Ungas psykiska hälsa - vårdcentral

I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår det att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå (Krav – och kvalitetsboken 2017 kap. 2.2.2).  

 

Pilotprojekt med tilläggsuppdrag till sex vårdcentraler

Om insatserna på respektive vårdcentral inte skulle räcka till deltar sex vårdcentraler i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. Resursförstärkningen består av tre psykologer och en socionom och medel till ytterligare en tjänst. Huvudinriktningen är korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp. Projektet, som är två-årigt, finanserias av statsbidrag och kommer att utvärderas efter ett år, innan ett eventuellt breddinförande i hela Västra Götalandsregionen.

 

Om vården

Vårdcentralerna med extra resurser kan ge vård till barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller för att initiera farmakologisk behandling är BUP även fortsättningsvis den instans man skall vända sig till.

På vårdcentralerna med tilläggsuppdrag erbjuds planerad vård, vilket innebär vård som måste anmälas/bokas i förväg och som inte är akut.

Vid behov av akut hjälp – sök hjälp på din jourcentral eller på en Barn- och ungdomspsykiatrisk akutmottagning. Känner du dig osäker så kan du ta kontakt med 1177, sjukvårdsupplysningen.

 

Hur kommer man i kontakt? 

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på vårdcentralen där hen är listad och om insatserna på respektive vårdcentral inte skulle räcka till finns möjligheten för vårdcentralen att samarbeta med de resursförstärkta vårdcentralerna kring planering och genomförande av behandlingsinsatser.

  • Barn, unga och familjer bör kontakta sin ordinarie vårdcentral i första hand och om det blir aktuellt ska de kunna få hjälp med kontakten. De kan också på egen hand söka sig till någon av de sex vårdcentralerna.
  • Elevhälsa och ungdomsmottagningar ska i första hand lotsa till den VCT som personen är listad på och de kan också hjälpa till att lotsa till någon av de sex vårdcentralerna med tilläggsuppdrag.
  • Vårdcentraler där patienten är listad måste själva ta emot och göra en bedömning med aktivt ställningstagande till vilken insats som efterfrågas innan man bistår patienten i kontakten med någon av de sex vårdcentralerna. Listning och patientansvarig läkare kan bibehållas. Kontakt sker via telefon/webb enligt nedan.

Man kommer i kontakt med dessa vårdcentraler genom att ringa något av nedanstående telefonnummer. Vid kontakttillfället görs en bedömning om de kan erbjuda adekvat hjälp och om så är fallet erbjuds personen tid för ett första besök. Därefter tas beslut om eventuell fortsatt behandling.

Information till vårdgrannar/samverkanspartners

Vårdcentralerna med tilläggsuppdraget tar inte emot skriftliga remisser.

 

Vårdcentraler med tilläggsuppdrag

Närhälsan Guldvingens vårdcentral Lidköping

Telefon: 070-325 23 68

Webb: http://www.narhalsan.se/Guldvingenvardcentral

E-post:  

 

Närhälsan Södra Torgets vårdcentral Borås

Telefon: 010-435 95 00

Webb: http://www.narhalsan.se/SodraTorgetVardcentral

E-post:  

 

Backa Läkarhus Hisingen

Telefon: 031-744 23 34

Webb: www.backalakarhus.se

E-post:  

 

Västerleden Vårdcentral och BVC Frölunda

Telefon: 031-380 48 44

Webb: https://www.vasterleden.se/frolunda/ - se under fliken ungas psykiska hälsa

 

Vårdcentralen Kusten Ytterby

Telefon: 0303 – 37 97 87

Webb: www.ptj.se/familjehuset-klippan

 

Närhälsan Dalaberg vårdcentral & BVC

Tel: 010-441 68 00

Webb: http://www.narhalsan.se/dalabergvardcentral

E-post:  

Kontakt

Zophia Mellgren
 
Tel: 076-127 30 82

uiqt|wB%vizlkmv|zitmv5o}tl%vqvomvH%vozmoqwv5{m%vizlkmv|zitmv5o}tl%vqvomvH%vozmoqwv5{muiqt|wB{wlzi|wzom|5%vk5x%vH%vozmoqwv5{m{wlzi|wzom|5%vk5x%vH%vozmoqwv5{muiqt|wBqvnwHjiksitisizp}{5{mqvnwHjiksitisizp}{5{muiqt|wB%vizlkmv|zitmv5litijmzoH%vozmoqwv5{m%vizlkmv|zitmv5litijmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB%zwxpqi5umttozmvH%vozmoqwv5{m%zwxpqi5umttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m