Ungas psykiska hälsa - vårdcentral

I första hand ska barn, unga och deras närstående söka hjälp på vårdcentralen där hen är listad. I varje vårdcentrals grunduppdrag ingår att göra en första bedömning av psykisk ohälsa hos barn och unga vad gäller symtombild, svårighetsgrad och behov av insatser samt erbjuda nödvändig behandling på primärvårdsnivå (Krav – och kvalitetsboken 2017 kap. 2.2.2).  

Om insatserna på respektive vårdcentral inte skulle räcka till deltar sex vårdcentraler i ett pilotprojekt med extra resurser att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. Resursförstärkningen består av tre psykologer och en socionom och vid behov extra resurser som läkare, sjuksköterska fysioterapeut och arbetsterapeut. Huvudinriktningen kommer att vara korta behandlingsinterventioner, enskilt eller i grupp.

Vårdcentralerna med extra resurser kan ge vård till fler barn och unga med mildare till måttlig psykisk ohälsa samt genom konsultation och handledning vara ett stöd för andra vårdcentraler i närområdet. Vid allvarligare psykisk ohälsa eller för att initiera farmakologisk behandling är BUP även fortsättningsvis den instans man skall vända sig till.

Projektet finanserias av statsbidrag och kommer att utvärderas efter ett år, innan ett eventuellt breddinförande i hela Västra Götalandsregionen.

 

Hur kommer man i kontakt?

  • Barn, unga och familjer kan på egen hand söka sig till någon av de sex vårdcentralerna.
  • Elevhälsa och ungdomsmottagningar kan bistå och lotsa till någon av de sex vårdcentralerna. Kontakt sker främst via telefon eller mail.
  • Vårdcentraler där patienten är listad måste själva ta emot och göra en bedömning med aktivt ställningstagande till vilken insats som efterfrågas innan man bistår patienten i kontakten med någon av de sex vårdcentralerna. Listning och patientansvarig läkare kan bibehållas.

 

Vårdcentralerna med tilläggsuppdrag

  • Närhälsan Dalaberg vårdcentral, Uddevalla. Oklart när verksamheten kan starta. Invänta besked.
  • Närhälsan Guldvingens vårdcentral, Lidköping. Verksamheten startar i slutet av januari 2017.
  • Närhälsan Södra Torgets vårdcentral, Borås. Verksamheten startar i mars 2017.
  • Backa Läkarhus, Hisingen. Verksamheten startar i februari 2017
  • Västerleden Vårdcentral Frölunda torg. Verksamheten startar i mitten av januari 2017
  • Vårdcentralen Kusten, Ytterby. Verksamheten är igång.

Kontakt

Zophia Mellgren – Enhet kunskapsstöd  för psykisk hälsa
E-post:   
Telefon: 08-452 79 53

uiqt|wB%zwxpqi5umttozmvH{st5{m%zwxpqi5umttozmvH{st5{muiqt|wB&pmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m