För Västra Götalandsregionen är det viktigt att säkerställa att de leverantörer som avtal sluts med inom Vårdval Rehab klarar att bedriva sin verksamhet under ett antal inledande månader, till dess att företaget fått en mer kontinuerlig intäktskälla och stabilare ekonomisk bas att stå på. För att garantera detta ställer Västra Götalandsregionen som krav att leverantören ska kunna påvisa att minst 1 miljon kronor finns för verksamheten att kunna ianspråkta. Därför gäller nedanstående:

För nystartade företag och företag under bildande ska en stabil ekonomisk bas kunna påvisas. Detta innebär att ett företag ska kunna påvisa att de har tillgång till motsvarande en miljon kronor vid verksamhetens start, för att kunna klara att starta upp verksamheten. Detta kan vara en bankgaranti, moderbolagsgaranti, banklånelöfte, outnyttjad checkkredit eller motsvarande, som är utställd på ansökande företag.  

Ett företag som inte är nystartat eller under bildande ska på samma sätt kunna påvisa att det finns en stabil ekonomisk bas för verksamheten. Till exempel kan ett redovisat eget kapital, en bankgaranti, moderbolagsgaranti, banklånelöfte eller motsvarande redovisas i ansökan.

Övriga ekonomiska uppgifter vid ansökan

Följande uppgifter är obligatoriska för alla ansökande och ska inlämnas vid ansökan. Västra Götalandsregionen kommer att kontrollera om leverantören är:

·          registrerad i aktiebolags-, handels-, eller föreningsregister,

·          registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, och

·          fri från skulder vad gäller svenska skatter och sociala avgifter

Dessutom ska nedanstående uppgifter, som är obligatoriska för alla sökande, lämnas till Västra Götalandsregionen vid ansökan.

Ovanstående uppgifter finns i skatteverkets blankett 4820, som beställs med nedanstående länk:

https://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/blankett/info/4820.4.39f16f103821c58f680006756.html

Följande handlingar ska skickas in till Västra Götalandsregionen. För utländsk leverantör gäller motsvarande dokumentation som intyg på att denna fullgjort i hemlandet föreskrivna registreringar och betalningar:

Ovannämnda intyg får vara maximalt tre (3) månader gammalt och företes i original. 

Upp

 

2. Har hela rehabenheten möjlighet att ta emot neuropatienter och då få en högre ersättning?
Alla rehabenheter ska ta emot patienter med neurologiska diagnoser. För patienter med diagnos enligt listan på vårdvalsenhetens hemsida utgår högre ersättning (0,5 p) för samtliga av dessa patienter oavsett om rehabenheten har tilläggsuppdrag neuroteam eller ej. 
För de enheter som har tilläggsuppdrag neuroteam betalas den högre ersättningen (1,0 p) endast ut då patient träffar någon av de personer som ingår i teamet och som uppfyller krav på kompetens och erfarenhet. 
3. Om kravet på neuroteam sänktes till 10 patienter/år från 20 patienter/år skulle även mindre enheter kunna ha neuroteam. Kan man sänka kravet?
Det behövs ett visst patientflöde för att upprätthålla kompetensen i teamet, därför är kravet 25 patienter/år. För att klara detta är neuroteamens upptagningsområden större än för basuppdraget (se Krav- och kvalitetsboken bilaga 2:1).
4. Får man bara ha ett neuroteam/nämndområde?
Nej, det kan ansökas om flera team i samma område, dock finns volymkravet på 25 patienter/år.
5. Är logopeder ett måste i neuroteam eller är det Ok med andra yrkesgrupper? Detta med tanke på logopedbrist.
Ett måste.
6. Kommer det att finnas ekonomisk hjälp till mindre enheter att utbilda neuroteam?
Utbildning är en fråga för respektive leverantör, uppdragsgivaren kommer inte att ge särskilt ekonomiskt stöd för utbildning till leverantörerna.

IT

Vi använder Sesam LMN (läkemedelsnära produkter)  men vid Vårdval Rehab så är det ett system som heter WebSesam.  Är detta 2 olika system?

 webSESAM och Sesam LMN är två olika system som kräver olika behörigheter och inloggningsuppgifter. Systemen kan beskrivas som ”syskon” där Sesam LMN används för att beställa läkemedelsnära produkter och webSESAM används för att beställa personligt förskrivna hjälpmedel. Utförare inom Vårdval Rehab behöver ha tillgång till webSESAM för att förskriva hjälpmedel inom uppdraget. 

Upp

 

Vilande etablering

Hur gör jag för att ansöka om vilande etablering?

Det finns en blankett för ansökan om vilande etablering för verksamheter inom Vårdval Rehab. Som privat fysioterapeut kan du ansöka om att ha din etablering vilande under högst 36 månader i följd för att pröva hur det är att arbeta inom Vårdval Rehab, Västra Götalandsregionen. Du ansvarar själv för att bevaka tidsperioden för din vilande etablering och att skriftligen meddela Koncernkontoret, Enhet primärvård, senast en månad innan du går tillbaka till din etablering. Nedan finns länken till blanketten om vilande etablering:

Länk till blanketten

 

Upp

 

Patientavgifter

Var kan jag läsa om vilka patientavgifter som gäller?

Patientavgiftshandboken finns tillgänglig på webbplatsen, utan inloggning och lösenord, se följande länk: www.vgregion.se/patientavgifter

Frågor om patientavgifter besvaras av Västra Götalandsregionens telefonsupport på telefonnummer: 010-441 04 29 mån-tors kl. 08:00-12:00, 13:00-16:00 samt helgfria fredagar och dag före helg-och röd dag 08:00-12:00, 13:00-15:00

Vilken patientavgift tas ut vid besök på Hjälpmedelscentralen?

Patientavgiften debiteras som vid ett mottagningsbesök under förutsättning att fysioterapeut och/eller arbetsterapeut är med och det rör sig om utlämning, utprovning/anpassning eller träning i samband med hjälpmedel.

Hembesök där både arbetsterapeut och fysioterapeut deltar?

Den högsta patientavgiften tas ut, dvs hembesök av fysioterapeut.

Upp

 

 

 

Kontakt

Frågor angående Vårdval Rehab besvaras via mejl till   

uiqt|wBmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{mmswvwuq5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wB%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{m%vizl%vit5zmpijH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m