Verksamhetsförlagd utbildning inom Vårdval Rehab

Utbildningsuppdrag inom Vårdval Rehab

Att utbilda morgondagens medarbetare till primärvårdsverksamhet är ett gemensamt ansvar för samtliga aktörer inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.

Studierektorsfunktionen i Primärvården har till uppgift att säkerställa hög kvalité och likvärdig utbildning inom regionen samt att bistå rehabenheter och studerande i frågor som rör utbildningsuppdraget. Här kan du läsa om hur din rehabenhet blir godkänd som utbildningsenhet inom rehabverksamhet och hur ersättning utbetalas.

Rehabenhetens ansvar för utbildning och utbildningskvalité

I det uppdrag som samtliga rehabenheter inom Vårdval Rehab har åtagit sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. Rehabenheterna ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.

Rehabenheten ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Rehabenheten ansvarar för att de kliniska handledarna har av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning och kompetens.

Vad krävs av rehabenheten för att bli godkänd som utbildningsenhet?

För att bli godkänd som utbildningsenhet ska rehabenheten bedömas och godkännas av studierektor för VFU. För att rehabenheten ska bli godkänd som utbildningsenhet ska utbildningsplatser tillhandahållas både för arbetsterapeut- och fysioterapeutstudenter.

För studenter på grundnivå skall bashandledaren:

  • Vara legitimerad inom det yrke som handledaren avser
  • Ha kandidatexamen inom huvudämnet
  • Ha godkänd handledarutbildning

För studenteter på avancerad nivå skall bashandledaren utöver ovanstående ha magisternivå samt specialutbildning i det yrke som handledningen avser. Vid frågor ta kontakt med ansvarig studierektor, se kontaktlistan.

Studierektorsenhet primärvård

Utbildningsuppdrag för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inkluderar blivande arbetsterapeuter och fysioterapeuter i grundutbildning.

Hur tillsätts utbildningsplatserna?

När det gäller VFU är det studierektorn för VFU som granskar rehabenheten som utbildningsenhet och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Hur får rehabenheten ersättning?

Ersättning för utbildningsuppdraget ingår i ersättningen för Vårdval rehab, men viss ekonomisk kompensation utgår till godkända utbildningsenheter för vissa delar av utbildningsuppdraget. Ersättningarna anges i Krav- och Kvalitetsboken och i tillämpningar, se högerkolumnen.

Ersättning för VFU

Den ersättning som lärosätena betalar till Västra Götalandsregionen för utförd verksamhetsförlagd utbildning enligt RGS-avtalet, se högerkolumnen, delas i två delar. Den ena delen utbetalas till de enheter som haft studenter den gångna terminen och den andra delen används som stimulans och ersättning vid kompetenshöjning, enligt särskilda kriterier. Studierektorerna för VFU följer upp antalet studenter som haft utbildningsplatser och deras placering. Sammanställning görs terminsvis av studierektor och utbetalning sker direkt via IT-stödet för Vårdval Rehab efter terminsslut till rehabenheten.

För utbetalning av ersättning vid kompetenshöjning enligt handledarmodellen ska blanketten "Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning" fyllas i före planerad utbildning och sändas till studierektor. Studierektor utfärdar underlag för ersättning mot kopia av studieintyg efter kursavslut. Utbetalning sker terminsvis. För blanketter, se högerkolumnen.

uiqt|wBrmvvqnmz5z}lwtxpH%vozmoqwv5{mrmvvqnmz5z}lwtxpH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m