Frågor och svar

Välj bland följande områden genom att klicka på länkarna nedan:

 

Allmänna frågor

 

FRÅGA Om patient är skriven i Stockholm men arbetar i Göteborg och vill lista sig på vårdcentral i VGR, vad gäller?

SVAR Alla som är folkbokförda i Sverige kan lista sig på en vårdcentral i Västra Götaland. Är man listad betalar men en lägre patientavgift. Man kan också tillfälligt besöka en vårdcentral i Västra Götaland utan att lista sig där. Man betalar då en högre patientavgift.

FRÅGA Patient som är EU-medborgare men som saknar de fyra sista siffrorna i personnummret, vill lista sig på vårdcentral i VGR, vad gäller?

SVAR Om patienten är skriven och folkbokförd i Sverige borde hen ha sina sista fyra siffror, om hen saknar sifforna kan hen inte lista sig. Patienten får vända sig till Skattemyndigheten för folkbokföring och få sina fyra sista siffror.

FRÅGA Kan kurator skriva FaR recept?

SVAR Det är vårdcentralschefen som bedömer om medarbetaren har reel kompetens för en uppgift enligt socialstyrelsen, det verkar tillämpligt även på detta. Det är både naturligt och viktigt att kuratorn kan använda FaR, eftersom fysisk aktivitet är välbelagt som understödjande behandlingsmetod vid flera psykiska åkommor. Undantaget är väl då om kuratorn i sitt möte med pat enbart hjälper denna att söka fonder och liknande utan bakomliggande sjukdomsbehandling med i bilden.

FRÅGA Spelar det någon roll om det är en anteckning eller besöksdokumentation? Ibland lägger personalen till en anteckning om de missat att skriva in tolkdiagnosen i besöksdokumentationen.

SVAR Nej, det spelar ingen roll.

FRÅGA Vaccinationer givna av HSV som vi lägger in i Svevac. måste de vara signerade för att de skall "räknas"?

SVAR Vi har inte begärt att de skall vara signerade i Svevac när vi begär ut data från dem.

FRÅGA Det händer titt som tätt att vi bokar in en tolk till en patient. Tolken kommer, men inte patienten. Hur gör vi med denna kostnad, dvs får vi registrera tolk eller är det en ren kostnad för oss som VC?

SVAR VGR har i detta en välvillig inställning. Skriv ett notat och skriv dit tolk-koden, så får ni ersättningen.

FRÅGA Jag har precis upptäckt att vi skapat makron för vaccination som innehåller ssk-"besök". Innebär det att det dragits 50kr för varje vaccinationstillfälle trots att det inte funnits koppling i journalen?

SVAR Det är registreringen i journalsystemet som är utgångspunkten. Finns det ingen registrering där spelar det inge roll vad som står i kassan. Om journalregistreringen visar hälsovård (som den normalt ska vid vaccination) så får enheten behålla eventuell patientavgift.

FRÅGA  Läkaren träffar en patient för en viss åkomma och i besöket visar det sig att patienten har diabetes typ 1. Detta registreras med diagnos då det i detta fall har relevans för bedömningen. Detta innebär att vi i detta fall registrerar diagnos för diabetes, men vi tar inte hand om patienten för hans/hennes diabetes. När vi då tittar på hur vi tar hand om våra diabetespatienter så uppnår vi lägre målrelaterade poäng pga att vi registrerat en diagnos där vi sedan inte följer denna patient. Min fråga är då om man kan hantera detta på ett annat sätt, dvs registrera att patienten har diabetes typ 1 på annat sätt så att detta ej läses av för kvalitets indikatorerna?

SVAR Ni kan notera diabetes typ1 diagnosen i journaltexten, att ni tagit hänsyn till denna medicinskt, men inte skriver dit ICD10 koden. Alternativt skriver dit den, vi har inte 100% som måltal på någon indikator, just av det skälet att man aldrig kan uppnå detta, av skäl som detta.

FRÅGA Gruppbehandling/utbildning för diabetiker, indikator 90, utgår det någon ersättning för det? Tomt i rutan för målrelaterad ersättning men ersätts det på annat vis? Som datakälla står IT-ers formulär.

SVAR Nej, denna indikator ingår inte med målrelaterad ersättning

FRÅGA Hur beräknas ersättning för kvalitet i utbetalningsunderlaget för de enskilda indikatorerna ?

SVAR Den andel som din enhet uppnår som ligger över den nedre gränsen utgör en av tre delar. Har du som exempel en indikator med målvärde 40% - 60% och din enhet rapporterar 50% så är det alltså 10% enheter av intervallet mellan 40% och 60% dvs ni uppnår hälften av denna indikators poäng (se KoK s39-40). Detta multipliceras sedan med listningspoängen (summa för ålder och kön) samt med för närvarande 0,95 kr.

FRÅGA Sitter och ska föra in respektive ta bort de koder som angetts i informationsbrevet från vårdvalsenheten 2014-02-06 och har även dragit ut lathunden (punkt 6). Blir lite osäker på om alla dessa koder ska ligga under VGPV+rehabgaranti eller om några ska ligga under KVÅ?? Ser ju vilka som tagits bort (de överstrukna).

SVAR Frågan avser vilket åtgärdsregister i Profdoc journal III som koderna ska läggas under.

Det viktiga i journal III är att koden finns inlagd i ett åtgärdsregister, men vilket spelar ingen roll ur VGR-systemens synpunkt. Indelningen i olika register finns av praktiska skäl för många användare tycker att det är lättare om de inte har så många koder att leta bland/välja från. 

Upp

KVÅ koder

FRÅGA Har en fråga angående rehab-koordinatorn. Han är i grunden leg sjukgymnast och jag har lagt in honom med kontakter rehab-koordinator/leg sjukgymnast besök, telefon osv. Det blir ju inte helt riktigt då hans besök här kodas som sjukgymnastbesök och det är ju inte i den rollen som han är verksam här.

SVAR Du har registrerat rätt, men komplettera med åtgärdskoden UV117, så blir det spårbart.

UV117 Rehabiliteringskoordinering - Koden ska användas av rehabiliteringskoordinator vid dokumentation av individrelaterade kontakter. Den avser samornding av rehabiliterande insatser och omfattar utredning, bedömning, behandling och uppföljning. Kan användas av både sjukskrivna och icke sjukskrivna personer. 

FRÅGA Finns det någon speciell åtgärdskod för fotvård eller skall det inte kodas?

SVAR  Nej - ingen åtgärdskod. Men kontakttyp för fotvårdare måste finnas att välja på vid journalföringen.

FRÅGA  Fångas tolkkoden i journalanteckningar av alla personalkategorier (läkare, sjuksköterska, barnmorska, undersköterska)?

SVAR Alla koder och diagnoser fångas oavsett besök, dock undantaget rena hälsobesök där de ej fångas.

 

Upp

Registrering av patientdata/indikatorer

FRÅGA  Vi har diskussioner i vår grupp ang om att registrera bltr i lab.listan eller inte.
Från början i vårdvalet sas det att man plockar ut statistiken över bltr även i texten. Vi har halkat efter då det gäller bltr här. Har därför tittat över detta i våra journaler. Då har vi upptäckt att bltr inte går över från texten.
Har ni ändrat på reglerna för detta? Måste vi registrera det i lab-listan?
Vi vill ha det som policy att registrera i lab-listan men en del dr tycker det är onödigt, då det skall tas ur texten.

SVAR Naturligtvis ska vara möjligt att hämta BT ur journaltext, men det kräver giltigt sökord (BT, BLTR Blodtryck) för att uttagsprogrammet i journalysystemet skall kunna fånga dessa.

Att registrerar det i lab-listan är det säkraste sättet, dvs med minst risk för fel. Ett sätt kan ju vara att låta sekr föra in det i lablistan när de skriver diktaten till exempel.

FRÅGA Hur skall man skriva/dokumentera U-mikroalbuminuri i lab.listan? Vi har väldigt dåliga siffror på detta i NDR, fast vi tar det på alla diabetespatienter som kommer till oss. Är det kopplingen i RAVE som är fel?

SVAR För albuminuri gäller det att kolla över kopplingarna som görs i Rave lokalt på din vårdcentral.

FRÅGA Vid registrering av rökning i Medidoc använder vi oss  av 0=röker ej och 1=röker.
Vid registrering i NDR finns det nu fem val som alla härrör till parametern rökning.
Vid uthämtning av data i MedRave4 ser det ganska ofta ut som att vi har missat registrering av rökning.

SVAR Uttagsprogrammet ur medidoc är inte förändrat utan kommer att leverera data som tidigare, dvs rökning nej/ja (0/1), dvs fortsätt registrera som vanligt. När Asynja/Visph kommer så blir det registering i enlighet med den nya NDR-standarden.

FRÅGA Fungerar det att registrera längd och vikt med decimal?

SVAR Längd och vikt hanterar systemet kommatecken vid längd och vikt utan problem.

FRÅGA När lab-data levereras direkt via CR lab-best kommer enheten för lipiderna med i svarsrutan dvs LDL värdet blir 2,1 mmol/l . Kan systemet hantera att enheten finns med i sifferrutan?

SVAR LDL och övriga lipider levereras med enhet också tex 2,2 mmol/l gör inget, systemet fångar upp siffervärdet och sorterar bort enheten för lipiderna.

FRÅGA  CNI svänger mycket varje månad nu. Ser ut som de arbetslösa förändras med 100 + - varje månad stämmer det?

SVAR CNI beräknas med hjälp av SCB (statistiska central byrån) och sammanställs nationellt från många olika datakällor som till exempel arbetsförmedlingen. Vi gör inga egna CNI-beräkningar. Det finns en beskrivande text i KoK s 43. 

Att kunna verifiera antalet arbetslösa i patient-stocken för din vårdcentral är svårt från VGPv's sida

FRÅGA Jag har en fråga angående ersättningen utifrån Krav- och Kvalitetsboken, gällande den övre åldern för registreringar som mäts. T.ex lipider, där man i krav-boken hänvisar till ASAK-informationen som finns på VGRs hemsida. Där står det att "redovisning" sker för åldern 30-79, är detta samma som att ersättningen enligt krav/kvalitetsboken grundar sig endast på dem upp till 79 år, eller är det bara så att redovisningen visar dem mellan 30-79 år? D.v.s - för att få full kvalitetspoäng skall lipider kontrolleras på alla med t.ex diagnos hypertoni, oavsett ålder, eller är det på alla inom spannet 30-79 år?

SVAR Åldersintervallet 30-79 år gäller för ersättningen, dvs i exemplet ovan, för att få full kvalitetspoäng skall man ha läsbar uppgift om lipider i 80% av alla patienter i åldersintervallet 30-79 år med diagnosen hypertoni inom de senaste 900 dagarna och som är listade på hans vårdcentral. Mer info finns i ASAK-broschyren sid 6, KoK s 42 och s 70. Dock gäller ett annat åldersintervall för diabetesindikatorerna som tas via NDR och då är det 18-79 år.

FRÅGA Måste de influensavaccinationer som ges inom hemsjukvården (och journalförs där) också journalföras i Medidoc  samt åtgärdkodas för att rendera ersättning? Eller räcker det att man gör Swevac registeringen.

SVAR Ersättningsbiten sköts via Swevac, det är därifrån som vaccinationsfrekvensen hämtas.

FRÅGA Om sjukgymnasterna i PV diagnosregistrerar våra listade, faller det ut i vår vårdtyngd då?

SVAR Alla diagnoskoder angivna vid sjukvård på primärvårdsenhet tas med, alltså även sjukgymnasternas. Det kommer då med när ACG beräknas för de listade patienterna. 

FRÅGA Räknas R-diagnoser som diagnoser i ACG systemet eller är de exkluderade som de flesta Z-diagnoser?

SVAR R-diagnoser ingår i ACG systemet. 

Upp

Registrering av data i administrativa system

FRÅGA Stämmer det att åtgärdskoder inte går med till VGPV om de är registrerade under labbkontakt? Gäller detta både intern och extern provtagning? Gäller det alla personalkategorier?

SVAR Eftersom labbkontakter inte tas in i regionsystemet så kan inte heller åtgärder kopplade på sådana tas in. Labbkontakter tas inte in eftersom labbverksamheten är medicinsk service på samma sätt som röntgen, klin fys labb mm. 

FRÅGA Journalanteckning som utformas som "mottagningsbesök, sköterska, vaccination", kan det "lyfta" täckningsgraden, dvs att ett hälsovårdsbesök räknas in i täckningsgradskvoten?

SVAR Hälsovårdsbesök påverkar inte och ingår inte i täckningsgraden.

FRÅGA Om patienten behöver tolk och kommer enligt VPL i kassan = betalar inget för smittskyddsärenden eller preventivmedel eller tillbaka inom 24 timmar. Hur ska vi dokumentera? Patienten har alltså inte betalt något eftersom besöket är avgiftsbefriat men vi har en kostnad för tolk som vi vill ha betalt för.

SVAR Tolkersättning inte utgår för hälsovård till vuxna. Det finns naturligtvis varianter, till exempel:

  • smittskyddsärende torde vara sjukvård men avgiftsbefriat
  • preventivmedel är hälsovård (oftast MVC och därmed utanför våra regler, men kan väl även förekomma inom VGPV)
  • Tillbaka inom 24 tim torde normalt vara sjukvård men avgiftsbefriat

Om det således behövs tolk för preventivmedelsrådgivningen  så blir det ingen tolkersättning men för de andra två blir det tolkersättning. För sjukvårdsbesök ska man i Medidoc ange sjukvård. besök och välja någon av de godkända typerna för avgiftsfritt besök.

FRÅGA När ssk har haft svårt att hinna med i mottagningsarbetet, HAR usk gjort suturtagning exempelvis. Ssk har sedan gjort en anteckning om det. Vi undrar nu om usk kan/ får skriva notat när de fått delegation att utföra ssk-sysslor? Påverkar det täckningsgrad/ersättning eller på annat sätt? Vi tänker att det inte borde göra det. Vi tänker att det är bättre att den som utför arbetet dokumenterar.

SVAR Hur och vem som ska dokumentera i journalen bestämmer verksamhetschefen. Man kan göra som ni gjort och man kan ändra så att USK dokumenterar själva. Båda varianterna förekommer och är lika bra. Om USK ska skriva själv måste hon använda en USK-kontakt och det ska också registreras så i kassan.

FRÅGA När en patient registreras på Ssk resp Läk hälsov intyg etc, räknas även diagnosregistreringen då in i ersättningen? Räknas diagnoser in i ers vid alla besök alltså?

SVAR Alla diagnoser som finns från enheter som räknas bedriva primärvård räknas in alltså även hälsovård.

FRÅGA  Om man skrivit en kontakttyp och signerat i journalen (JIII) och sedan upptäckt att det blev fel kontakttyp; Läk mott planerad men skulle vara Läk mott hälsovård. Hur blir matchningen mot kassan?

SVAR Matchning mellan journal och kassa innebär att det ska för samma patient, samma dag, samma enhet, samma yrkesgrupp och samma kontakttyp ska finnas matchning.
Eftersom den kontakttyp som heter LÄK mott planerat (Sjukvård) har blivit felregistrerad, så ska det finnas en avgiftsbefriande markör i kassan, annars blir det ett patientavgiftsavdrag för denna kontakt. För LÄK mott hälsovård (Hälsovård) så blir det inga patientavdrag eftersom det är hälsovård.

FRÅGA Spelar det någon roll om journalanteckningen är signerad eller osignerad?

SVAR Nej

FRÅGA Spelar det någon roll om det skulle finnas ett fel i kassaregistreringen, t.ex. att patienten glömt att betala?

SVAR Ja, så tillvida att ni missar den ersättningsdelen som ni skulle fått av patienten, den tex 100-lappen som ni glömde att ta kommer att räknas av som om pat har betalat.

FRÅGA Vår rehab-koordinator är sjukgymnast till sin grundprofession och registerar man då ett sjukgymnastbesök skall ju pat betala 80 kr....
Kostnaden för pat kan ju bli olika beroende på rehabkoordinators grundprofession.....

SVAR Avgift ska tas ut enligt följande regler för VG Primärvård: Vid besök hos rehabkoordinatorn som avser sjukvårdande behandling tas någon av nedanstående avgifter ut:

50 kr för vald vårdcentral
100 kr för annan vårdcentral

Avgiften 80 kr för besök hos arbetsterapeut/sjukgymnast tas ut på övriga mottagningar, dvs primärvårdsrehab, länssjukvård, taxeläkare mm.
Om sjukgymnasten/rehabkoordinatorn tar emot patienten på vårdcentralen, men t.ex. har sin anställning på primärvårdsrehab och besöket registreras där, tas 80 kr ut.
Se avsnitt 2.2.1 Sjukvårdande behandling i patientavgiftshanboken.

FRÅGA Hur registrerar man rätt att psykologer har haft dubbelsessioner, alltså har tagit 2 besökstillfällen på samma dag. Hade det varit vid två olika tillfällen så hade vi ju fått ersättning för båda de gångerna, men om psykologen väljer att ha en dubbelsession - hur blir det då?!?

SVAR Ersättningssystemet är inte prestationsbaserat, dvs man har ej betalt per besök för samma problem/sjuka som behandlas samma dag, oavsett om besöket är långt eller om det är uppdelat på två tider.

FRÅGA Är det enbart NDR:s registreringar/referensvärden som gäller? Eller plockas det ut från enbart Profdoc i vissa avseenden? Enligt KoK-boken ser det ut som om alla siffror baseras på registreringar i NDR. Är det rätt uppfattat?

SVAR All datafångst som rör diabetes går via NDR, inget plockas direkt ur profdoc till vårdvalet

Upp

Allmänna frågor om administrativa system

FRÅGA Om det inte stämmer mellan journalen och kassamodulen, vilken är det då som är överordnad (vilken kontakt går med i filen till VGR gällande avdrag av patient avgiften) den andra, dvs kontakten i journalen eller i kassamodulen?

SVAR Journalkontakten är den överordnade.

FRÅGA Om en patient (listad) blir registrerad i kassan två gånger av misstag, men att den andra registreringen avser patienten som kom efter. Vi får rätt i kassan, men vad drar VGR i filen (100 kr eller 200 kr)?

SVAR VGR drar bara 1 patientavgift, och det är den med medicinsk högst kompetens som dras, exempelvis sköterskebesöket som konverteras till ett läkarbesök ses enbart som ett läkarbesök.

FRÅGA Låt säga att en patient kommer till VC den 15/10 som olistad. Han betalar då 300 kr och kontaktregistreringen blir läkarbesök/olistad. Patienten väljer att lista om sig och är alltså listad på VC den 16/10. Hur påverkar detta avdraget från VGR, dvs dras 300 kr även om patienten är listad vid månadens utgång?

SVAR Patientavgifterna matchas varje dag mot listningen, dvs i ditt exempel dras 300 kronor.

FRÅGA När man samverkar flera VC i en JC, hur sker tömningen av dessa kontaktregistreringar i VEGA? De medför inte avdrag hos annan vårdgivare , men jag antar att dessa besök kommer med i täckningsgraden för oss?  

SVAR Eftersom alla besök på primärvårdsnivå (utom de speciellt undantagna MVC, Rehab om ej på VGPV-enhet, ungdomsmott) ingår i täckningsgraden kommer även era listades besök på jourcentraler att ingå. Det spelar därvid ingen roll om de görs på den jourenhet ni samverkar med eller på någon annan.
 

FRÅGA Ersättningen för personer med skyddad identitet är enbart patientavgiften i kassan, de får ingen kapitering eller annat eftersom de inte kan listas? Om de behöver stora utredningar och dyra mediciner blir de kostnader utan intäkter. Samma då med barnen på BVC?

SVAR Eftersom vi inte har ett prestationsbaserat system (som man tex har i Stockholm) får Vc "bara" 500-kronan för besöket. Men vårt system är uppbyggt så att Vc får ersättning (tex. kapitationen ålder/kön) utan direkt prestation - de pengarna ska räcka till allmänt hälsoarbete och till att fylla ut sådana här ofullkomligheter i systemet.

FRÅGA Angående registrering i NDR. Vi gör körningarna till NDR via Rave och detta har vi hitintills gjort kvartalsvis men ser att det på utbetalningsunderlagen utgår en ersättning månadsvis för registrering i NDR. Bör man göra dessa körningar månadsvis och i så fall när eller är det så att det utbetalas retroaktivt?

SVAR Vad gäller RAVE som leverantör av data till NDR så är det aldrig fel att köra varje månad men tillräckligt att köra en gång i kvartalet. I detta avseende liksom i de flesta andra har vårdcentralen 1 månad på sig att skicka data efter periodens slut.
Så den närmast aktuella perioden är 2012-10-01 till 2013-09-30  och NDR låser data för den perioden 2013-10-31 så ni har hela oktober på er att få dit data.
Eftersom data från NDR hanteras kvartalsvis (med 4 kvartal varje gång) räcker det att uppdatera varje kvartal.

FRÅGA För att nå bättre resultat på NDR har vi nu tryckt på knappen i Rave för att säker ställa så all våra diabetiker blev registrerade. knapp tryck 29/8 + 30/9. På utbetalningsunderlaget har vi fortfarande 0 poäng i registreringen av diabetiker, detta kan väl inte stämma? Kan du hjälpa mig hur jag ska leta vidare för att få rätt?

SVAR  NDR uppdateras inte månadsvis utan kvartalsvis, och sedan har man dessutom 1 månad på sig att rapportera in uppgifterna, och sedan kommer de med i nästkommande ersättning som du ser i vårdvalsmodulen. Dina uppgifter är för tredje kvartalet, dvs fram till sista sept, därefter 1 månad för eftersläntrare att registrera (okt), så kommer det med i utbetalningsunderlaget i nov.

Upp 

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m