Ersättning för särskilda åtaganden

Det finns särskilda åtaganden för vilka vårdcentralen och uppdragsgivaren kan träffa särskilda avtal. Dessa åtaganden är till sin natur unika och ersättning av dem förutsätter alltid någon form av manuell hantering. Den ersättning som kan utgå för nämnda uppdrag beskrivs närmare nedan.  

Familjecentraler

Särskild ersättning kan utgå om avtal tecknats avseende familjecentral som innebär att öppen förskola, MVC, BVC och socialtjänst samverkar under ett tak och att verksamheten har förebyggande inriktning. En årlig merkostnadsersättning om 198 tkr (16 500 tkr per månad) utgår till vårdcentraler som medverkar i sådan familjecentral med sin BVC-verksamhet. En extra ersättning om 150 tkr utgår för det första verksamhetsåret efter familjecentralens etablering. Angivna belopp gäller per familjecentral. Om flera vårdcentraler samverkar kring en familjecentral kan beloppet delas mellan dessa.

Samordningsansvar i kommunala boendeenheter

I närområdesplanen ska framgå vilken vårdcentral som åtar sig detta uppdrag inom kommunal hälso- och sjukvård. Ersättningen för uppdraget är 1 140 kronor per plats i kommunala boendeenheter i området och år. Antalet platser stäms av inför varje år. Om antalet platser skulle förändras väsentligt under året kan vårdcentralen och Västra Götalandsregionen komma överens om en justering av volymberäkningen.

Behandlingsansvar för patienter på korttidsboende

Ersättning utgår med 6 000 kronor per plats i korttidsboende och år till den vårdcentral som har åtagit sig uppdraget enligt närområdesplanen.

Antalet platser stäms av inför varje år. Om antalet platser skulle förändras väsentligt under året kan vårdcentralen och Västra Götalandsregionen komma överens om en justering av volymberäkningen.

Särskild ersättning för tillgång till psykolog

Västra Götalandsregionen avser framöver att ställa krav på vårdcentralerna att tillhandahålla psykolog för de patienter som har behov av psykologinsatser inom primärvårdsnivån. För att ge stöd till de vårdcentraler som förbereder inför detta krav, genom att knyta till sig psykologkompetens, kan särskild ersättning för tillgång till psykolog utgå.

Följande ersättningsnivåer gäller år 2016:

10 000 kr vid tillgång till psykolog, per heltidsanställning eller motsvarande och månad

3 000 kr i tillägg per psykolog motsvarande heltidsanställning och månad vid placering vid vårdcentraler inom de områden som omfattas av extra stöd

För egen anställd psykolog erhålls ersättning efter angiven anställningsgrad. Om underleverantör anlitas erhålls ersättning efter faktiskt arbetad tid.

Åtagande inom utbildningsuppdraget

En förutsättning för att särskild ersättning ska utgå för delar av utbildningsuppdraget är att vårdcentralen har blivit bedömd och godkänd av någon av Västra Götalandsregionens studierektorer utifrån regionalt fastställda kriterier och blivit godkänd som utbildningsvårdcentral.

Godkänd utbildningsvårdcentral kan få ersättning för ST-läkare;

40 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare i allmänmedicin och månad (ersättning utgår under högst 45 månader och för maximalt fem samtidigt anställda ST-läkare per vårdcentral)

65 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare i sidotjänstgöring och månad (denna högre ersättning utgår under maximalt 20 månader)

Extra ersättning om 10 000,- kronor per heltidsanställd ST-läkare och månad vid placering vid vårdcentraler inom de områden som omfattas av särskilt stöd,

Godkänd utbildningsvårdcentral kan dessutom få ersättning enligt följande:

  1. ersättning med schablonbelopp under så kallad förlängd ST-tjänst.
  2. ersättning med schablonbelopp då bashandledare av studenter i vårdutbildning genomgår utbildning med godkänt resultat
  3. ersättning med schablonbelopp då personal handleder läkare under kompletterande tjänstgöring samt studenter eller elever, inklusive läkarstudenter under grundutbildning.

Områden som omfattas av extra stöd för tillgång till psykolog och utbildningsuppdraget

Vårdcentraler i följande kommuner erhåller extra stöd:

Bengtsfors, Bollebygd, Borås, Dals-Ed, Essunga, Falköping, Färgelanda, Grästorp, Gullspång, Götene, Herrljunga, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Lilla Edet, Lysekil, Mariestad, Mark, Mellerud, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Sotenäs, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda, Vänersborg, Åmål.

Vårdenheter i följande kommuner erhåller inte extra stöd:

Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn, Öckerö.

Deltagande i vissa regionövergripande grupper

Särskild ersättning kan utgå för deltagande i särskilt angivna regionövergripande grupper av strategisk karaktär till de vårdcentraler där representanter för VG Primärvård är anställda. Ersättning utgår med ett fast belopp per månad beroende på den arbetsinsats som uppdraget beräknas fordra.

(Nivå 1) ger ersättning med 9 000,- kronor per månad - Deltagande i Medicinska sektorsrådet i allmänmedicin och primärvård ger ersättning enligt Nivå 1

(Nivå 2) ger ersättning med 6 000,- kronor per månad - Deltagande i Läkemedelskommittén ger ersättning enligt Nivå 2

(Nivå 3) ger ersättning med 3 000,- kronor per månad - Deltagande i regionala terapigrupper samt i styrgruppen för läkemedelsnära produkter ger ersättning enligt nivå 3.

För ordförandeskap i någon av nämnda grupper utgår en extra ersättning om 3 000,- kronor per månad till vårdcentralen. 

Uppgift om VG Primärvårds representation i respektive grupp hämtas från ordförande eller sekreterare i var och en av de angivna grupperna. Då ersättningen fordrar manuella insatser kan utbetalning ske med viss fördröjning. 

Ersättning utgår till följd av att ett fåtal personer representerar samtliga vårdcentraler inom VG Primärvård. I uppdraget ingår att förmedla information till samtliga vårdcentraler om vilka frågor som diskuteras och vilka beslut som fattas.

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m