Särskild ersättning för geografi

Särskild ersättning för geografi utgår från respektive vårdenhets geografiska belägenhet, vilken värderas utifrån dess avstånd till närmaste sjukhus med medicinsk akutmottagning, dess avstånd till närmaste större ort, befolkningstätheten i den kommun där vårdenheten är belägen samt huruvida vårdenheten är belägen på en ö.

Maximalt utfall är 22 poäng - 6 poäng vardera för avstånd till närmaste sjukhus, avstånd till närmaste större ort och befolkningstäthet samt maximalt 4 ö-poäng. 

Ersättning för geografi utbetalas varje månad med ett på förhand fastställt belopp, vilket  fördelas till vårdenheter med fler än 9 poäng och relateras till respektive vårdenhets storlek genom antalet listningspoäng. Totalt fördelas 101,4 mnkr (8 450 tkr per månad) genom denna faktor.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m