En ingång till vård och omsorg för sjuka äldre i Västra Götaland

Kartläggning av befintliga och framtida behov av kontaktvägar till vård och omsorg för sjuka äldre

 

En ingång_slutrapport_2016-06-03.pdf

 

Kort om uppdraget

De mest sjuka äldre är en vanlig patientgrupp såväl inom kommunens som Västra Götalandsregionens hälso-och sjukvård. Flera satsningar har gjorts kring målgruppen både nationellt och regionalt och flera förbättringar i vården av de mest sjuka äldre har skett. Ett område där det fortsatt finns stora brister är koordineringen av vården över verksamhetsgränser och inte sällan rundgång mellan egna boendet, primärvården, sjukhuset och olika kommunala boendeformer utan att någon tar helhetsansvar. Ett särskilt problemområde är oklarheten över vilken vårdgivare som patienten ska kontakta när behov av vård uppstår.

På bakgrund av detta beslutade koncernledningen i Västra Götalandsregionen att ge en projektledare i uppdrag att hitta och införa En ingång – "one-stop call service", en slags lotsfunktion som ansvarar för att rätt vårdinstans tar sig an patientens vårdbehov.

Efter dialog med bland annat vårdsamverkansorganisationerna och politiker i Västra Götaland, där intresset för att införa funktionen möttes med måttlig entusiasm, beslutades att projektet lämpligen föregås av en kartläggning av målgruppens och verksamheternas behov, samt vilka befintliga funktioner som finns. Projektet avvek därmed från ursprungsplanen och en kartläggning påbörjades i januari 2016.

Slutrapport juni 2016 - vad händer nu?

Under våren 2016 genomfördes ett stort antal intervjuer och workshoppar ute i verksamheter och med målgruppen äldre för att kartlägga befintliga och framtida behov av kontaktvägar till vård och omsorg för sjuka äldre. Detta har sammanställts i en slutrapport som presenterades för koncernledning Hälso- och sjukvård, Västra Götalandsregionen, den 23 juni 2016 med positiv respons.

Vid mötet beslutades följande: "Rapporten ska beaktas i diskussionerna med kommunerna om nytt sjukvårdsavtal och i arbetet med "den nära vården"."

En styrgrupp, under Skaraborgs sjukhusdirektör Jörgen Thorn, är tillsatt med syfte att arbeta med "den nära vården". Därmed avslutades projektet "En ingång" i juni 2016 och för resultatet av ovan nämnda styrgrupps arbete hänvisas till Jörgen Thorn,  .

Kontakt

Projektansvariga, En ingång:
Thomas Wallén, Koncernstab Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen 
 
Karin Fröjd, Koncernstab Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen
 

Projektledare, En ingång:
Sofie Grinneback, Koncernstab Hälso- och sjukvård Västra Götalandsregionen

uiqt|wBrwzomv5|pwzvH%vozmoqwv5{mrwzomv5|pwzvH%vozmoqwv5{muiqt|wB|pwui{5%witmvH%vozmoqwv5{m|pwui{5%witmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{msizqv5nzwrlH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{mivvi5uizq5sizt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{m%wmjjzmlis|qwv5%vozH%vozmoqwv5{muiqt|wBxw{|H%vozmoqwv5{mxw{|H%vozmoqwv5{m