Målrelaterad ersättning för täckningsgrad

Målrelaterad ersättning för täckningsgrad innebär att vårdcentralens ersättning ökar om de personer som har sitt vårdval vid vårdcentralen gör en större andel av sina öppenvårdsbesök inom sådan verksamhet som vårdcentralen har kostnadsansvar för.

Täckningsgraden beräknas varje månad utifrån de öppenvårdsbesök som har skett under 6 månader. Ersättningen kopplas till vårdcentralens storlek, genom antalet listningspoäng, och utgår under 2015 med 3,20 kronor per poäng och månad för varje procentenhet som vårdenhetens täckningsgrad överstiger 50 procent till en maximal nivå om 80 procent.

Täckningsgraden beräknas enligt följande definition:

Täljaren = de listade invånarnas alla besök (hos alla yrkeskategorier) som vårdcentralen har kostnadsansvar för enligt modellen, det vill säga vid / hos: 

  • Vårdcentraler inom VG Primärvård inklusive jouråtagandet
  • Specialister i allmänmedicin ersatta enligt Lagen om läkarvårdsersättning
  • Primärvård, motsvarande åtagandet inom VG Primärvård, i andra landsting
  • Underleverantörer till vårdcentraler inom VG Primärvård

Nämnaren = de listade invånarnas alla besök (hos alla yrkeskategorier) hos samtliga offentligt finansierade vårdgivare i Sverige, det vill säga:

  • Alla i täljaren
  • Alla övriga offentliga och privata vårdgivare med offentlig finansiering i Västra Götaland, exklusive besök på riks- och regionsjukvårdsnivå, inskrivningsbesök samt registrerade besök enligt Socialstyrelsens lista över dagsjukvård baserad på Nord-DRG.
  • Öppen länssjukvård i andra län, med samma undantag som i punkten ovan

 

I beräkning av täckningsgrad värderas samtliga enskilda besök på mottagning, oavsett yrkeskategori, till 1. Vid gruppbesök motsvarar varje deltagande patient 1/5 besök och ett hembesök för sjukvård uppräknas till 5. Telefonkontakt med läkare inom VG Primärvård motsvarar 0,3 besök. På sikt kan också vårdkontakt via elektronisk kommunikation komma att inkluderas i beräkningen.

Besök som sker hos fysioterapeut, arbetsterapeut, audionom, logoped, ortoptist, dietist, tandläkare och pedagog, samt besök vid MVC och UM ingår varken i täljare eller i nämnare. Hälsoundersökningar (med undantag av BVC), intyg, och vaccinationer som inte betecknas som sjukvård ingår heller inte vid beräkning av täckningsgraden. Besök för provtagning ska inte redovisas till Västra Götalandsregionen och ingår inte i täckningsgraden.

Täckningsgraden är generellt högre vid vårdcentraler i mindre kommuner och områden med glesare befolkning, där tillgången till specialistvård är lägre, än vid vårdcentraler i storstadsområden med högre tillgänglighet till specialiserad vård. 

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m