Utbildningsuppdrag inom VG Primärvård

Morgondagens medarbetare i primärvård - ett gemensamt ansvar!

 

Studierektorsenhet primärvård

Inom VG primärvård säkerställs hög kvalité och likvärdig utbildning producentneutralt för regionen. Studierektorsenhet primärvård bistår verksamhetschefer, handledare, studerande under verksamhetsförlagd utbildning (VFU), läkare i allmäntjänstgöring (AT), läkare i specialisttjänstgöring (ST) i frågor som rör utbildningsuppdraget i primärvård. Läs mer på följande länk: Studierektorsenhet primärvård

 

Vårdcentralens ansvar för utbildning och utbildningskvalité

I det uppdrag som samtliga vårdcentraler inom VG Primärvård har åtagit sig ingår att bidra till Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. Vårdcentralerna ska tillhandahålla kliniska utbildningsplatser för de professioner som är verksamma vid enheten och samverka aktivt med berörda studierektorer.

Vårdcentralen ansvarar för att utbildningsplatserna håller den kvalitet och följer den inriktning som anges i Västra Götalandsregionens och lärosätenas kvalitetskriterier och examenskraven för respektive utbildning. Vårdcentralen ansvarar också för att klinisk handledare, med av Västra Götalandsregionen godkänd handledarutbildning finns.

 

Här kan du läsa om hur din vårdcentral blir godkänd som utbildningsvårdcentral och hur ersättning utbetalas

För att bli godkänd som utbildningsvårdcentral ska vårdcentralen granskas och bedömas av studierektorerna för VFU och läkare. För att vara fullt godkänd som utbildningsvårdcentral ska utbildningsplatser tillhandahållas för alla yrkeskategorier som finns på vårdcentralen.

I dokumenten ”Utbildningsuppdrag för VFU och läkares grund- AT och ST-utbildning”och i bilagor och länkar kan du läsa om kvalitetskrav och andra villkor för att bli godkänd som utbildningsvårdcentral. Du kan också ta kontakt med den studierektor som finns i det geografiska området, se kontaktlistan.

Studierektorsenhet primärvård

Utbildningsuppdrag för VFU (Verksamhetsförlagd utbildning) inkluderar blivande undersköterskor, läkarsekreterare, sjuksköterskor i grund- och specialistutbildning med flera.
Utbildningsuppdrag för läkare inkluderar läkarstudenter, AT- och ST-läkare.

 

Hur tillsätts utbildningsplatserna?

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU
När det gäller VFU är det studierektorn för VFU som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral och studenterna placeras därefter ut av studierektorn.

Läkarstudenter
När det gäller läkarstudenter är det studierektorn för läkare som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral och läkarstudenterna placeras ut efter kontakt med samordnare på varje lokal studierektorsenhet.

AT-läkare
När det gäller AT-läkare är det studierektorn för läkare som granskar vårdcentralen som utbildningsvårdcentral. AT-läkare är anställda på sjukhusen och placeras i särskild ordning ut på godkända vårdcentraler av AT-studierektorn.

ST-läkare
För att få särskild ST-ersättning av VG Primärvård ska vårdcentralen vara godkänd som utbildningsvårdcentral och ha kvalificerat sig som utbildningsvårdcentral genom att också delta i utbildning av läkarstudenter och AT-läkare. ST-läkaren ska vara anställd på vårdcentralen.

Du som är verksamhetschef och vill anställa en ST-läkare ska först ta kontakt med studierektor för att gå igenom vad som gäller under ST och vad som rekommenderas att göra före och i samband med anställning. När det är dags för ST-läkaren att börja sin ST-tjänst ska ST-utbildningskontrakt undertecknas av ST-läkare, handledare, verksamhetschef och studierektor. I Västra Götalandsregionen används ST-forum sedan som ett webb-baserat verktyg som stöd under ST-tjänstgöring. Läs mer på följande länk: ST-forum Västra Götaland

Är du intresserad av ST-tjänst?

Om du är intresserad av ST-tjänst tar du kontakt med verksamhetschefen på den vårdcentral du vill arbeta på
eller söker utannonserade tjänster via Västra Götalandsregionens webbportal: Västra Götalandsregionens jobbportal
Du kan också lägga upp en spontanansökan/intresseanmälan på följande länk: Spontanansökan - Jobbportalen
Det ger regionens rekryterare tillgång till ditt intresse och de kan ta kontakt vid behov.
Har du allmänna frågor är du välkommen att kontakta studierektorn i området som du är intresserad av.

 

Hur får vårdcentralen ersättning?

Ersättning för utbildningsuppdraget ingår i ersättningen för VG Primärvård, men viss ekonomisk kompensation utgår till godkända utbildningsvårdcentraler för vissa delar av utbildningsuppdraget. Ersättningarna anges i Krav- och Kvalitetsboken och i tillämpningar, se högerkolumnen.

Krav- och kvalitetsboken

Ersättning för VFU

Den ersättning som lärosätena betalar till Västra Götalandsregionen för utförd verksamhetsförlagd utbildning enligt RGS-avtalet, se högerkolumnen, delas i två delar. Den ena delen utbetalas till de enheter som haft studenter den gångna terminen och den andra delen används som stimulans och ersättning vid kompetenshöjning, enligt särskilda kriterier. Studierektorerna för VFU följer upp antalet studenter som haft utbildningsplatser och deras placering. Sammanställning görs terminsvis av studierektor och utbetalning sker direkt via IT-stödet för VG Primärvård efter terminsslut till vårdcentralen.

Ersättning för läkarstudenter

Vårdcentralen får underlag och anvisningar för fakturering från Enheten för Allmänmedicin på Göteborgs Universitet och sänder sin faktura dit. Den ersättning som utgår från VGPV för studenthandledning sänds till vårdcentralen via Enheten för Allmänmedicin.

Ersättning för ST-läkare

Den anslagna budgeten för ST-ersättning beräknas täcka kostnaden för ca 440 ST-läkare där särskild ersättning beviljats. För att ha möjlighet att göra en jämn fördelning av antalet ST-läkare inom Västra Götalandsregionen har ett normtal baserat på antalet invånare tagits fram.

Om intresset för ST-tjänster är större än normtalet anger får det bildas en kö inom varje nämndområde för beviljande av särskild ST-ersättning. Inom ramen för det totala antalet ST som kan beviljas ersättning, skall ST inom Norra, Östra och Södra nämnden prioriteras. 

Vårdcentralen rapporterar ST-läkarens tjänstgöring och fyller i underlag för ersättning på excelblanketten "Underlag för särskild ST-ersättning". Senast 3:e dagen i månaden efter den månad underlaget avser ska underlaget sändas till kontaktpersonen för ST-ersättning på Studierektorsenheten i vårdcentralens geografiska område. Kontaktpersonen på studierektorsenheten svarar på frågor kring ST-ersättningen och hur man fyller i blanketten. Ersättningen betalas ut via VG Primärvårds IT-system månadsvis i efterskott. För blanketter, se högerkolumnen.

uiqt|wBrmvvqnmz5z}lwtxpH%vozmoqwv5{mrmvvqnmz5z}lwtxpH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{mpmtmvi5sz%y{{uivH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m