IT-stöd för VG Primärvård och Vårdval Rehab

I Krav- och kvalitetsbok finns kraven på vårdenhetens IT-stöd uppsatta. Enligt denna gäller att vårdenheten själv svarar för sina IT-system i form av utrustning, program och licenser samt att vårdenheten själv tecknar nödvändiga avtal med IT-leverantörer avseende support, nät, utrustning m.m. Vårdenhetens kostnadsansvar omfattar även IT och detta innefattar även de obligatoriska tjänster där VGR är leverantör.

För de obligatoriska IT-tjänster där VGR är leverantör har VGR ett ansvar för att göra tjänsterna tillgängliga för vårdenheten. VGR har utöver de obligatoriska tjänsterna förespeglat att kunna leverera ett antal andra tjänster om intresse finns från vårdenheterna.

Samtliga tjänster som tillhandahålls via VGR kommer att publiceras och vara åtkomliga via Sjunet.

IT-stöden för VG Primärvård och Vårdval Rehab är i många fall samma. Därför listas först en gemensam lista för dessa följt av de IT-stöd som är unika för varje modell.

 

Obligatoriska tjänster


Sjunet

Anslutning till Sjunet utgör en förutsättning för åtkomst till de obligatoriska tjänster där VGR är leverantör. Sjunet är en skyddad del av internet för sjukvård och driftas och underhålls av Inera. Det är därför dem man har avtal med för att få tillgång till Sjunet. VGR’s ansvar är därför bara att öppna för de tjänster som vårdgivaren önskar utnyttja. För att få tillgång till de tjänster som VGR har måste man därför göra två steg. Man måste först beställa anslutning till Sjunet via Inera och sedan beställa från VGR vilka av tjänsterna man vill ha åtkomst till.

Anslutning till Sjunet kan ske på två sätt. Antingen via extern leverantör (rekommenderas) eller genom att själv skaffa en egen koppling. Erfarenheter visar att det krävs mycket inledande arbete för att beställa och få tillgång till en egen koppling till Sjunet. Det kan ta flera månader innan kopplingen väl är på plats och fungerar. Sjunet bör därför beställas omgående för att säkra leverans i tid.    

Beställning av egen anslutning till Sjunet hos Inera

Sjunet beställs av vårdgivaren från Sjukvårdsrådgivningen (SVR). För att underlätta hanteringen av sjunetanslutningar kommer SVR att ta hjälp av sin driftsoperatör TDC, som kommer att erbjuda hjälp med ifyllande av de handlingar som krävs. Efter att avtal med SVR finns skall vårdenheten till VGR lämna uppgifter om aktuella IP-adresser (avtalskopia).  

Kontaktperson SVR: Leif Carlsson. (SVR kan komma att hänvisa vidare till TDC) 

Länk till Sjunet 

Kostnaden för Sjunet står vårdenheten för. För anslutning till IT-tjänsterna i VGR tillkommer en kostnad för trafiken på VGR:s nät.

 

Beställning av tillgång till system hos VGR

Endast när anslutning till Sjunet hos Inera är klar kan man göra en beställning av tillgång till system hos VGR. Denna beställning sker genom att fylla i blanketten nedan:

Blankett för beställning av Sjunet

Ifylld blankett mejlas sedan till:   eller skickas i pappersform till:

Pernilla Abrahamsson
VGR IT plan 4
Bergfotsgatan 2 A
431 35 Mölndal

OBS. Detta gäller endast för vårdgivare inom VG Primärvård och Vårdval Rehab och system som nämns på denna sida. Det beror på att VGR måste godkänna blanketten och vi har bara behörighet att godkänna dessa system.

Leveranstid

VGR IT har 14 dagars leveranstid. Detta gäller endast vid elektronisk ansökan. Vid beställning via papper kommer leveranstiden att utökas med ytterligare dagar. Under juni och juli görs inga konfigurationer vilket gör att beställningarna kommer tas om hand om först i augusti.

 

Journalsystem

Krav- och kvalitetsboken ställer inga krav på vilket journalsystem du ska använda. Det krav som finns är på in-filerna som skickas till ersättningssystemet. Om ditt journalsystem kan leverera en fil enligt nedanstående filspecifikation betyder det att du kan använda ditt journalsystem. Kontakta leverantören av journalsystemet för information om ditt journalsystem klarar av att lämna data enligt filspecen.

Filspecifikation för VG Primärvård

Filspecifikationer för Vårdval Rehab 


Besöksregistrering Vårdval Rehab 

Nedan finns en beskrivning hur besöken kodas i redovisningsfilen som skickas till regionen. Observera att frågor om hur du registrerar i ditt journalsystem får du ta med din leverantör. Detta gäller endast kodning i redovisningsfilen.

Besöksregistrering Vårdval Rehab 2017

 

Leverans av fil enligt filspec.

Filen levereras de första tre vardagarna i varje månad. Den tredje dagen stänger filinlämningen klockan 15:00. Den tighta tidplanen beror på att efter inskick ska filen bearbetas i flera led för att till slut ge ersättning. Kedjan är lång och innehåller andra viktiga system inom regionen så en dags försening kan påverka väldigt många helt skiljt från VG Primärvård eller Vårdval Rehab.

Lathundar till filuppladdningen:

VG Primärvård

Vårdval Rehab

När det gäller ett regiongemensamt journalsystem finns det inga planer att införa detta i dagsläget.

 

KIV (Katalog i Väst)

KIV är en katalogtjänst i VGR med koppling till den nationella HSA-katalogen. I KIV registreras uppgifter om vårdenheten, med ingående enheter och funktioner, samt om den personal som arbetar där. Uppgifterna om vårdenhet används för presentation av vårdutbudet på 1177.se/vgregion. Uppgifterna om personer används för behörighet/inloggning till tjänster i VGR. På länken nedan finns information och kontaktuppgifter till KIV för dig som är privat vårdgivare. Offentliga vårdgivare kontaktar sin KIV-administratör inom förvaltningen.

Länk till KIV - information för privata vårdgivare

Inför start av ny enhet ska två blanketter fyllas i för registrering och behörighet till KIV:

Administrativauppgifter för vårdenhet inkl grunduppgifter för KIV

Ansökan om administratörsrättigheter för vårdenhet i KIV

För anmälan av ytterligare administratörer till KIV, fyll i nedan blankett:

Anmälan om administratörsrättighet i KIV

 

Lathundar för registrering av uppgifter i KIV som visas på 1177 Hitta Vård:

Lathund och riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård - Vårdval VG Primärvård

Lathund och riktlinjer för information från KIV till 1177 Hitta Vård - Vårdval Rehab

 

eTjänstekort

Västra Götalandsregionen erbjuder privata vårdgivare som har avtal med regionen eTjänstekort. Tjänstekort, SITHS, säkert kort, hårda certifikat och TjänsteID+ är alla olika namn på samma typ av kort. Gemensamt för dessa kort är att de innehåller en e-legitimation och SITHS-certifikat. eTjänstekort är den tjänst som Västra Götalandsregionen erbjuder.

Hur man beställer sitt eTjänstekort finns på länken nedan:

Länk till beställning av eTjänstekort

Allmän information om eTjänstekort för privata vårdgivare finns på länken nedan:

Länk till information om eTjänstekort för privata vårdgivare

 

KLARA SVPL (Samordnad vård- och omsorgsplanering)

KLARA SVPL är en IT-tjänst för att stödja kommunikationen i vårdkedjan mellan sjukhus, primärvård och kommuner i Västra Götaland.

Beställning

1)  Du behöver en behörighet. Den får du genom att fylla i följande blankett och skicka till:  .

Blankett för behörighet till KLARA SVPL 

Det är viktigt att du fyller i vilken behörighet du behöver. Antingen läs-behörighet (Primärvård ej justera) eller ändra-behörighet (Primärvård kan justera).

Du kan även läsa mer om beställningen här:

Länk till ansökan om behörighet

2)  Du behöver även tillgång till Sjunet. Läs mer om hur du får tillgång till Sjunet under rubriken ”Sjunet”.

3)  Tillgång till verktyget. Detta får du här:

Länk till verktyget

Verktyget finns i två versioner. Den ena är en installation hos dig och den andra är en webbapplikation. Klicka på den version du vill ha.

Användning

Glöm inte att sätta dig in i verktyget. Du hittar utbildningsinformation på Klara SVPL’s webbsida:

Länk till KLARA SVPL

Direktlänk till utbildning:

Länk till utbildningen

 

1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter

Mina vårdkontakter används av vårdgivare för att kommunicera med sina patienter elektroniskt på ett säkert sätt via Internet. Patienterna kan till exempel av-/omboka tid, beställa tid, förnya recept och fråga om råd via tjänsten. Observera att varje enhet med kontrakt måste ha en egen uppsättning av Mina vårdkontakter. På länken nedan hittar du information och kontaktuppgifter. För att man ska kunna logga in i Mina Vårdkontakter krävs att man har ett eTjänstekort, se information om hur man beställer eTjänstekort ovan.

Länk till 1177 Vårdguidens e-tjänster/Mina vårdkontakter

 1. Aktiveringsblankett

 Innan man kan starta upp med Mina vårdkontakter måste aktiveringsblanketten nedan fyllas i för varje enhet.

Länk till aktivering av enhet - Mina Vårdkontakter

Efter mottagen blankett dröjer det några dagar innan enheten är aktiverad.

2. Utse Administratör/er

Mina Vårdkontakter rekommenderar att man har 2 administratörer per enhet men är det väldigt små enheter så kan det vara bra att man hjälper varandra mellan enheterna.

3. Boka in administratören på utbildning

Utbildning i Mina Vårdkontakter sker runt om i regionen. Anmälan sker via regionkalendern på länken nedan. Skriv in Mina Vårdkontakter i sökfältet och anmäl dig till den administratörsutbildning som ligger nära dig.

Länk till Regionkalendern

 

Valfria tjänster

 

Tillgång till uppföljningssystemen Hugin och Munin (tidigare Spear)

Uppföljningssystemet för uppföljning av nyckeltalen i Krav- och kvalitetsboken erbjuds Vårdenheterna kostnadsfritt.

VG Primärvård har sina nyckeltal i Munin (som tidigare hette Spear).

Länk till Munin

Vårdval Rehabs uppföljningssystem heter Hugin.

Länk till Hugin

 

Nationell patientöversikt - NPÖ

Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. För att kunna använda NPÖ krävs Sithskort (eTjänstekort) och Sjunet. På länken nedan finns mer information att läsa om NPÖ. Under fliken Införande och därefter Konsument finns information om hur man ansluter till NPÖ.

Länk till NPÖ

 

Befolkningsregister

VGR:s befolkningsregister Västfolket kan i olika former erbjudas vårdenheten. Vårdenheten betalar kostnaden enligt fastställd fördelningsmodell. En tjänstebeskrivning finns.

Tjänstebeskrivning Västfolket

 

VG Primärvårdsspecifika tjänster 

 

VGPV IT-stöd

Vårdenheterna får direkt tillgång (via Sjunet) till VGPV IT-stöd med dess olika funktioner som vårdvalssökning, ersättningsunderlag, rapporter, fil leverans mm. Vårdenheten betalar ingen kostnad för denna tjänst.

Vårdvals-/sökfunktioner
Vårdenheterna får tillgång till vårdvalsfunktionen för att själva söka och registrera vårdval.

Ersättningsunderlag
Vårdenheterna får tillgång till ersättningsunderlagen för att se utförda beräkningar och för godkännande inför utbetalning av ersättning. Ersättningsberäkningarna beräknas vara klara i mitten av varje månad och utbetalningen kommer att ske den sista dagen i månaden. (Se tidplan i IT-stödet)

 

Webbtidbok

I Krav- och kvalitetsboken finns angivet att Sjukvårdsrådgivningen skall ges tillgång till bokningsbara besökstider på jourmottagning och på vårdenheten. Tjänsten är förenad med en viss kostnad. Inga särskilda åtgärder behöver i nuläget vidtas av vårdenheten.

 

RGS-Webb

RGS-Webb är ett rådgivningssystem som levereras av Sjukvårdsrådgivningen. VGR har tecknat att avtal med SVR avseende denna tjänst och ställer den kostnadsfritt till förfogande för alla vårdenheter i VG Primärvård. Åtkomst till tjänsten ges via en webbadress, vilken kommer att meddelas vårdgivaren i god tid inför stat. Samtidigt informeras närmare om supportfrågor. För support avseende själva tjänsten svarar SVR.

Rådgivningsstödet RGS webb

 

Vårdval Rehabspecifika tjänster 

 

webSESAM

webSESAM är Västra Götalands elektroniska beställningssystem för personliga hjälpmedel. All beställning av hjälpmedel och tillhörande tjänster sker i webSESAM. För att få tillgång till beställningssystemet krävs en personlig behörighet. På länken nedan finns mer information om webSESAM:s funktioner, interaktiv utbildning, support och ansökan för behörigheter.

Länk till webSESAM

 

Boa-Registret

BOA (Bättre Omhändertagande av patienter med Artors) är ett kvalitetsregister som man ska vara med i om man vill ha målrelaterad ersättning för den indikatorn.

Om man vill gå med i BOA-registret ska man uppfylla ett av två möjliga alternativ:

  • Man ska ha gått utbildning i artrosskola under 2009 eller senare, eller
  • Man ska ha gått en endagsutbildning i registerkunskap i BOA-registrets regi (den kommer att digitaliseras under 2016)

Om man uppfyller detta grundläggande krav fyller man i en blankett på www.boaregistret.se (för närvarande under länken BOA-registret/gå med i BOA).

För att registrera eller läsa data på individnivå krävs i första hand SITHS-kort/e-legitimation, som kopplas till registret via ett engångslösenord. Detta lösenord får man genom att kontakta BOA-registrets koordinatorer. Om man inte har ett SITHS-kort av någon anledning kan man koppla sitt Mobila BankID till registret på motsvarande sätt.

 

Kontaktuppgifter till ansvarig för IT

Nicklas Åkerman
   
Tel. 0700 - 82 43 53 

uiqt|wB%vozq|5%vizl%vitH%vozmoqwv5{m%vozq|5%vizl%vitH%vozmoqwv5{muiqt|wBstizi{}xxwz|H%vozmoqwv5{mstizi{}xxwz|H%vozmoqwv5{muiqt|wBvqksti{5ismzuivH%vozmoqwv5{mvqksti{5ismzuivH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m