Ersättning för vårdtyngd

Ersättningen för vårdtyngd baseras på den ACG-vikt som de invånare som har sitt vårdval vid vårdcentralen bär med sig. Denna ska spegla deras samlade sjuklighet. Varje månad beräknas relativ ACG casemix per vårdcentral. Underlag för beräkningen är samtliga diagnoser som har registrerats inom VG Primärvård under en tidsperiod om 15 månader och som redovisats till Västra Götalandsregionen på anvisat sätt. Vårdval vid senaste avläsning avgör vilken vårdcentral som tillgodoräknas en individs ACG-vikt. I viktningen används sammanvägda kostnadsvikter för primärvård från landsting i Sverige som har beräknat KPP i primärvård. 

ACG-viktningen är relativ, vilket innebär att genomsnittlig vårdtyngd i Västra Götaland, vid varje mättillfälle, uppgår till 1,00, oavsett hur den faktiska vårdtyngden utvecklas. Vårdcentralens ACG-vikt multipliceras med dess antal listningspoäng beräknade utifrån gällande viktlista för ålder och kön. Detta innebär att befolkningen i Västra Götaland år 2016 totalt beräknas generera cirka 670 300 ACG-poäng. Ersättningen per ACG-poäng uppgår år 2016 till 297 kronor per månad.

Mer information om diagnoskodning och ACG finns under rubriken ACG-systemet till vänster. 

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m