ST, AT och Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningsuppdrag inom VG Primärvård

Att utbilda morgondagens medarbetare till primärvårdsverksamhet är ett gemensamt ansvar för samtliga aktörer inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården.
Studierektorsfunktionen i VG primärvård har till uppgift att säkerställa hög kvalité och likvärdig utbildning inom regionen samt att bistå vårdcentraler, studerande och utbildningsläkare i frågor som rör utbildningsuppdraget. Här kan du läsa om hur din vårdcentral blir godkänd som utbildningsvårdcentral och hur ersättning utbetalas.

 

Vårdcentralens ansvar för utbildning och utbildningskvalité

I det uppdrag som samtliga vårdcentraler inom VG Primärvård har åtagit sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. Vårdcentralerna ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.

Vårdcentralen ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Vårdcentralen ansvarar också för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning finns.

Vad krävs av vårdcentralen för att bli godkänd som utbildningsvårdcentral?

För att bli godkänd som utbildningsvårdcentral ska vårdcentralen granskas och bedömas av studierektorerna för VFU och läkare. För att vara fullt godkänd som utbildningsvårdcentral ska utbildningsplatser tillhandahållas för alla yrkeskategorier som finns på vårdcentralen.

I dokumenten ”Utbildningsuppdrag för VFU och läkares grund- AT och ST-utbildning”och i bilagor och länkar kan du läsa om kvalitetskrav och andra villkor för att bli godkänd som utbildningsvårdcentral. Du kan också ta kontakt med den studierektor som finns i det geografiska området, se kontaktlistan.

Studierektorsenhet primärvård

Utbildningsuppdrag för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inkluderar blivande undersköterskor, läkarsekreterare, sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning med flera.
Utbildningsuppdrag för läkare inkluderar läkarstudenter, AT- och ST-läkare.

Hur tillsätts utbildningsplatserna?

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
När det gäller VFU är det studierektorn för VFU som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Läkarstudenter
När det gäller läkarstudenter är det studierektorn för läkare som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral och läkarstudenterna placeras ut efter kontakt med samordnare på varje lokal studierektorsenhet.

AT-läkare
När det gäller AT-läkare är det studierektorn för läkare som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral. AT-läkare är anställda på sjukhusen och placeras i särskild ordning ut på godkända vårdcentraler av AT-studierektorn.

ST-läkare
För att få särskild ST-ersättning av VG Primärvård ska vårdcentralen vara godkänd som utbildningsvårdcentral och ha kvalificerat sig som utbildningsvårdcentral genom att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare. ST-läkaren ska vara anställd på vårdcentralen.

Du som är verksamhetschef och vill anställa en ST-läkare ska först ta kontakt med studierektor för att gå igenom vad som gäller under ST och vad som rekommenderas att göra före och i samband med anställning. När det är dags för ST-läkaren att börja sin ST-tjänst ska ST-utbildningskontrakt undertecknas av ST-läkare, handledare, verksamhetschef och studierektor. 

Är du intresserad av ST-tjänst?
Om du är intresserad av ST-tjänst tar du kontakt med verksamhetschefen på den vårdcentral du vill arbeta på och har du allmänna frågor är du välkommen att kontakta studierektorn i området som du är intresserad av.

På ST-forum hittar du mer information om ST-tjänster 

Hur får vårdcentralen ersättning?

Ersättning för utbildningsuppdraget ingår i ersättningen för VG Primärvård, men viss ekonomisk kompensation utgår till godkända utbildningsvårdcentraler för vissa delar av utbildningsuppdraget. Ersättningarna anges i Krav- och Kvalitetsboken och i tillämpningar, se högerkolumnen!

Krav- och kvalitetsboken

Ersättning för VFU
Studierektorerna för VFU bevakar antalet studenter som haft utbildningsplatser och på vilka vårdcentraler de varit. Sammanställning görs terminsvis och utbetalning sker direkt till vårdcentralen. För utbetalning av ersättning vid kompetenshöjning enligt handledarmodellen ska blanketten "Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtal" fyllas i före planerad utbildning och sändas till studierektor. Studierektor utfärdar underlag för ersättning mot kopia av studieintyg efter kursavslut. Utbetalning sker terminsvis. För blanketter, se högerkolumnen!

Ersättning för läkarstudenter
Vårdcentralen får underlag och anvisningar för fakturering från Enheten för Allmänmedicin på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit. Den ersättning som utgår från VGPV för studenthandledning sänds till vårdcentralen via Enheten för Allmänmedicin.

Ersättning för ST-läkare
Från 2014-06-18 utgår särskild ST-ersättning till högst 400 ST. ST-ersättning till nya ST-läkare utbetalas i takt med att en annan ST-läkare blir färdig med sin specialistutbildning eller slutar av annat skäl och företräde kommer att ges till vårdcentraler utanför stor-Göteborg.
Vårdcentralen rapporterar ST-läkarens tjänstgöring och fyller i underlag för ersättning på excelblanketten "Underlag för särskild ST-ersättning" som finns i slutet av det här stycket. Senast 3:e dagen i månaden efter den månad underlaget avser ska underlaget sändas till kontaktpersonen för ST-ersättning på Studierektorsenheten i vårdcentralens geografiska område. Kontaktpersonen på studierektorsenheten svarar på frågor kring ST-ersättningen och hur man fyller i blanketten. Ersättningen betalas ut via VG Primärvårds IT-system månadsvis i efterskott. För blanketter, se högerkolumnen!

uiqt|wBqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{mqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m