Informationsbrev


Information till vårdgivarna inom VG Primärvård från Vårdvalsenheten

 Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-03-26

 • Projektet minskad förskrivning av sömn- och lugnande läkemedel fortsätter
 • Uppdaterad information om restsituationen med vacciner
 • Inbjudan till utbildning om TBE-vaccin den 11 maj
 • Kartläggning av utbildningsbehov gällande tobaksavvänjning
 • Påminnelse om utbildningsdag om nutrition 6 maj
 • Inbjudan till utbildning om gastroenterologi den 7 maj

Bilaga - Inbjudan till utbildning om TBE-vaccin den 11 maj
Bilaga - Inbjudan till utbildning om gastroenterologi den 7 maj

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-03-19

 • Korrigering i Krav- och kvalitetsbok 2015
 • Planerat driftstopp för IT-tjänsten KLARA SVPL (Samordnad Vård- och Omsorgsplanering)
 • Förstå mig rätt – ett sätt att minska missförstånd
 • Förenkla arbetet med sjukskrivningar genom ”Guide för tidig samverkan” och differentierade läkarintyg
 • Inbjudan regionalt seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL
 • Ansök om sociala investeringsmedel för barn och unga

Bilaga - Sammanställning av innehåll i patch till KLARA SVPL

Bilaga - Inbjudan regionalt seminarium om nya nationella riktlinjer för vård vid astma och KOL

 

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-03-05

 • Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi)
 • Senaste nytt om patientlagen
 • Nya medarbetare på Vårdvalsenheten
 • Kvalitetsindikatorer för diabetes nu på 1177/hitta och jämför vård

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-02-19

 • Påminnelse om regionalt seminarium Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och astma/KOL
 • Utbildningsdag om nutrition 6 maj på Medicinaregatan
 • Nationell konferens om klinisk forskning 14-15 april på Svenska Mässan

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-02-12

 • ”En dag med psykiatri” – gemensam utbildningsdag för allmänmedicin och psykiatrin
 • Kostnader för läkemedelsnära produkter
 • Vårdhygien i Västra Götaland – Information om ledningsverktyg för vårdhygienisk standard
 • Läkemedelsrabatt i februari månads utbetalningsunderlag
 • Avgift för faxordinationer

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-01-22

Förtydligande angående ersättning för psykolog

 • Inrapportering av tillgång till psykolog
 • Bildspel och minnesanteckningar från Dialogforum 15 januari
 • Distansmöte via video som mötesform vid vård- och omsorgsplanering mellan vårdgivare
 • Information och material om nya patientlagen

Bilaga - Översättningar till andra språk 

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2015-01-08

 • Utbetalning av ersättning för förbättrad läkemedelsbehandling av gruppen äldre
 • Information om förändrat kostnadsansvar för hjälpmedel vid medicinsk behandling
 • Barn som anhöriga – webbutbildning och regionala kunskapsdagar
 • Nominering till Svenska Hygienpriset 2015

Bilaga - Svenska Hygienpriset 2015

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-12-18

 • Riksrevisionens rapport om vårdvalet visar på felaktigheter
 • Uppdatering av Fastighetsdatabas och Nationell Vägdatabas i VG Primärvård
 • Sammanfattning av ändringar i Krav- och kvalitetsbok 2015
 • Vårdsamordnare psykisk ohälsa
 • Information om patientlagen 2015
 • Inbjudan till nationell familjecentralskonferens 19-20 maj 2015
 • Inbjudan till vaccinationsutbildning av nyanlända barn och ungdomar 20 januari
 • Nationella riktlinjer för hjärtsjukvård och astma/KOL
 • Kontaktuppgifter till VGR IT gällande IT-support över jul och nyår

Bilaga 1 - VG primärvård i förhållande till riksrevisionens rapport ”primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?”

Bilaga 2 - Intresseanmälan vårdsamordnare psykisk ohälsa

Bilaga 3 - Uppdrag Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Bilaga 4 - Information om nya patientlagen

Bilaga 5 - Nationell familjecentralskonferens 2015

Bilaga 6 - Inbjudan vaccinationsutbildning 20 januari

 

 

 Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-12-04

 • Ny politisk organisation för hälso- och sjukvårdsnämnderna från 1 januari 2015
 • Diabetesutbildning för primärvården i Västra Götaland

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-11-27

 • Möjlighet att ta emot centralt delfinansierad PTP
 • Enkätundersökning inför revidering RMR Ansvarsfördelning och konsultationer mellan primärvård och specialistpsykiatri
 • Lathund för filuppladdning i Vårdvalssystemet

Bilaga "Lathund filuppladdning VGPV"

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-11-13

 • Information om statistiktjänst för ordinerad sjukskrivning
 • Utbetalning för korrekt arbete gällande basala hygienrutiner och klädregler

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-11-06

 • Information om ny patientlag från 1 januari 2015
 • Uppdaterad mall för närområdesplan
 • Personalutskottet finansierar fyra PLUS-program under 2015

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-10-30

 • Provtagning av S-kreatinin på vårdcentral till hjälp för SCAPIS-studien
 • Godkännande av utbetalningsunderlag i IT stödet – en påminnelse
 • Förtydligande om åtgärdskoder i Krav- och kvalitetsbok 2015
 • Utbetalning av ersättning för registrering i SveDem
 • Introduktionsersättning enligt Ordnat Införande för läkemedelsbehandling vid osteoporos
 • Regionfullmäktiges beslut om att mot betalning erbjuda vaccination mot hepatit B på BVC

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-10-23

 • Handläggning av misstänkt skolios hos barn och ungdomar i Västra Götalandsregionen
 • Förmedling av språktolk och översättningstjänster
 • Information om den nya patientlagen 2015

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-10-16

 • Ebola – handläggning vid misstänkt fall i Västra Götaland
 • Utbetalning av ersättning för registrering i SveDem
 • Utbetalning av Strama-pengar
 • Förebyggande sjukpenning
 • Påminnelse om anslutning till NRS light senast den 1 november
 • Bildspel och minnesanteckningar från Dialogforum 2014-09-22
 • Förtydligande gällande ersättning för Multimodal rehabilitering (MMR) enligt statsbidraget
 • Definition av ”nyinsättning” för bensodiazepiner och sömnmedel

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-10-09

 • Informationsansvar vid patientens vårdval
 • Förtydligande till Krav- och kvalitetsbok VG Primärvård 2015 angående kapitel 2.10 Bemanning och kompetens
 • Uppföljning av antikoagulantia-förskrivning till patienter med förmaksflimmer
 • Punktprevalensmätning - basala hygienrutiner och klädregler

Bilaga - HSD-A § 55-2014

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-09-25

 • Metodutveckling av funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa har startat
 • Barn som anhöriga - Informationsdag om kommande webbutbildning

Bilaga 1 - Uppdrag Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Bilaga 2 - Intresseanmälan vårdsamordnare psykisk ohälsa

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-09-11

 • Fel i simuleringsfilen
 • Ersättning av läkemedelskostnader inom ramen för Ordnat Införande
 • Förtydligande kring beställning av transport till avlidna samt uppdaterad kontaktlista
 • Utbetalning av ersättning för registrering i SveDem
 • Påminnelse om utbildning för allmänläkare – reumatologer och fysioterapeuter/sjukgymnaster
 • Lathund och riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård
 • Information till privata vårdgivare angående flytt av SITHS spärrinformation 22 september

Bilaga - Kontaktuppgifter vid transport av avlidna

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-09-04

 • Godkännandesymboler för VG Primärvård och Vårdval Rehab
 • Utbetalning av ersättning för registrering i SveDem
 • Giftiga svampar- Hjälp att sprida information på olika språk
 • Utbildning om UVI, ABU och sår hos äldre av Regionala Strama
 • Välkommen till utbildning om Vårdhygien inom VG Primärvård

Bilaga - Inbjudan UVI-dagar höst 2014

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-08-14

 • Kontaktuppgifter vid beställning av transport av avlidna
 • Utbildning för Allmänläkare- Reumatologer och Fysioterapeuter/Sjukgymnaster

Bilaga - Kontaktuppgifter vid beställning av transport av avlidna 

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-06-27

 • Krav- och kvalitetsbok 2015 är nu beslutad
 • ACG- och diagnossättningsutveckling
 • ST i allmänmedicin
 • Ändrade öppettider hos VGR IT:s support i sommar
 • Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi) 

Bilaga 1 - ACG utveckling listning m.m

Bilaga 2 - Relation mellan läkare och sjuksköterska diagnossättning

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-06-19

 • Nya riktlinjer för information och marknadsföring inom VG Primärvård och Vårdval Rehab
 • Rådgivningsstödet RGS webb
 • Uppdaterad folder om Vårdgaranti och valfrihet i vården
 • I höst kan läkarintyg läsas och hämtas av patienterna på 1177- Mina vårdkontakter
 • Utbildning Barnombud - Barn som anhöriga
 • Kunskapsstöd för att förebygga självmord

Bilaga 1 - Vårdgaranti och valfrihet i vården (folder)

Bilaga 2 - Vårdgaranti och valfrihet i vården (A4-format)

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-06-05

 • Pascal – ingen journalhandling
 • Ny ombudsfunktion i Mina vårdkontakter
 • Statliga medel för kompetensutveckling i psykologisk behandling samt kartläggning av utbildningsbehov KBT/IPT 

Bilaga 1 - Förtydligande av utbildningarna

Bilaga 2 - Utbildningsinventering 

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-05-22

 • Årsrapporten – Uppföljning Vårdval VG Primärvård 2013 är nu klar
 • 77 godkända mottagningar i Vårdval Rehab
 • Rapport från projektet ”minskad förskrivning av sömn- och lugnande medel i VGR”
 • Release av ny version i VG Primärvårds ersättningssystem införs 2014-05-26
 • Erbjudande till alla vårdcentraler om stöd för en vårdsamordnade psykisk ohälsa
 • Information om rehabiliteringsgaranti 2015
 • Barn som anhöriga 2 g § hälso- och sjukvårdslagen
 • Dags för Stramas självdeklaration

Bilaga 1 - Erbjudande till vårdcentraler i VGR om stöd för en vårdsamordnare psykisk ohälsa

Bilaga 2 - Intresseanmälan vårdsamordnare psykisk ohälsa

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-05-15

 • Utbetalning av ersättning för registrering i SveDem
 • Information om Boka Vård
 • Vaccinering mot hepatit A och B till personer med intravenöst missbruk

Bilaga - Profylax mot hepatit A och B till personer med intravenöst missbruk

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-04-24

 • Vårdvalsenheten informerar 
 • Remisser från Tandvården
 • Utbildning i Läkemedelsgenomgångar
 • Uppdragsutbildningar och kurser hösten 2014
 • Angeläget! Kom ihåg att anmäla dig till utbildningen i ”Strokeprevention och förmaksflimmer ”
 • Påminnelse – punktprevalensmätning under maj månad avseende följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler
 • Erbjudande om deltagande inom Care Manager – vårdkoordinator psykisk ohälsa

Bilaga 1 - Inbjudan Läkemedelsgenomgångar

Bilaga 2 - Uppdragsutbildningar och kurser hösten 2014 

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-04-10

 • Livsstilsfrågor översatta på fyra olika språk
 • Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn, 0-20 år, inför intyg
 • Ekonomiska incitament för sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre

Bilaga - Livsstilsfrågor arabiska

Bilaga - Livsstilsfrågor persiska

Bilaga - Livsstilsfrågor engelska

Bilaga - Livsstilsfrågor somaliska

Bilaga - Ekonomiska incitament för sammanhållen vård och omsorg för mest sjuka äldre

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-03-27

 • Information om uppdatering av CNI-data (underlag för beräkning av ersättning avseende socioekonomi)
 • 2013 års resultat för vårdbarometern är nu publicerade

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-03-25

Bilaga ACG listning utveckling m.m.

Bilaga Relation mellan läkare och ssk diagnossättning

 • ACG- och diagnossättningsutveckling
 • NOAK - riktlinje och utbildning

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-03-13

 • Information från Medicinsk Revision, Vårdvalsenheten
 • Nationell patientenkät 2013
 • Rehabiliteringsgarantin riktlinjer 2014

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-03-06

Bilaga - Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn 0-20 år

 • Bildspel och minnesanteckningar från Dialogforum 13 februari 2014
 • Lunchföreläsningar - Barn som anhöriga 2§g HSL
 • Nationell satsning för att minska vårdskador – informationsmöten
 • Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn 0-20 år

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-02-13

 • Beslut om Vårdval Rehab med start 1 september 2014

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-02-06

 • Förändringar i registrering av KVÅ-koder 2014
 • Två års finansiering av ökad antikoagulantia-förskrivning till patienter med förmaksflimmer
 • Viktig information till vårdgivare i Västra Götalands primärvård
 • Sjukvårdsrådgivningen är ansluten till Nationell Patientöversikt (NPÖ)
 • Barn som anhöriga enl. 2§ HSL
 • Genomförande av handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland” - förstärkta incitament till vårdcentralerna inom VG Primärvård

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-01-23

 •  Filmer från utbildningstillfällena i ACG och diagnoskodning
 •  Ny sida för Frågor och svar
 •  Genomförande av handlingsplanen ”Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland” - förstärkta incitament till vårdcentralerna inom VG Primärvård

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2014-01-16

 • Utbetalning av ersättning för förbättrad läkemedelsbehandling av gruppen äldre 
 • Rabattreglering diabetesprodukter 2011 till första halvåret 2013
 • Fel avseende ersättning ”Dialogmöte med försäkringskassan”


Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-12-19

 • Ändring av § 3 Kontraktstid i Krav- och kvalitetsbok för VG Primärvård
 • Information om vårdval för personer folkbokförda i Halland från och med första januari 2014
 • Kontaktuppgifter till VGR IT gällande IT-support
 • Information från Vårdvalsenheten

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-12-12

 • Presentation från Dialogforum 9 december
 • Pascalutbildning i januari
 • Information från STRAMA

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-11-14

 • Beslut om förändring i Krav- och kvalitetsboken avseende kvalitetsindikator nr. 200 (fördjupade läkemedelsgenomgångar för personer 75 år och äldre) 
 • Information om dosexpedition

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-11-06

 • Tack för utmärkt Strama-arbete
 • Stöd till utveckling av primärvårdens roll i genomförandet av "Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland"
 • Information om vårdgarantin och patientvald väntan
 • Tidplan för inmatning av kvalitetsmål i ersättningssystemet 2014
 • Lars Björkman går i pension

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-10-17

 • Uppföljning av sjukskrivningsrutiner
 • Information från Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvård

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-10-03

 • Projektet - Bättre stöd för barn som är anhöriga
 • Utbildningar i Basal demensutredning för läkare och sjuksköterskor

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-09-26

 • Projektet inventering och publicering i nya TD av unga arbetslösa

 

Informationsbrev från Vårdvalsenheten 2013-09-19

 • Vårdvalsenhetens seminarium med fokus på kvalitet
 • Information från enheten Asyl- och flyktingfrågor
 • Ersättning för registrering i SveDem
 • Nya medarbetare på Vårdvalsenheten

 

Informationsbrev från vårdvalsenheten 2013-09-12

 • Årsrapporten Uppföljning VG Primärvård finns nu på hemsidan
 • PM - riktlinjer för diagnoskodning
 • Minnesanteckningar från Dialogforum
 • Information från Strama

Bilagor till Informationsbrevet

PM - riktlinjer för diagnoskodning

Information från Strama

 

2013-08-29, öppnas i nytt fönster Krav- och kvalitetsbok 2014 finns nu i tryckt form. Förlängd tid att skicka in Stramas självdeklaration till den 15 september.

2013-07-09, öppnas i nytt fönster. Bilagor till informationsbrevet:
Riktlinjer LPT (rev 2013-06-27)
Bilaga till PM om LPT Checklista (rev 2013-06-27)
Bilaga 1 Enkla rutiner för polishandräckning och transport i samband med vårdintyg (rev 2013-06-27) 
Bilaga 2 Flödesschema LPT transport PV (rev 2013-06-27)
Blankett Begäran om polishandräckning
Blankett för vårdintyg

2013-07-04, öppnas i nytt fönster. Förtydligande om ersättning för registrering i SveDem. Utbildning i SveDem. Ersättning, kostnadsansvar och patientavgifter i KoK 2014.

2013-06-27, öppnas i nytt fönster. Nyheter om Läkemedelsnära produkter.Uppdaterad rekommendation för handläggning av misstänkta fall av allvarlig luftvägsinfektion associerad med nytt coronavirus (MERS-CoV). Patientavgifter för personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Ersättning Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vårterminen 2013. Ändrade Sommartider på Support för vårdvalet för VGPV-vårdcentraler.

2013-06-20, öppnas i nytt fönster. Krav- och kvalitetsbok 2014 beslutad av regionfullmäktige. Graf dag för dag nu korrekt. Uppdaterade webbsideadresser på karta enligt närhetsprincipen. Rehabiliteringsgaranti 2013 - information om EQ5D och SF12.

2013-06-14, öppnas i nytt fönster.Ersättning för registrering i SveDem, sommaruppehåll. Ersättning för ökad följsamhet till behandlingsriktlinjerna för infektioner (Strama), sommaruppehåll. Fortsatt fel på graf dag för dag i VG PV ersättningssystem.

2013-05-30, öppnas i nytt fönster. Upptäckt fel på graf dag för dag i VG Primärvårds ersättningssystem. Information från Enheten Asyl- och flyktingfrågor i hälso- och sjukvården.

2013-05-29, öppnas i nytt fönster. Viktig information avseende inlämning av filer VGPV.

2013-05-16, öppnas i nytt fönster. Vårdval via Mina vårdkontakter på 1177. Support för vårdvalet för VGPV-vårdcentraler. Strama - Reflektera mera!

2013-04-11, öppnas i nytt fönster. Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2013.

2013-04-04, öppnas i nytt fönster. Hälsoundersökning av asylsökande med flera.

2013-03-21, öppnas i nytt fönster.HSD-A § 13-2013 AKO projekt, öppnas i nytt fönster. Info - AKO-projekt (pilotprojekt allmänläkarkonsult). Uppgradering av VG Primärvårds IT-stöd. Info avseende beräkning av ersättning NDR. Ny informationsfolder om vårdgaranti och valfrihet i vården 2013. Stramas basutbildning

2013-03-14, öppnas i nytt fönster. Info - Kompensation för felaktig täckningsgrad. Indikatorer för medicinsk kvalitet från Primärvårdens kvalitetsregister (ASAK). Information om problem att lista sig via internet. Tolkförmedling Väst startar den 1 april 2013. Kommunikation via förmedlingstjänst.

2013-03-07, öppnas i nytt fönster. Info - Ökad vaksamhet vid bedömning av tuberkulinprövningsreaktion

2013-03-07, öppnas i nytt fönster. Info -Stimulansmedel avseende sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre i Västra Götaland

2013-03-07, öppnas i nytt fönster. Info - Förändringar stomi och diabetes

2013-02-28, öppnas i nytt fönster. Info - Problem vid beräkning av täckningsgraden.

2013-02-21, öppnas i nytt fönster. Info - uppdatering av CNI-data.

2013-02-08, öppnas i nytt fönster. Info - Anmälan basutbildning för Stramas kontaktläkare.

2013-01-24, öppnas i nytt fönster. Info - Läkarintyg om F-tandvård.

2013-01-17, öppnas i nytt fönster. Info - Regionala Stramas basutbildning för kontaktläkare.

2013-01-10, öppnas i nytt fönster. Info - Förtydligande om ersättning för hembesök.

2013-01-10, öppnas i nytt fönster. Info - Påminnelse angående vidareutbildning i Pascal ordinationsverktyg.

2013-01-10, öppnas i nytt fönster. Info - Rättelse i Krav- och kvalitetsbok 2013, fotnot 34 angående avgifter för vård av personer från andra landsting eller andra länder.

2013-01-10, öppnas i nytt fönster. Info - Stimulansmedel patientsäkerhetskultur.

2013-01-10, öppnas i nytt fönster. Info - Ersättning för utbildningsuppdraget 2013.

2012-12-20, öppnas i nytt fönster. Info - Förändringar i handboken för ortopedtekniska hjälpmedel från och med 1 januari 2013.

2012-12-13, öppnas i nytt fönster. Info - Minskad antibiotikaförskrivning under hösten.

2012-12-13, öppnas i nytt fönster. Info - Statsbidrag för ökad patientsäkerhet under 2012.

2012-12-13, öppnas i nytt fönster. Info - Tidplan för registrering av kvalitetsmål 2013.

2012-11-29, öppnas i nytt fönster. Info - Ingen momskompensation för registrering i SveDem.

2012-11-29, öppnas i nytt fönster. Info - Förbättrade elektroniska läkarintyg.

2012-11-29, öppnas i nytt fönster. Info - Rättelse i Krav- och kvalitetsbok 2013-01-01.

2012-11-15, öppnas i nytt fönster. Info - Skriftlig information leder till färre återbesök.

2012-11-08, öppnas i nytt fönster.  Info - Årets ersättning för registrering i SveDem.

2012-11-01, öppnas i nytt fönster. Info från VG PV-IT stöd. Fel vid visning av inmatade kvalitetsmål i webbformuläret.

2012-10-18, öppnas i nytt fönster. Info - Påminnelse om Silverlight för privata vårdgivare.

2012-09-27, öppnas i nytt fönster. Info - Silverlight för privata vårdgivare. 29 okt 2012 måste alla vårdcentraler ha Silverlight 5 för att kunna fortsätta använda VGPV IT-stöd.

2012-09-27, öppnas i nytt fönster. Info - Demenssjukvård, HSA arrangerar flera utbildningsdagar i höst och vinter. FoUU-enheten bjuder in till seminariet Hur läser jag en vetenskaplig artikel?

2012-09-20, öppnas i nytt fönster. Strama oktoberträffar.

2012-09-17, öppnas i nytt fönster. Behandlingar inom Rehabliteringsgarantin.

2012-09-13, öppnas i nytt fönster. Justering av gränser för målrelaterad ersättning 2012 avseende vaccination mot säsongsinfluensa. Introduktionsfinansiering för ordnat införande av dabigatran (Pradaxa).
Information från smittskyddsenheten.  Annonsering om vaccinering mot säsongsinfluensa.

2012-08-30, öppnas i nytt fönster.Annonsering om vaccinering mot säsongsinfluensa.

2012-08-23, öppnas i nytt fönster.  Påminnelse om slutredovisning av utvecklingsprojekt inom rehabiliteringsprocessen (rehabiliteringsgarantin 2011).
Information samt inbjudan från Strama.

 2012-06-28, öppnas i nytt fönster.  Akut sjukdom, dödsfall, vårdintyg m.m. för de som vistas i närområdet. Ersättning för deltagande i regionala grupper. Ersättning för registrering i Svenska Demensregistret (SveDem).

2012-06-08, öppnas i nytt fönster.  Information om problem med Pascal. Återbetalning av felaktigt avdragna utomlänsbesök i Halland.

2012-05-31, öppnas i nytt fönster. Ersättning för besök av utländska medborgare/utlandssvenskar. Felaktigt avdrag för besök på nattjourmottagningar. Information till privata vårdgivare om övergång till Silverlight 5.

2012-05-25 inklusive bilagor, öppnas i nytt fönster. Glasögonbidrag upp till 16 år. Rehabiliteringsgaranti riktlinjer 2012. Höjt högkostnadsskydd från och med 1 juni. Fel avdrag avseende patientavgift för läkarbesök på annan vårdenhet än den valda.

2012-05-16, öppnas i nytt fönster.Första utbetalningen avseende Krav- och kvalietsbok 2012. Information till privata vårdgivare inom VGPV angående möjligheten att ta del av nationella stimulansmedel för ökad patientsäkerhet.

Att kartlägga sin patientsäkerhetskultur, föreläsning av institutet för kvalitetsindikatorer

Artikel om säkerhetskultur, M Törner

2012-05-10, öppnas i nytt fönster.  Korrigering av ersättning för indikator "följsamhet till REKlistan". Rapporter från VG Primärvårds ersättningsgrupp. Patientavgifter i Krav- och kvalitetsboken 2012.

Rapport Gruppen äldre och ersättning inom VG Primärvård

Rapport Stimulera ett breddat uppdrag inom VG Primärvård

Rapport Konsekvenser av förskrivarbaserat kostnadsansvar inom VG Primärvård

Rapport Målrelaterad ersättning för kvalitet inom VG Primärvård

2012-04-27, öppnas i nytt fönster. Nybildad Regionala stramagrupp i Västra Götaland. Information om beredskapsprojekt och smittskyddskontakter. Utbildning/infomation i SveDem, anmälan via regionkalendern.

2012-04-19, öppnas i nytt fönster. Layoutförändringar i Spear. Hälsoundersökning på vårdcentral. Ny funktionalitet i VG Primärvårds IT-system. Kompensation utebliven ersättning NDR.

Hälsoundersökning på vårdcentral

Ny funktionalitet i VG Primärvårds IT-system.

2012-04-14, öppnas i nytt fönster. Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland. Uppdatering av Fastighetsdatabas och Nationell Vägdatabas i VG Primärvård. Asyl- och flyktingfrågor.

Missiv Statsbidrag

Statsbidrag Äldre

2012-03-29. öppnas i nytt fönster.Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning i Västra Götaland. Nytt avtal med kommunerna reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret. SveDem. Inbjudan Regional läkemedelsdag 120510.
Kompetenscentrum för patient- och närståendeutbildning i Västra Götaland

Inbjudan till Regional Läkemedelsdag 2012-05-10

2012-03-15, öppnas i nytt fönster. Ny webbsida för regionala medicinska riktlinjer. Uppdatering av vägnäts/fastighetsdata vid beräkning av ickevalsalternativ via närhetsprincipen. ST-ersättning avseende januari 2012 och VFU-ersättning avseende HT 2011. Tidplan VG PV IT-system 2012. Fler tider för utbilning i Pascal.
Tidplan VG PV IT-system 2012

2012-02-23, öppnas i nytt fönster.Uppdatering av SCB:s register. Dags att upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer. Ny viktlista för ålder och kön 2012.

Brev vårdgivare patientsäkerhetsberättelse 2012
Mall Patientsäkerhetsberättelse
HSU § 9-2012 Handlingsplan för tidig diagnostik av maligna hudtumörer
Simulering ålder och kön 2012-02_v 8

2012-02-16, öppnas i nytt fönster.Utebliven uppräkning av ersättning för ålder och kön samt vårdtyngd. Felaktigheter avseende NDR 2010. Breven med erbjudande om HPV-vaccinering börjar skickas ut vecka nio. Fler tider för utbildning i Pascal - ett nytt verktyg för dosordinationer.

2012-02-09, öppnas i nytt fönster. Kompletterande information om HPV-vaccinationer på vårdcentraler. Om akutsökande patienter på sjukhusens akutmottagningar. Utbildning i Pascal - ett nytt verktyg för dosordinationer. Till de privata mottagningar som är anslutna till  Mina vårdkontakter i VGR.
Nyhetsbrev HPV-vaccinationer 2012-01-27

Brev HPV-vaccinationer

2012-02-03, öppnas i nytt fönster. Retroaktiv tolkersättning. Detaljberäkning av täckningsgrad. Bättre liv för sjuka äldre. God vård vid demenssjukdom. Telefonkommunikation med döva. Information ang remittering till Spenshult för rehabiliteringsvistelser inom reumatikervården.
Lathund - Kommunikation med hjälp av texttelefon och bildtelefon

2012-01-19, öppnas i nytt fönster Fel avseende målrelaterad ersättning för kvalitet. Vad ska ett läkarintyg innehålla? Från årsskiftet gäller delvis nya rutiner för utbetalning av ST-ersättning. Regionalt direktiv angående Vårdhygienisk verksamhet i Västra Götalandsregionen (Dnr RSK 619-2010).
Vad ska ett läkarintyg innehålla?, öppnas i nytt fönster.

2012-12-22, öppnas i nytt fönster.Västra Götalandsregionen polisanmäler vårdcentraler. Förändring i högkostnadsskydd för sjukvård och läkemedel. Tidsplan för inmatning av kvalitetsmål i ersättningssystemet 2012.
Beslut från Regionstyrelsen avseende regiongemensam prislista för lab. och röntgen, öppnas i nytt fönster.
Information om ny funktionalitet i VG PV:s ersättningssystem 111222, öppnas i nytt fönster. 

2011-12-15, öppnas i nytt fönster. Nya KVÅ-koder fr.o.m. 1 januari 2012 för registrering av behandlingsserier som omfattas av rehabiliteringsgaranti. Mall för katastrofmedicinsk plan. Nytt om genomförande av HPV-vaccination i VGR. Vårdgivarstöd/Information om alkohol och andra droger.
Mall för katastrofmedicinsk plan, öppnas i nytt fönster
Krishanteringsplan, öppnas i nytt fönster

2011-12-08, öppnas i nytt fönster. Telefonnummer vid remiss. Nya föreskrifter och allmänna råd från Socialstyrelsen om hälsoundersökning av asylsökande. Informations/dialogmöten kring uppföljningsindikatorer och Spear.

2011-12-01. öppnas i nytt fönster. Beslut om granskade vårdcentraler. Informations/dialogmöten kring uppföljningsindikatorer och Spear.

2011-11-24, öppnas i nytt fönster.Utbildningsuppdraget i VG Primärvård. Differenser mellan utbetalningsunderlag och SPEAR. Ändrad inloggning till Mina vårdkontakter.

2011-11-10, öppnas i nytt fönster. Regiongemensam tidbokning av röntgen. Fyra vårdcentraler i Göteborg riskerar stängning.

2011-10-27, öppnas i nytt fönster. Kostnadsansvar i VG Primärvård för transport av avlidna. Utbildning "Psykiska symtom hos barn och ungdomar. Tillgänglighetsdatabasen. Om vaccinationer.

2011-10-20, öppnas i nytt fönster. Registercentrum VGR tar över primävårdens kvalitetsregister. Sjukskrivningsprocessen. Krav på införande av SITHS.
Ny funktionalitet i VG PVs IT-system, öppnas i nytt fönster

2011-10-07, öppnas i nytt fönster. Utebliven uppdatering av indikatorn Kinoloner av UVI-antibiotika, barnhälsovårdsstatistiken för 2010, regelverk för remisser inom hälso- och sjukvård fastställt.

2011-10-07, öppnas i nytt fönster. Utskick Kinoloner justering aug sept 2011

2011-10-07, öppnas i nytt fönster. Remissregler VGR - HSD-A beslut § 21-2011

2011-09-30, öppnas i nytt fönster. Support för vårdvalet för VGPV enheter, ny viktlista för ålder & kön 2012, förtydligande angående SITHS-kort och Regionalt cancercentrum väst har uppdaterat vårdprogram om ovarialcancer

2011-09-15, öppnas i nytt fönster. Erbjudande om eTjänstekort (SITHS). Kampanj om stroke. Enkät till medicinskt ansvariga sjuksköterskor. Rapportera förändringar till HSK. Asyl- och flyktingfrågor.

2011-09-08, öppnas i nytt fönster. Nya intressanta kvalitetsindikatorer som presenteras i SPEAR.

2011-08-25, öppnas i nytt fönsterEn kvalitetssäker och effektiv sjukskrivningsprocess - Fortsatt utveckling av kvalitet i läkarintyg. En Rehabiliteringsgaranti i Västra Götalandsregionen - Rehabiliteringsprojekt inom VG Primärvård. Nu går det att söka Regionala FoU-medel för 2012. Ändrade gränser för ersättning för kvalitetsindikatorerna innehållande influensavaccination. Fakturering Särnär- och inkontinensprodukter

2011-06-30, öppnas i nytt fönster Elektronisk överföring av läkarintyg till Försäkringskassan. Support KLARA/SVPL. Filuppladdning i vårdvalet. Registrering av utändska patienter. Brev till personer med folkbokföringssekretess. Möte Primärvårdens kvalitetsindikatorer i tiden.
Behörighetsblankett KLARA/SVPL, öpnnas i nytt fönster
Brev till personer med folkbokföringssekretess, öppnas i nytt fönster

2011-06-23, öppnas i nytt fönster Fel i utbetalningen av medicinska kvalitetsindikatorer från .kva-filen, Regiongemensam tidbokning av röntgen, Vid remittering till privata vårdgivare med kontrakt med annat landsting, Information kring behandlingar med Botox vid svår Hyperhidros, Tjänstekort/SITHS för privata vårdgivare.

2011-06-16, öppnas i nytt fönster IT-supporten för vårdvalet nu flyttar från HSK till VGRIT.

2011-06-09, öppnas i nytt fönster EHEC-utbrott i Tyskland, information på VG primärvårds hemsida om kontraktsförändringar och ersättning för tolksamtal.

2011-05-27 Ökad beredskap för mässlingen och Kostnadsfördelning livsmedel för särskilda näringsändamål.

2011-05-12 Förtydligande om Tolkersättning, Specifikation på ersättningsjustering avseende målrelaterad ersättning för NDR samt läkemedelsavstämningar och Bildmaterial Utbildning om ACG och diagnoskodning i VGR våren 2011.

2011-05-05 Målrelaterad ersättning för deltagande i Nationellt Diabetesregister (NDR) och målrelaterad ersättning för läkemedelsavstämningar

2011-04-28 Rutiner för telefonkontakt som leder till recept, så kallade telefonrecept och nytt riksavtal gällande utomlänsvård som börjar gälla 1 maj 2011.

2011-04-21 Målrelaterad ersättning i utbetalningsunderlaget april 2011 gällande fysisk aktivitet på recept och deltagande i nationella diabetesregistret.

2011-04-07 Marknadsföring av vårdcentraler och tjänster i VG Primärvård

2011-03-31 Nationella stimulansmedel för ökad patientsäkerhet 2011.

2011-03-24 Kunskapsstöd alkohol och droger, Målrelaterad ersättning för patientenkät, Förändring av gränsvärden för målrelaterad ersättning kvalitet, Uppskjuten utbetalning av målrealterad ersättning för fysisk aktivitet på recept.

2011-03-17 Patientkortet "Vet du varför du tar ditt läkemedel?"

2011-02-24 2011-02-102011-01-272011-01-13

Nyhetsbrev om aktuella händelser i VG Primärvård.


VG Primärvårdskontoret har tidigare gett ut ett nyhetsbrev som främst riktat sig till vårdgivare inom VG Primärvård. Här hittar du alla utgivna brev.

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m