Vårdcentralernas kostnadsansvar

Den samlade ersättning som utbetalas till en vårdcentral förväntas täcka samtliga kostnader för åtagandet till de invånare som har valt vårdcentralen. Den ska täcka kostnader för drift av den egna vårdcentralen, inklusive bland annat hälsofrämjande och förebyggande insatser, samverkan med vårdgrannar och myndigheter, personal, lokaler, läkemedel, medicinsk diagnostik, så kallade läkemedelsnära produkter (däribland inkontinens- och diabetesprodukter) samt respektive organisations kostnader för overhead inklusive för uppdraget nödvändiga, befintliga och kommande, IT-stöd. Den omfattar också kostnader för vård som de invånare som har valt vårdcentralen får hos andra offentligt finansierade aktörer som bedriver vård inom det uppdrag som VG Primärvård innebär. I vissa fall förmedlas kostnadsansvaret med hjälp av schabloner. Ekonomisk reglering av några kostnadsposter sker genom avdrag i IT-stöd för ersättning till vårdcentraler inom VG Primärvård. 

Generellt tillämpas ett förskrivarbaserat kostnadsansvar inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen. För vårdcentralerna inom VG Primärvård innebär detta att vårdcentralen i princip har kostnadsansvar för det som beställs, förskrivs eller begärs därifrån. Detta gäller om annat inte har angivits särskilt. Grunden för all förskrivning och beställning är det behandlingsansvar vårdcentralen har för patienten. I några fall påverkas kostnadsansvaret även av den fördelning som har angivits i samverkansavtal mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland.

Nedan beskrivs några delar i vårdgivarnas kostnadsansvar närmare.

Besök hos andra vårdgivare

Varje vårdcentral har kostnadsansvar för verksamhet vid den egna vårdcentralen och dess underleverantörer, men också för besök som de personer som har valt vårdcentralen gör:         

  • vid andra vårdcentraler samt kvälls- och helgöppna mottagningar inom VG Primärvård ·         
  • hos vårdgivare med vårdavtal gällande insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag ·         
  • hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt Lagen om läkarvårdsersättning 
  • hos vårdgivare i andra landsting, för insatser som ingår i vårdcentralens uppdrag  

För dessa besök tillämpas en regiongemensam prislista och reglering sker genom IT-stöd för ersättning av vårdcentraler inom VG Primärvård. När en vårdcentral tecknar avtal med underleverantör kan det innehålla andra nivåer och former för ersättning och ekonomisk reglering sker utan inblandning från huvudmannen.

Enligt den regiongemensamma prislistan för 2016 är kostnaden per besök (vid läkarbesök inklusive schablon för läkemedel och medicinsk diagnostik):

Läkarbesök.................................................................................500 kronor

Besök hos övriga förekommande yrkeskategorier.............300 kronor

Om hembesök utförs av personal från annan vårdcentral än den där patienten har sitt vårdval tillkommer 250 kronor.

Om det, vid besök hos BVC-sköterska, förekommer vaccination enligt nationellt fastställt vaccinationsprogram har mottagande vårdcentral rätt att fakturera den vårdcentral där barnet har sitt vårdval vid närmast följande månadsskifte självkostnaden för vaccinet.

Om besöket sker under juni, juli och augusti tillkommer 500 kronor när besöket görs av en person som har sitt vårdval vid en vårdcentral i en annan kommun än den där besöket sker. För besök vid vårdcentral på ö utan bro eller bilfärjeförbindelse utgår sommartillägg även för besök av person som har sitt vårdval vid annan vårdcentral inom samma kommun. Sommartillägg gäller endast besök vid vårdcentral inom VG Primärvård.

Med undantag av sommartillägget är den besöksersättning som vårdcentralen betalar lika stor oavsett om besöket sker vid annan vårdcentral inom VG Primärvård, upphandlad verksamhet enligt LOU, hos vårdgivare på nationell taxa eller i annat landsting än Västra Götalandsregionen. Vårdcentralernas kostnadsansvar för besök hos specialist i allmänmedicin som bedriver verksamhet enligt nationella taxan maximeras från den 1 april 2012 till fyra besök per invånare och 12-månadersperiod.

När en vårdcentral inom VG Primärvård utför hälso- och sjukvårdstjänster för invånare som har valt en annan vårdcentral ger det en intäkt enligt samma prislista. Detsamma gäller för besök som görs av utlandssvenskar eller patienter bosatta i annat län än Västra Götaland.

Vid besök gjorda av utländska medborgare får vårdcentralen den ersättning som utbetalas från Försäkringskassan - om faktureringen samordnas sker avdrag för administrationskostnad. Vid besök gjorda av asylsökande ersätts vårdcentralen enligt särskilt regelverk från enheten för Asyl- och flyktingfrågor.  

Läkemedel

Vårdcentralerna svarar för de läkemedel som behövs i verksamheten och har kostnadsansvar för de läkemedel som används eller förskrivs där, inklusive kostnader för dosdispenseringstjänsten. Läkemedelsrecept är giltiga i ett år från förskrivningsdatum och kostnaden faller ut när läkemedlet hämtas ut från ett apotek. 

Varje vårdcentral inom VG Primärvård får en ny, unik, arbetsplatskod vid verksamhetsstart och belastas med kostnader för de läkemedel som förskrivs på denna kod. Detta gäller med undantag av läkemedel som förskrivs till personer som är folkbokförda i annat län än Västra Götaland. Kostnaden för läkemedlet belastar då personens hemlandsting. 

Läkemedelsnära produkter

I begreppet läkemedelsnära produkter ingår inkontinens-, nutritions-, stomi- och diabetesprodukter. Vårdcentralerna ska förskriva sådana produkter enligt gällande regelverk när behov föreligger. Vårdcentralen har kostnadsansvar för de läkemedelsnära produkter som används eller förskrivs där. I kostnadsansvaret ingår, i förekommande fall, distribution av nämnda produkter. Kostnadsansvaret gäller tills vidare inte livsmedel för särskilda näringsändamål (Särnär).  

Medicinsk diagnostik

Vårdcentralerna ska svara för att de diagnostiska undersökningar som behövs inom primärvårdens åtagande genomförs. Varje vårdcentral har kostnadsansvar för alla typer av medicinsk diagnostik som har begärts därifrån.

Personliga hjälpmedel och behandlingshjälpmedel enligt Hjälpmedelshandboken

Några faktorer som skiljer personliga hjälpmedel från läkemedel och läkemedelsnära produkter är att de ofta förutsätter löpande insatser under den tid som förskrivningen pågår, både från vårdgivare/förskrivare och från teknisk kompetens/hjälpmedelsleverantör, samt att den som bär kostnadsansvaret som regel belastas med en månatlig hyra. Ett personligt hjälpmedel är inte någon förbrukningsvara utan kan och bör rekonditioneras och återanvändas för att uppnå kostnadseffektivitet.

Förskrivning av personliga hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning orsakade av somatiska eller psykiska besvär ska ske enligt gällande regelverk, det vill säga riktlinjer och produktanvisningar i ”Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel”. Vårdcentralen ska även följa och anpassa verksamheten kring hjälpmedel efter kompletterande rutiner framtagna av lokalt hjälpmedelsråd.

Vårdcentralen förskriver personliga hjälpmedel genom så kallad förtroendeförskrivning, vilken bygger på att kostnadsansvarig part har godkänt förskrivningen och att den sker enligt Västra Götalandsregionens anvisningar. Under förutsättning att nämnda regelverk följs har vårdcentralerna tills vidare inte kostnadsansvar för dessa hjälpmedel

uiqt|wBivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{mivvm|p5t}vliptH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m