Administrativa frågor kring funktionen vårdsamordnare

Det är en del faktorer att överväga innan vårdcentralen beslutar sig för att utse en vårdsamordnare. Här får några administrativa och ekonomiska frågor sina svar.

 

Hur mycket tid bör avsättas för vårdsamordnaren?

Utvecklingen av funktionen kommer att ske stegvis, och det finns ingen övre gräns för hur stor del av en tjänst som vårdcentralen väljer att lägga på funktionen vårdsamordnare. Det är vårdcentralens behov och förutsättningar som avgör andelen. Den ekonomiska ersättningen motsvarar cirka 25 procent av en tjänst vid 10 000 listade patienter.


Varför behövs en webbaserad workshop?

Utvecklingsarbetet påverkar vårdcentralens arbete med patienter med psykisk ohälsa – dörför det är viktigt att alla medarbetare involveras på ett tidigt stadium. Genom att man tillsammans på arbetsplatsen lyfter frågor om psykisk ohälsa underlättas både vårdsamordnarens arbete och själva processen att implementera funktionen.

Workshopen Vårdsamordnare psykisk ohälsa inom primärvården finns på Lärplattformen PingPong

Tanken är att vårdcentralchefen samlar sina medarbetare, exempelvis på ett APT, och att man tillsammans reflekterar över hur vårdcentralen arbetar med psykisk ohälsa och vad funktionen vårdsamordnare psykisk ohälsa kan innebära för vårdcentralen.

När workshopen är gjord finns det möjlighet för vårdcentralchefen och vårdsamordnaren att delta vid ett informationsmöte för att få ytterligare information. Detta informationsmöte är frivilligt.

Det krävs att workshopen är genomförd, för att den blivande vårdsamordnaren ska få gå den obligatoriska kursen under tre dagar – i vilken vårdcentralchefen deltar första dagen.

Anmälan via i Regionkalendern

.


Ersättningen – hur och när betalas den ut?

  • År 1 betalas 60 000 kronor ut vid uppstarten av funktionen plus 10 kronor per listningspoäng. 
  • År 2 betalas 60 000 kronor ut plus 10 kronor per listningspoäng efter godkänd delrapport för år 1. Listningspoängen räknas efter uppstartdatum samt vid datum för inlämning av delrapport för år 1. 

Utbetalning sker via VGPV:s ersättningssystem. Med uppstart menas att vårdcentralerna har genomgått den webbaserad workshopen samt att chef och vårdsamordnare genomgått utbildning.

Bakgrunden till funktionen vårdsamordnare


Psykisk ohälsa är ett av de största folkhälsoproblemen och en av de vanligaste orsakerna till att personer i arbetsför ålder står utanför arbetsmarknaden. Under ett år lider drygt en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa, vilket motsvarar närmare 20 procent av arbetskraften.

Merparten av vuxna som drabbas av nedstämdhet och depression, oro och ångest söker och får sin behandling inom primärvården.

SBU:s rapport nr 211 visar att enskilda åtgärder, som utbildning av läkare och sjuksköterskor eller ökad psykologisk kompetens i sig inte ger bättre effekt än sedvanlig behandling. I USA och England har visats att bäst vårdkvalitét finns i de fall vårdcentralerna infört care manager, det vi kallar vårdsamordnare psykisk ohälsa. Det ger bland annat hög tillgänglighet och kontinuitet för patienten och läkemedelsförskrivningen blir mer adekvat.

Huvudrubriker – Vårdsamordnare psykisk ohälsa

Startsidan – Vårdsamordnare psykisk ohälsa inom primärvården

Utbildning, metodstöd & lärplattformen

Administrativa frågor kring funktionen vårdsamordnare

Det går också bra att använda den ljusgrå menyn längst ner till vänster på denna sida.

Fråga oss gärna

Åsa Porathe
Projektledare
 
0700-82 24 05

Christina Ramnfors
Projektledare
 
0700-82 27 23

Vem kan bli vårdsamordnare

Den som utses som vårdamordnare ska vara anställd på vårdcentralen, ha erfarenhet av primärvårdsarbete samt en relevant högskoleutbildning. För att lyckas i rollen behövs även intresse för utvecklingsarbete på individ- och verksamhetsnivå samt av psykisk ohälsa i en primärvårdskontext.

Grundkurs och metodstöd

Den som utses som vårdsamordnare på vårdcentralen ska gå en grundkurs, som totalt ttar tre och en halv dagar. Därefter kommer två dagar per halvår för metodstöd.....

Anmälan via i Regionkalendern

uiqt|wBi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{mi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{mkpzq{|qvi5ziuvnwz{H%vozmoqwv5{muiqt|wBi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{mi{i5xwzi|pmH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m