Om VG Primärvård

Den 1 oktober startade VG Primärvård - Västra Götalandsregionens vårdvalsmodell. Beslutet togs i regionfullmäktige den 3 februari 2009.

Grundtankarna med VG Primärvård är att

  • ge patienterna och invånarna en starkare ställning och större inflytande i vården
  • bredda vårdutbudet i patientens närområde
  • förbättra kvalitet och tillgänglighet och därmed stärka förtroendet för primärvården
  • ge vårdgivarna lika uppdrag, större frihet och ökat lokalt ansvar oavsett driftsform
  • låta vårdgivarna på ett tydligare sätt än i dag konkurrera på kvalitet
  • möta framtida utmaningar på ett offensivt sätt

 

Frihet att välja vårdcentral

Alla invånare i Västra Götaland får möjlighet att välja vårdcentral. Det är möjligt att byta vårdcentral när man vill. Varje vårdcentral ska ta emot de patienter som så önskar och anpassa sina resurser därefter. En vårdpeng följer med patientens val. Patientavgiften blir lägre på den vårdcentral som patienten har valt och högre för besök på en annan vårdcentral.

 

Lika uppdrag och ersättning

De vårdcentraler som tecknar kontrakt med Västra Götalandsregionen får lika uppdrag och ersättning oavsett om de drivs i offentlig eller privat regi. De vårdcentraler som uppfyller Västra Götalandsregionens krav och villkor blir godkända. Efter samråd och kontrakt med hälso- och sjukvårdsnämnden får vårdgivaren etablera sig och bedriva vård inom regionen.

 

Vårdcentralernas uppdrag

I vårdcentralernas uppdrag ingår allmänmedicinsk verksamhet inklusive barnhälsovård, hälsofrämjande och förebyggande insatser, hjälp mot psykisk ohälsa, medicinsk fotvård, läkarmedverkan i kommunal hälso- och sjukvård, jourverksamhet, utbildningsplatser och handledning samt delta i utvecklingsarbeten och FoU. De har också ett närområdesansvar för invånarna i närområdet och ska samverka med bland andra kommuner och sjukhus.

 

Primärvårdspeng följer invånarens val

En primärvårdspeng införs som följer invånarens val av vårdcentral. Primärvårdspengen varierar utifrån invånarens ålder och kön, vårdtyngd, socioekonomiska och geografiska förutsättningar. Primärvårdspengen täcker större delen av vårdcentralernas kostnader för att genomföra uppdraget. Dessutom får vårdcentralerna en ersättning beroende på hur väl de uppfyller de kvalitetskrav som Västra Götalandsregionen ställer. 

uiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m