Ersättningsmodellen

I VG Primärvård tillämpas samma regelverk och ersättningsmodell för samtliga vårdcentraler, oavsett driftsform. För att likställa förutsättningarna mellan vårdcentraler i privat och offentlig drift görs ett tillägg motsvarande den momskompensation som Västra Götalandsregionen har rätt att lyfta på ersättning för vård i privat drift på ersättningen till de privata vårdcentralerna.

 

Ersättningsmodellen för VG Primärvård består av följande delar:

  1. Primärvårdspengen, vilken följer invånarens val av vårdcentral och baseras på  antalet vårdvalspoäng, vilka beräknas utifrån ålder och kön respektive vårdtyngd
  2. Målrelaterad ersättning för vårdenhetens täckningsgrad och uppfyllelse av angivna kvalitetsindikatorer
  3. Särskild ersättning för vårdenhetens geografiska och socioekonomiska förutsättningar
  4. Särskild ersättning när tolk har anlitats
  5. Ersättning för eventuella särskilda uppdrag

Var och en av dessa ersättningsdelar beskrivs i länkarna till vänster.  

Den samlade ersättning som utbetalas till en vårdenhet är avsedd att täcka samtliga kostnader som uppkommer genom uppdraget. Vårdcentralernas kostnadsansvar beskrivs närmare i länk till vänster. Särskilda riktade statsbidrag och regionala satsningar kan tillkomma, enligt samma regelverk i hela Västra Götaland. Utöver dessa finns ingen möjlighet att lyfta ytterligare ersättning för det avsedda uppdraget utöver vad som framgår i Krav- och kvalitetsboken och på denna hemsida.

Västra Götalandsregionen har rätt att göra årliga korrigeringar i ersättningsmodellen. Översyn av modellen och regelverk i anslutning till denna sker löpande. Västra Götalandsregionen kan vid varje nytt budgetbeslut besluta att den totala resursen för VG Primärvård ändras med hänsyn tagen till nya ekonomiska förutsättningar.

Väsentliga förändringar i ersättningsmodellen eller i resurstilldelningen ska meddelas vårdenheterna senast 6 månader före ikraftträdandet.

Det regelverk som beskrivs på webbsidan utgår från Krav- och kvalitetsbok gällande från och med den 1 januari 2017 och tillämpades första gången vid utbetalningstillfället i februari 2017. 

 

 

 

 

uiqt|wB%voxzquiz%vizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvm|5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m