Närområdesplan

Vårdenheterna inom VG Primärvård har ett gemensamt närområdesansvar för invånarna i närområdet. Med närområde avses den kommun eller stadsdel där vårdenheten är lokaliserad. En gemensam närområdesplan ska upprättas där ansvarsfördelningen mellan vårdenheterna för gemensamma åtaganden framgår tydligt. En kontaktperson för närområdesplanen ska utses. Mallen för närområdesplanen och dess bilaga ”Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården” som finns nedan, ska skrivas under och skickas in till Västra Götalandsregionen.

Mallar som ska skrivas under

 VG Primärvård – Närområdesplan 2017-2018

Samtliga uppgifter ska vara ifyllda.

Var noga med att ange samtliga samverkans- och utvecklingsforum under punkten 5. Lokala samverkansforum kan förekomma och det är viktigt att dessa anges.

Bifoga plan för joursamverkan samt eventuellt avtal om familjecentral.

Nytt för i år är att närområdesplanerna ska följa kontraktstiden, d.v.s. en tvåårsperiod. Vid årets revidering innebär det att närområdesplanen ska omfatta åren 2017-2018. Detta gäller med reservation för att omfattande förändringar i Krav- och kvalitetsbok 2018, kan medföra behov av revidering. 

Underskriven mall skickas till Hälso-och Sjukvårdsnämnderna, Registrator, Regionens Hus Lillhagsparken 5, 40544 Göteborg.

 Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården

Om denna mall av olika skäl inte används, måste ni se till att förutsättningarna i hälso- och sjukvårdsavtalet mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen är uppfyllda i ert lokala dokument.

I de närområden det finns mer än en vårdcentral, ska samtliga vårdcentraler ingå en gemensam överenskommelse om läkarmedverkan med kommunen/stadsdelen. Detta innebär en överenskommelse per närområde.

I mallens bilaga 2 finns möjlighet att ange specifika villkor för varje enskild vårdcentral. Det finns här möjlighet att ha en bilaga per vårdcentral. 

Underskriven mall skickas till Hälso-och Sjukvårdsnämnderna, Registrator, Regionens Hus Lillhagsparken 5, 40544 Göteborg.

 Underlag för utbetalning i Vårdvalssystemet 2017-2018 

Denna fil fylls i och skickas via mail till din kontaktperson nedan. Observera att den fil ni skickar in ska omfatta samtliga vårdcentraler i närområdet, alltså endast en fil per närområde. I exempel nedan visas hur korrekt ifyllda uppgifter kan se ut.

EXEMPEL - Underlag för utbetalning i Vårdvalssystem 2017  

Kontaktpersoner

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden och Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd: 
Anna Kahn -  
Per-Olof Olofsson –  

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Anna Persson -  

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, inklusive Lerum och Alingsås: 
Ann-Katrine Schutz -  

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden: 
Anna Aronsson –  

 

Vid ändringar eller tillägg i närområdesplanen

Vid förändringar eller tillägg i närområdesplanen görs de i mallen nedan: 
Närområdesplan 2017-2018 - förändringar och tillägg

Underskriven mall skickas till din kontaktperson enligt ovan.


Checklista inför inlämning

En komplett närområdesplan ska innehålla:

  • En komplett ifylld mall för närområdesplan
  • Överenskommelse om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
  • Plan för kvälls- och helgöppen mottagning
  • Plan för läkare i beredskap
  • Samverkansavtal om familjecentral om det finns
  • Inskickad excelfil ” Underlag för utbetalning i Vårdvalssystemet 2017”

 

Tidplan

  • Excelfilen ” Underlag för utbetalning i Vårdvalssystemet 2017” ska vara Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen till handa senast 2016-12-31.
  • Komplett närområdesplan, enligt ovanstående checklista, ska vara Koncernkontoret, Västra Götalandsregionen till handa senast 2017-03-01.

 

Frågor och information

Vid frågor kontakta din kontaktperson enligt ovan.

Förtydligande till Krav- och kvalitetsbok - Närområdesplan

uiqt|wBivvi5sipvH%vozmoqwv5{mivvi5sipvH%vozmoqwv5{muiqt|wBxmz4wtwn5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{mxmz4wtwn5wtwn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5k5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivv4si|zqv5{kp}|%zH%vozmoqwv5{mivv4si|zqv5{kp}|%zH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5izwv{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5izwv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m