Målrelaterad ersättning för kvalitet

Målrelaterad ersättning för kvalitet kan 2016 utgå för 34 kvalitetsindikatorer. För dessa tillämpas ett gemensamt regelverk, vilket innebär att varje indikatorer har en poängvikt, vilken markerar dess betydelse relativt de övriga. Indikatorerna har tonvikt på registrering för att stödja fortsatt utveckling av fler tillförlitliga resultatmått.

Tillsammans kan de nämnda 34 kvalitetsindikatorerna generera 27,0 kvalitetspoäng. För flertalet indikatorer har två måltal fastställts. En undre gräns under vilken ingen ersättning faller ut och en övre gräns som ger maximal ersättning och över vilken ingen ytterligare ersättning ges. Ersättningen kopplas  till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng. Utbetalning planeras ske varje månad baserad på senast tillgängliga utfall. Vid full måluppfyllelse uppgår ersättningen, för dessa 34 indikatorer, till 1,25 krona per kvalitetspoäng och listningspoäng och månad. Till detta kommer möjlig ersättning för indikatorer som ersätts med fast belopp.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m