ST, AT och Verksamhetsförlagd utbildning

Utbildningsuppdrag inom VG Primärvård

Att utbilda morgondagens medarbetare till primärvårdsverksamhet är ett gemensamt ansvar för samtliga aktörer inom den offentligt finansierade hälso- och sjukvården. Studierektorsfunktionen i VG primärvård har till uppgift att säkerställa hög kvalité och likvärdig utbildning inom regionen samt att bistå vårdenheter, studerande och utbildningsläkare i frågor som rör utbildningsuppdraget. Här kan du läsa om hur din vårdenhet blir godkänd som utbildningsvårdenhet och hur ersättning utbetalas.

 

Vårdenhetens ansvar för utbildning och utbildningskvalité

I det uppdrag som samtliga vårdenheter inom VG Primärvård har åtagit sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. Vårdenheterna ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.

Vårdenheten ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Vårdenheten ansvarar också för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning finns.

 

Vad krävs av vårdenheten för att bli godkänd som utbildningsvårdenhet?

För att bli godkänd som utbildningsvårdenhet ska vårdenheten granskas och bedömas av studierektorerna för VFU och läkare. För att vara fullt godkänd som utbildningsvårdenhet ska utbildningsplatser tillhandahållas för alla yrkeskategorier som finns på vårdenheten.

I dokumenten ”Utbildningsuppdrag för VFU och läkares grund- AT och ST-utbildning”och i bilagor och länkar kan du läsa om kvalitetskrav och andra villkor för att bli godkänd som utbildningsvårdenhet. Du kan också ta kontakt med den studierektor som finns i det geografiska området, se kontaktlistan.

Utbildningsuppdrag för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inkluderar blivande undersköterskor, läkarsekreterare, sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning med flera.
Utbildningsuppdrag för läkare inkluderar läkarstudenter, AT- och ST-läkare.

 

Hur går godkännandet till och hur tillsätts utbildningsplatserna?

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
När det gäller VFU är det studierektorn för VFU som bedömer enheten som utbildningsvårdenhet och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Läkarstudenter
När det gäller läkarstudenter är det studierektorn för läkare som bedömer enheten som utbildningsvårdenhet och läkarstudenterna placeras ut efter kontakt med samordnare på varje lokal studierektorsenhet.

AT-läkare
När det gäller AT-läkare är det studierektorn för läkare som bedömer enheten som utbildningsvårdenhet. AT-läkare är anställda på sjukhusen och placeras i särskild ordning ut på godkända vårdenheter av AT-studierektorn.

ST-läkare
För att få ersättning för ST-läkare av VG Primärvård ska vårdenheten vara godkänd som utbildningsvårdenhet och ha kvalificerat sig som utbildningsenhet genom att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare. ST-läkaren ska vara anställd på vårdenheten.

Du som är verksamhetschef och vill anställa en ST-läkare ska först ta kontakt med studierektor för att gå igenom vad som gäller under ST och vad vi rekommenderar dig att göra före och i samband med anställning. ST-läkaren ska uppfylla vissa ingångskrav och studierektor ska ha godkänt ST-läkaren ur utbildningssynpunkt för att ST-ersättning ska utgå till vårdenheten. 

När förutsättningarna för ST är uppfyllda och det är dags för ST-läkaren att börja sin ST-tjänst ska ST-utbildningskontrakt undertecknas av ST-läkare, handledare, verksamhetschef och studierektor. Samtidigt skrivs också överenskommelse om ST-ersättning till vårdenheten.

Är du intresserad av ST-tjänst?
Om du är intresserad av ST-tjänst tar du kontakt med verksamhetschefen på den vårdenhet du vill arbeta på och har du allmänna frågor är du välkommen att kontakta studierektorn i området som du är intresserad av.
På ST-forum hittar du mer information om ST-tjänster 

Hur får vårdenheten ersättning?

Ersättning för utbildningsuppdraget ingår i ersättningen för VG Primärvård, men viss ekonomisk kompensation utgår till godkända utbildningsvårdenheter för vissa delar av utbildningsuppdraget. Från och med 1 april 2012 gäller nya ersättningar enligt Krav och Kvalitetsboken.

Krav- och kvalitetsboken

För övriga delar i utbildningsuppdraget gäller detta HSD-A beslut 2014 (öppnas i nytt fönster)

Ersättning för VFU
Studierektorerna för VFU bevakar antalet studenter som haft utbildningsplatser och på vilka enheter de varit. Sammanställning görs terminsvis och utbetalning sker direkt till vårdenheten.
För utbetalning av ersättning vid kompetenshöjning enligt handledarmodellen ska blanketten "Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtal" fyllas i och sändas till studierektor. Utbetalning sker terminsvis till vårdenheten.

Ersättning till vårdcentraler för verksamhetsförlagd utbildning höstterminen 2013 (öppnas i nytt fönster)VFU - ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtalet och handledarmodellen (öppnas i nytt fönster)

Ansökan om ersättning vid kompetenshöjning enligt Regionala Samverkansavtal (öppnas i nytt fönster)

Ersättning för läkarstudenter
Vårdenheten får underlag och anvisningar för fakturering från Enheten för Allmänmedicin på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit. Den ersättning som utgår från VGPV för studenthandledning sänds till vårdenheten via Enheten för Allmänmedicin.

Ersättning för ST-läkare
Vårdenheten rapporterar ST-läkarens tjänstgöring och fyller i underlag för ersättning på excelblanketten "Underlag för särskild ST-ersättning" som finns i slutet av det här stycket, varje månad. Underlaget sänds till kontaktpersonen för ST-ersättning på VGPV Utbildning i vårdenhetens geografiska område för sammanställning och attest av studierektor. Ersättning betalas ut från VGPV-kontoret varje månad.

Underlag för särskild ST-ersättning (öppnas i nytt fönster)

uiqt|wBqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{mqvomz5pioy%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muizqi5jmvo|{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m