Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018

HEADERBILD: Det goda livet för de mest sjuka äldre

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018.pdf

Bakgrund

Mellan åren 2010 till 2014 träffade staten och SKL (Sveriges kommuner och landsting) överenskommelser om att genom ekonomiska incitament och med de mest sjuka äldres behov i fokus, uppmuntra, stärka och intensifiera samverkan mellan kommuner och landsting. Hösten 2011 gav hälso- och sjukvårdsutskottet i uppdrag åt hälso- och sjukvårdsdirektören i Västra Götaland att ta fram en handlingsplan för att stödja utvecklingen och förbättra vården och omsorgen för de mest sjuka äldre.

Den första handlingsplanen Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland gällde under åren 2012-2014 och reviderad plan under 2014-2015. Nuvarande plan som bytt namn till Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland gäller för åren 2016-2018 och togs fram på uppdrag av LiSA. Beslut om att rekommendera kommuner och region att arbeta efter handlingsplanen togs i LiSA april 2016.

En stor del av sjukvården riktas till multisjuka; personer med minst två kroniska sjukdomar står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla läkarbesök på akutmottagningar. Förekomsten av kroniska sjukdomar är naturligt relaterad till ålder – 85 procent av svenskarna över 65 år har minst en kronisk sjukdom. I gruppen 65–74 år har 56 procent fler än en kronisk sjukdom, i gruppen 75 till 84 år 77 procent, och i gruppen över 85 år 81 procent. Personer med kommunala omsorgsinsatser har i ännu högre grad (90 procent) kronisk sjukdom*.
Antalet personer 85 år och äldre förväntas öka med 130 procent mellan åren 2015 och 2050**.


* Effektiv vård - Slutbetänkande av En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso och sjukvården. Stockholm 2016
** Källa: SCB, Statistiska centralbyrån 2015, Sveriges folkmängd (i ettårsklasser) 1860–2014. Från www.scb.se

 

Målgrupp mest sjuka äldre

Statistik över målgruppen i Västra GötalandMed mest sjuka äldre menas personer 65 år och äldre som har omfattande nedsättningar i sitt funktionstillstånd till följd av åldrande, skada eller sjukdom. I Västra Götaland fanns det år 2015 cirka 320 000 personer som är över 65 år, av dem räknas cirka 58 000 personer till gruppen mest sjuka äldre.

Läs Socialstyrelsens definition av målgruppen mest sjuka äldre på kunskapsguiden.se

 


Resultat för indikatorerna

I bildspelet nedan redovisas resultaten för indikatorerna i handlingsplanen Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018.

I de fall där det har varit möjligt har en tillbakablick gjorts till resultaten från 2012 då den första handlingsplanen togs fram.

Vissa indikatorer är framtagna på länsnivå och andra per vårdsamverkansområde. Södra Älvsborg inkluderar Lerum och Alingsås.

Resultat publicerade februari 2017: (publiceras inom kort)

Resultat publicerade juni 2016:

PowerPoint: Det goda livet resultat 160613

PDF: Det goda livet resultat 160613

Bilaga: Utskrivningsklara _det goda livet


Länkar


SIP - Samordnad individuell plan

Länsgemensam SIP i Västra Götaland

Webbutbildning SIP


Mobil närvård

Kolada.se (Indikator antal inskrivningar sista månaden i livet) 

Karta över kommuner i VG som har mobil närvård (2017-01-06)


Kunskapsbaserad vård

Svenska palliativregistret:
palliativ.se

SveDem:
www.ucr.uu.se/svedem

BPSD:
www.bpsd.se

Senior Alert:
plus.rjl.se/senioralert

Senioralert

God och säker läkemedelsbehandling

Regional medicinsk riktlinje Läkemedelsgenomgång och läkemedelsberättelse.pdf

munin.vgregion.se (Indikator: Andel listade +75 som fått en fördjupad läkemedelsgenomgång under senaste året.)

www.kvalitetsportal.se/Rapporter.aspx (Indikator: Andel personer +75 med olämpliga läkemedel.)


Trygg och säker vårdövergång

Regional medicinsk riktlinje - Säker utskrivning från slutenvård och hemskrivning från Akutmottagning 

Samordnad vård- och omsorgsplanering - Gemensam rutin i Västra Götaland

 

Handlingsplanen

Handlingsplanen pdf

Det goda livet för mest sjuka äldre i Västra Götaland 2016-2018.pdf

 

Handlingsplanens fem fokusområden:


SIP - Samordnad individuell plan


Mobil närvård


Kunskapsbaserad vård


God och säker läkemedelsbehandling


Trygg och säker vårdövergång

Kontakt

Rose-Marie Nyborg
 

 

Handlingsplanen i korthet

Handlingsplanen kortfattat, A3

Handlingsplanen kortfattad, A3 (rosa).pdf


Handlingsplanen, lokal mall, A3

Handlingsplanen, lokal mall, A3 (grön).pdf

Handlingsplanen, lokal mall, A4 (grön).docx 

(Ladda ner och fyll i era lokala aktiviteter i denna gröna kortfattade version av handlingsplanen.)

 

Presentationsmaterial

Det goda livet_Äldre 2016-2018.pptx

uiqt|wBzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{mzw{m4uizqm5v%yjwzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m